Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych
PDF

Słowa kluczowe

uczelnia
przyroda
rolnictwo
kształcenie

Jak cytować

Boguski, J. (2012). Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 173–181. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3281

Abstrakt

Wśród funkcjonujących w naszym kraju uczelni ważne miejsce przypada szkołom wyższym o profilu rolniczym. Ich działanie wspomaga rozwój rolnictwa poprzez kształcenie wysokiej klasy specjalistów, kreowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie wysiłków na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, z którego czerpią niezbędne surowce oraz inne zasoby. Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia uczelni rolniczych w środowisku regionalnym.

PDF

Bibliografia

Auleytner J. 2011 Uniwersytet XXI wieku. Kuźnia nowego kapitału intelektualnego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, wyd. spec., nr 2.

Boguski J. 2005 Doliny Zdrowej Żywności jako wyzwanie dla Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, nr 2.

Boguski J. 2006 Czynniki wpływające na tworzenie oraz funkcjonowanie gron rolno-spożywczych w Polsce, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, nr 2.

Boguski J. 2007 Ośrodki innowacji w świecie, red. nauk. L. Białoń, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.

Boguski J. 2011 Trajektorie rozwoju regionów rolniczych, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, nr 1.

Dąbrowska M. 2010 Ekoinnowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dyrektywa... 1992 Dyrektywa Rady92/43IEWGz21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 206 z 22 lipca 1992 roku, s. 7, za: Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance). Minimalne normy, obszar A i obszar B obowiązujący od 2011 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2010, s. 13.

Dyrektywa... 2009 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 020 z 26 stycznia 2010 roku, s. 7-25, za: Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance). Minimalne normy obszar A i obszar B obowiązujący od 2011 roku, broszura, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2010, s. 11.

Komor A., Matras-Bolibok A, Żelazko B. 2006 Klaster przemysłowy jako zjawisko przestrzenne w teorii i praktyce, w: E Bojar (red.): Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Kowalski J.K. 2011 Ekojedzenie uzdrawia rolników, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 września - 2 października.

Leyden D.P, Link A.N. 1992 Government’s Role in lnnovation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston -London.

Mierzwiński A. 1991 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.

Porter M.E. 2001 Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Radhakrishna S. (red.) 1977 Science and technology for integrated rura! development, Committee on Science and Technology in Developing, Committee on Science and Technology in Developing Countries, Indian Institute of Science, Bangalore.

Rogers E.M. 2003 Diffusion of innovations, wyd. 5, Free Press, New York - London - Toronto - Sydney.

Skowron S., Szymoniuk B. 2006 Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, Lublin (http://www.dolinaeko.wspa.lublin.pl/plikifile/strategia.pdf [dostęp 30.09.2011]).