Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej

Main Article Content

Barbara Stefaniak

Abstrakt

Autorka omawia kierunki badań naukometrycznych piśmiennictwa naukowego, które jest odzwierciedleniem struktury tematycznej nauki i tendencji rozwojowych różnych dziedzin w czasie. Opisuje źródła informacji i wskaźniki rozwoju nauki, które służą do badań ilościowych produkcji naukowej. Badania struktury i rozwoju piśmiennictwa naukowego prowadzi się zarówno w kategoriach globalnych, jak i uwzględniając udział poszczególnych krajów w literaturze światowej. W artykule przedstawiono udział publikacji autorów polskich w piśmiennictwie światowym różnych dziedzin nauk podstawowych i stosowanych, a także przedyskutowano możliwości oceny wykorzystania krajowego potencjału naukowego (input) w odniesieniu do wyników działalności naukowej (output), zwracając uwagę na to, że ocena instytucji oraz pracowników nauki powinna zawierać zarówno aspekt międzynarodowy, jak i krajowy (badania o niewielkim znaczeniu w skali światowej, a istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju). Podkreślono, że wyniki badań naukometrycznych, zwłaszcza z udziałem analizy cytowań, powinny być przedyskutowane przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, w celu wyważenia wyników badań ilościowych w kategoriach jakościowych, tak aby mogły być podstawą do opracowania wniosków pod adresem twórców polityki naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefaniak, B. (2016). Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 48-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4342
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Barbara Stefaniak, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Barbara Stefaniak — absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk przyrodniczych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo- technicznej, docent i kierownik Zakładu Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, członek Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma „Scientometrics”. Jej zainteresowania badawcze obejmują potrzeby informacyjne różnych kategorii użytkowników, rynek źródeł i usług informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie chemii i przemysłu chemicznego, a także zastosowanie narzędzi informacyjnych do badań bibliometrycznych, naukometrycznych i informetrycznych.