Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych

Main Article Content

Mirosława Jastrząb-Mrozicka

Abstrakt

W artykule omówiono zawartość 49 różnych ankiet, za pomocą których w uczelniach zbiera się opinie studentów o zajęciach dydaktycznych lub prowadzących je nauczycielach. Ankiety te uzyskaliśmy w 1994 r. podczas realizacji badania dotyczącego form i procedur oceny jakości szkół wyższych. Opinie studentów mają wskazać braki i słabe punkty dydaktyki prowadzonej w uczelni, co powinno przyczynić się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz udoskonalenia ich pracy. Obserwujemy bardzo różne podejścia do badania opinii studentów. W poszczególnych ankietach poddano ocenie studentów 3-15 cech zajęć lub nauczycieli. Treść ankiet jest zróżnicowana w zależności od uczelni i kierunku studiów, a także od tego, jakie elementy dydaktyki autorzy uznali za istotne dla oceny jej jakości na podstawie opinii wyrażonych przez studentów. Najczęściej poddawano pod osąd studentów szeroko pojęty stosunek do nich nauczycieli oraz ich umiejętności i sprawności dydaktyczne, rzadziej pytano o przekazywane treści, cele zajęć i ich przydatność w karierze edukacyjnej lub zawodowej. Najmniej uwagi poświęcano technicznej stronie zajęć, a więc dostępności literatury, doborowi oraz wykorzystaniu materiałów pomocniczych i środków audiowizualnych, a także wyposażeniu pomieszczeń dydaktycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jastrząb-Mrozicka, M. (1). Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 35-44. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Jastrząb-Mrozicka - absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; rozprawę doktorską na temat społeczno-demograficznych i edukacyjnych uwarunkowań podejmowania studiów wyższych obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim problemami selekcji szkolnych, kształtowania się dążeń do zdobycia wyższego wykształcenia, rekrutacji i doboru kandydatów na studia, motywów kształcenia oraz postaw studentów wobec przyszłej pracy. Tym zagadnieniom poświęciła wiele publikacji.

Referencje

  1. Chmielecka E., Minkiewicz B., Moskalewicz-Ziółkowska E. 1995 Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 5.
  2. Jastrząb-Mrozicka M., Kuniński M. 1995 System awansu w szkolnictwie wyższym - oceny i propozycje. Warszawa.
  3. Przystanowicz A., Obara M. 1995 Praca dydaktyczna nauczycieli w opinii studentów medycyny. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
  4. Węgrzecka M. 1994 W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 4.
  5. Wójcicka M. 1995 Jakość kształcenia a akredytacja - mechanizmy i procedury oceny. Przykład Polski. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 5.