Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej

Main Article Content

Barbara Stefaniak

Abstrakt

Autorka omawia kierunki badań naukometrycznych piśmiennictwa naukowego, które jest odzwierciedleniem struktury tematycznej nauki i tendencji rozwojowych różnych dziedzin w czasie. Opisuje źródła informacji i wskaźniki rozwoju nauki, które służą do badań ilościowych produkcji naukowej. Badania struktury i rozwoju piśmiennictwa naukowego prowadzi się zarówno w kategoriach globalnych, jak i uwzględniając udział poszczególnych krajów w literaturze światowej. W artykule przedstawiono udział publikacji autorów polskich w piśmiennictwie światowym różnych dziedzin nauk podstawowych i stosowanych, a także przedyskutowano możliwości oceny wykorzystania krajowego potencjału naukowego (input) w odniesieniu do wyników działalności naukowej (output), zwracając uwagę na to, że ocena instytucji oraz pracowników nauki powinna zawierać zarówno aspekt międzynarodowy, jak i krajowy (badania o niewielkim znaczeniu w skali światowej, a istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju). Podkreślono, że wyniki badań naukometrycznych, zwłaszcza z udziałem analizy cytowań, powinny być przedyskutowane przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, w celu wyważenia wyników badań ilościowych w kategoriach jakościowych, tak aby mogły być podstawą do opracowania wniosków pod adresem twórców polityki naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Barbara Stefaniak, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Barbara Stefaniak — absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk przyrodniczych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo- technicznej, docent i kierownik Zakładu Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, członek Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma „Scientometrics”. Jej zainteresowania badawcze obejmują potrzeby informacyjne różnych kategorii użytkowników, rynek źródeł i usług informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie chemii i przemysłu chemicznego, a także zastosowanie narzędzi informacyjnych do badań bibliometrycznych, naukometrycznych i informetrycznych.