Katalog Szkoły Głównej Handlowej

Main Article Content

Ewa Chmielecka

Abstrakt

Autorka informuje o przeprowadzonej w Szkole Głównej Handlowej reformie organizacyjnej i programowej. Zamierzeniem grupy pracowników uczelni przygotowujących reformę jest stworzenie nowoczesnej uczelni ekonomicznej kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki rynkowej. Podstawą zmian jest zniesienie wydziałów i stworzenia jednowydziałowej uczelni, w której kompetencje w sprawach dydaktyki przekazane są senatowi. Rezygnuje się z formalnej przynależności studentów do wydziałów i kierunków studiów. Powołano już (dwa roczniki studentów uczą się już wg nowego systemu) Studium Podstawowe - jednolite programowo dla wszystkich studentów - wprowadzając jednocześnie możliwość swobodnego wyboru wykładowców wszystkich przedmiotów. Kolejne semestry to Studium Dyplomowe, oparte na powszechnym indywidualnym toku studiów. Studenci z pomocą konsultantów kierunkowych lub tutorów będą samodzielnie konstruować swoje programy studiów. Minima kierunkowe składają się z przedmiotów obowiązkowych dla danego kierunku, przedmiotów ograniczonego wyboru oraz ogólnouczelnianej oferty przedmiotów swobodnego wyboru. Cała oferta dydaktyczna uczelni zawarta jest w katalogu SGH. Absolwent może opuścić uczelnię z tytułem licencjata lub magistra. Dyplom jednego kierunku uzyskuje się niezależnie od innych; można je zdobyć w dowolnej kolejności lub uzyskać dyplomy licencjata lub magistra na różnych kierunkach. Autorka artykułu obok prezentacji założeń, zasad i rozwiązań informuje o trybie dochodzenia do przyjętych ustaleń, etapach pracy zespołów tworzących katalog uczelni, co wydaje się szczególnie ważne dla nauczycieli akademickich pracujących nad zmianami organizacyjnymi i programowymi w swoich środowiskach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chmielecka, E. (2016). Katalog Szkoły Głównej Handlowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 115-126. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4320
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewa Chmielecka - doktor z filozofii nauki (1979) na UW; od 1991 roku kierownik Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH w Warszawie. Zainteresowania badawcze -filozofia nauki, metodologia nauk, organizacja szkolnictwa wyższego. Autorka ponad zo publikacji.