Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego
PDF

Jak cytować

Białecki, I. (2016). Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 110–116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4369

Abstrakt

Do najważniejszych zadań reformatorskich w szkolnictwie wyższym należy (wymieniam bez uporządkowania według ważności):

 1. Zmniejszenie fragmentaryzacji szkół wyższych;
 2. Profesjonalizacja zarządzania uczelnią;
 3. Uelastycznienie struktury wewnętrznej;
 4. Wprowadzenie i stopniowe zinstytucjonalizowanie związków szkoły wyższej z otoczeniem;
 5. Uczynienie ze zbioru uczelni skoordynowanego systemu, złożonego ze współdziałających ze sobą elementów;
 6. Wprowadzenie czesnego (opłaty) za studia wraz z systemem pożyczek oraz ujednolicenie statusu studentów dziennych (nie płacących za studia) i zaocznych (płacących);
 7. Wprowadzenie procedur ewaluacji funkcjonowania szkół wyższych i powołanie ośrodka akredytacji;
 8. Wprowadzenie nowych zasad tworzenia programu studiów, umożliwiających porównywalność nabywanej wiedzy i kontynuowanie nauki bez straty roku na różnych wydziałach lub w rozmaitych szkołach (tzw. system kredytów); dzięki porównywalności wymiana studentów z zagranicą stanie się znacznie łatwiejsza;
 9. Uporządkowanie zasad nadawania stopni i tytułów naukowych, planowanie kariery naukowej, tak aby m.in. umożliwić we wskazanych wypadkach wymianę kadr między gospodarką i uczelnią;
 10. Poprawa finansowania i racjonalizacja wydatków;
 11. Status wyższych szkół zawodowych.
PDF