Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń – Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akredytacji uczelni wyższych
PDF

Słowa kluczowe

tutoring akademicki
jakość usług edukacyjnych
edukacja spersonalizowana
osobowość nauczyciela

Jak cytować

Karpińska-Musiał, B. (2012). Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń – Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akredytacji uczelni wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 55–70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3289

Abstrakt

Artykuł to propozycja spojrzenia na metodę tutoringu akademickiego jako na nowatorską – na polskim gruncie – formę spersonalizowanej dydaktyki projakościowej, możliwej do realizacji w obszarze kształcenia wyższego pomimo jego powszechnej dostępności. Wstęp prezentuje tło teoretyczne przedstawianych argumentów celem pokazania, jak dalece tutoring wpisuje się w panujące paradygmaty naukowe w naukach humanistycznych. Następnie, wykorzystując wybrane definicje oraz typologię komponentów jakości w kontekście jakości usług w obszarze edukacji, podjęta będzie próba znalezienia elementu wspólnego dla jakości usługi rozumianej w sensie korporacyjnym i edukacyjnym, co ma swoje uzasadnienie ze względu na obecne przemieszanie tych dyskursów w gorącej debacie nad neoliberalnymi tendencjami w szkolnictwie wyższym. W kolejnej części artykułu poruszona zostanie rola osobowości i autorytetu nauczyciela jako tutora. Aplikacja szeroko opisywanych w literaturze pedagogicznej funkcji nauczyciela pozostaje wciąż w obszarze „metodycznej postulatywności” (Klus-Stańska 2009), natomiast relacja tutorska ma szansę wypełnić je znaczeniem bliższym realnemu zastosowaniu. Autorka przygląda się tutoringowi jako wyjątkowej metodzie kształcenia, która tworzy szansę na zaspokojenie potrzeby humanistycznej edukacji elitarnej i zarazem, przy dobrej organizacji pracy dydaktycznej, mogłaby zostać wkomponowana w dzisiejszy masowy uniwersytet. To z kolei niesie szansę podniesienia jakości kształcenia oczekiwanego przez standardy akredytacyjne.

PDF

Bibliografia

Axer J. 2000 Komandosi edukacji. Wywiad opublikowany w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, 2000/11/18–19.

Banach C. 2005 Nauczyciel wobec reformy systemu edukacji, „Nowe w Szkole”, nr 7-8 (83-84) lipiec-sierpień 2005.

Barnils J.M. 2011 „Tutor – ktoś, kto potrafi dać siebie”. Wywiad przeprowadzony przez Piotra Czekierdę z Josepem Marią Barnilsem 10.04.2011 podczas konferencji „Wyzwania współczesnej rodziny. Edukacja spersonalizowana”, Warszawa.

Bokus B. 2009 „Rola tutora w społeczności akademickiej. O kształceniu interdyscyplinarnym i relacji Uczeń-Mistrz”. Referat wygłoszony 1.06.2009 na seminarium Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Uniwersytet Warszawski.

Czayka-Chełmińska K. 2007a Metoda tutoringu, w: Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa, s. 38-43, http://tutoring.edu.pl/polecamy,page,3 ost. dostęp 25.10.2013.

Czayka-Chełmińska K. 2007b Tutoring jako relacja, w: Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa, s. 44-48, http://tutoring.edu.pl/polecamy,page,3, dostęp 25.10.2013.

Czayka-Chełmińska K. 2007c Tutoring jako proces, w: Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa, s. 49-67, http://tutoring.edu.pl/polecamy,page,3 ost. dostęp 25.10.2013.

Czekierda P. 2011 „Tutor – ktoś, kto potrafi dać siebie”. Wywiad przeprowadzony z Josepem Marią Barnilsem 10.04.2011 podczas konferencji „Wyzwania współczesnej rodziny. Edukacja spersonalizowana”, Warszawa.

Donaldson B., Runciman F. 1995 Service quality in further education: an insight into management of service quality, „European Journal of Marketing”, 2, 59-70.

Głowiński M. 2002 Nauka o literaturze, integracja, dyskurs partnerski, „Nauka”, nr 2, s. 117-123, s. 120.

Groenroos Ch. 1983 Strategic management and marketing in the service sector, Cambridge Mass.

Hornowska E. 2003 O pomiarze jakości usług w obszarze edukacji, w: J. Brzeziński, A. Eliasz (red.), Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych, Warszawa: Wyd. SWPS Academica, s. 111-126.

Hostyński P. 2009 Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neofilologicznych, w: O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych, „Homo Ludens”, 1, s. 85-105.

Jaroszewska A. 2008 „Analiza kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście nauczania w różnych grupach wiekowych”, referat przedstawiony na konferencji naukowej CODN, PTN oraz UAM i PWSZ w Kaliszu, pt. Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Kalisz, wrzesień 2008.

Jaskot K. 2002 Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej, w: Edukacyjne dyskursy, http://ip.univ.szczecin.pl, dostęp 5.05.2002.

Karpińska-Musiał B. 2013 KRK dla szkolnictwa wyższego w Polsce jako okazja do przekształceń w sferze kompetencji w glottodydaktyce. Komunikat z wstępnych badań na temat formułowania i walidacji efektów kształcenia w ramach reformy szkolnictwa wyższego, w: E. Nowikiewicz (red.), Kompetencje ogólne. Kształcenie filologów, „Neofilolog”, nr 40/1, Poznań-Bydgoszcz, Wyd. PTN, s. 79-92.

Karpińska-Musiał B., Orchowska I. 2013 „Świadomość dyscyplinarna i świadomość epistemologiczna nauczyciela języków obcych jako refleksyjnego praktyka w perspektywie naukowej polskiej glottodydaktyki.” Referat, Uniwersytet Wrocławski.

Klus-Stańska D. 2009 Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?, w: Hurdło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków: Impuls, s. 11-23.

Labuda G. 1998 Rola i zadania uniwersytetu w nowoczesnej organizacji nauki, w: Nauka, nauczanie, upowszechnianie nauki , Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki PAN.

Lash S. 2009 Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, w: U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: WN PWN, s. 145-221.

Lewowicki T. 2012 Kształcenie nauczycieli – niektóre koncepcje, modele i tendencje, w: E. Żmijewska (red.), Kształcenie nauczycieli. Modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 8-20.

Mudie P., Cottam A. 1998 Usługi. Zarządzanie marketing, Warszawa: WN PWN.

Mysłakowski Z. 1959 Co to jest talent pedagogiczny?, w: Osobowość nauczyciela, red. W. Okoń, Warszawa.

Paluchowski W. J. 2002 Czy marketingowi potrzebna jest psychologia?, w: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych, Poznań: Katedra Usług AE.

Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L. L. 1985 A conceptual Model of service quality and its implications for future research. „Journal of Marketing”, 49, s. 41-50.

Payne A. 1996 Marketing usług, Warszawa: PWE.

Pfeiffer W. 2001 Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań: Wagros.

Rogers C.R. 2002 O stawaniu się osobą, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis.

Rogers A. 2005 Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?, Springer Inc., s. 32-33.

Rogoziński K. 1998 Nowy marketing usług, Poznań: Wyd. AE.

Ryan A. 1999 Liberal Anxieties and Liberal Education, Hill & Wang, 1998, revised UK edition, Profile Books.

Sarnowska-Temeriusz E. 2003 Edukacja humanistyczna w czasach wielkiej zmiany, w: J. Brzeziński, A. Eliasz (red.), Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych, Warszawa: Wyd. SWPS Academica, s. 83-96.

Sawicki S. 1996 O uniwersyteckim studium polonistycznym, w: T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński (red.), Wiedza o literaturze i edukacja, Warszawa: Wyd. IBL PAN.

Stasiak H. 2008 Osobowość nauczyciela a jego autorytet, w: K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrocki (red.), Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa, Poznań: Wyd. naukowe UAM, s. 213-224.

Szkolak A. 2012 Od Czeladnika ku Nauczycielowi transformatywnemu, w: E. Żmijewska (red.), Kształcenie nauczycieli. Modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 29-41.

Szuman S. 1959 Talent pedagogiczny, w: Osobowość nauczyciela, red. W. Okoń, Warszawa.

Zawadzka E. 2004 Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.