Edukacja w Polsce w świetle przeglądu OECD

Main Article Content

Marta Pastwa

Abstrakt

W latach 1994-1995 odbył się przegląd edukacji, przeprowadzony przez OECD na wniosek rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura przeglądu, podobnie jak w innych krajach, przebiega wieloetapowo, zgodnie z zasadami opracowanymi przez OECD. Punktem wyjścia jest opracowanie przez specjalistów krajowych raportu źródłowego, charakteryzującego stan oraz warunki funkcjonowania i zarządzania systemem edukacji na wszystkich szczeblach. Raport źródłowy został opracowany w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem zaproszonych specjalistów z innych instytucji. Na podstawie raportu źródłowego oraz rozmów z przedstawicielami kadry kierowniczej szkolnictwa (MEN, kuratorzy, dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni) eksperci OECD opracowali swój raport, zatytułowany Raport na temat polityki edukacyjnej w Polsce. Raport i pytania wizytatorów , zawierający analizę podstawowych problemów polskiej edukacji, a także uwagi i propozycje kierunków zmian. Oba raporty stały się podstawą tzw. egzaminu, tj. dyskusji między ekspertami OECD i przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz uzgodnienia przyjętych kierunków reform w oświacie i szkolnictwie wyższym. Artykuł zawiera omówienie podstawowych propozycji ekspertów OECD i przebieg dyskusji na „egzaminie” . Eksperci OECD wytypowali jako podstawowe następujące zagadnienia: jakość i skuteczność edukacji, zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli, szkolnictwo wyższe, finansowanie i zarządzanie oraz rozwój zasobów ludzkich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pastwa, M. (2016). Edukacja w Polsce w świetle przeglądu OECD. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 45-59. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4363
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marta Pastwa, Uniwersytet Warszawski

Marta Pastwa - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania szkolnictwem wyższym. Pracę doktorską na temat „Kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły wyższej” obroniła w SGH (SGPiS). Jest autorką wielu publikacji poświęconych ewolucji struktur organizacyjnych uczelni, systemów kierowania szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie, kierowania badaniami w uczelniach. W latach 1993-1995 uczestniczyła w przygotowaniu raportu Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, stanowiącego raport źródłowy do dokonanej przez OECD analizy systemu edukacji w Polsce. Była członkiem zespołu redakcyjnego i autorką części raportu.