Dążenia zawodowe studentów w okresie transformacji ustrojowej

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Porównując wyniki badań aktualnych i prowadzonych w latach osiemdziesiątych Autorka zajmuje się problematyką zmian w dążeniach zawodowych studentów okresu dekadencji, przełomu i początku transformacji ustrojowej. Zagadnienia te omówione są na tle informacji o postawach studentów wobec zmian zachodzących w Polsce. Przeobrażenia ustrojowe, zwłaszcza te, które zachodzą w sferze gospodarczej, są postrzegane przez studentów raczej jako szanse niż jako zagrożenia. Studenci coraz częściej są przekonani, że w nadchodzących latach będzie rosnąć społeczna ranga wykształcenia, kwalifikacji, inicjatywy i przedsiębiorczości. O przyszłym powodzeniu w życiu i w pracy zawodowej decydować zaczną, ich zdaniem, względy merytoryczne: wysokie kwalifikacje zawodowe, poziom wykształcenia ogólnego oraz czynniki zależne od nich samych: inicjatywa, przedsiębiorczość oraz solidna, rzetelna praca. Akceptacja zmian, a także coraz wyraźniejsze poczucie własnej podmiotowości, pozostają w istotnym związku z przekształceniami, które w ostatnich latach, właśnie w okresie transformacji, dokonały się w sferze obieranych strategii edukacyjnych i zawodowych. Studenci chcą w przyszłej pracy być przede wszystkim niezależni i samodzielni. Dążenie do samodzielności wydaje się szczególnie ważne z punktu widzenia możliwości wpływania ludzi młodych i wykształconych na kierunek przemian w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Dążenia zawodowe studentów w okresie transformacji ustrojowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 75-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4352
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na temat diagnozy i oceny rozwiązań modelowych studiów przemiennych, przygotowany pod kierunkiem prof. J. Tymowskiego, obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych i dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.

Referencje

  1. Jastrząb-Mrozicka M., Świerzbowska-Kowalik E. Uwarunkowania dydaktycznej i pozadydaktycznej aktywności studentów. Rapotzbadań panelowych 1983-1987. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, maszynopis.
  2. Krężlewski J. 1990 Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczych i roszczeniowych zachowań ludzi. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.): Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: NAKOM.
  3. Kulpińska J., Najduchowska H., Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1992 Studenci okresu przełomu. Raport z badań „Student 1987-1990”. Warszawa: PWN.
  4. Marody M. 1991 Działania jednostek a system społeczny. W: M. Marody (red.): Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Aneks.
  5. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1992 Dekadencja. Edukacja i perspektywy życiowe studentów. Raport z badań „Student 1987”. Warszawa: PWN.
  6. Poleszczuk J. 1991 Praca w systemie gospodarki planowej. W: M. Marody (red.): Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Aneks.
  7. Rychard A. 1993 Społeczeństwo w transformacji. „Społeczeństwo Otwarte”, nr 5.