Problematyka zawodu w socjologii

Main Article Content

Henryk Domański

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie kilku wybranych aspektów związanych z posługiwaniem się kategorią „zawodu” w analizach zjawisk społecznych prowadzonych w socjologii. Na wstępie autor przedstawia genezę zainteresowań tą zmienną. Następnie wskazuje konteksty, w jakich znajduje ona zastosowanie - że jest ona mianowicie: 1) przedmiotem zainteresowania sama w sobie, jako kategoria identyfikacji i opisu różnych środowisk społecznych, 2) obiektem refleksji teoretycznej i metodologicznej, jako narzędzie konceptualizacji i operacjonalizacji innych zjawisk, 3) „zmienną wyjaśniającą” w analizach, w których zjawiskami wyjaśnianymi są rozmaite atrybuty społeczne jednostek. Autor przedstawia także główne nurty refleksji związanej z problematyką zawodu we współczesnej socjologii, a na koniec sygnalizuje teoretyczne problemy i praktyczne trudności w posługiwaniu się wskaźnikami konstruowanymi na podstawie informacji o sytuacji zawodowej w badaniach socjologicznych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domański, H. (2016). Problematyka zawodu w socjologii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 5-24. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4371
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Henryk Domański, Polska Akademia Nauk

Henryk Domański - profesor dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania nad stratyfikacją, rozmaitymi aspektami struktury społecznej w Polsce i innych krajach, a także studia z zakresu metodologii badań socjologicznych. Autor i współautor kilkunastu książek, m.in.: Rola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej (1985), Segmentacja, rynku pracy a struktura społeczna (1987), Dimensions of Social Stratification. A Comparative Analysis (1989), Klasy, grupy społeczno- zawodowe i organizacje gospodarcze (1991), Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce (1992), Wzory prestiżu a struktura społeczna (1991), Społeczeństwa klasy średniej (1994).

Referencje

 1. Abbot A. 1988 The System of Professions. Chicago: University of Chicago Press.
 2. Abrams M. 1993 Sociology of Work and Occupations. "Annual Sociological Review", vol. 15, s. 42-67.
 3. Adler P.S. 1988 Automation, Skilland the Futurę of Capitalism. "Berkeley Journal of Sociology", vol. 33, s. 1-36.
 4. Albin P., Appelbaum E. 1988 The Computer Rationalitization of Work. W: Jenson J. i in. (ed.): Feminization of the Labor Force. New York: (Mord University Press.
 5. Althauser R.P., Kailberg A L. 1981 Firms, Occupations, and the Stucture of Labor Markets: a Conceptual Analysis, s. 119-149. W: Berg I. (ed.): Sociological Perspectives on Labor Markets. New York: Academic Press.
 6. Atkinson P,, Meager N. 1985 Changing Work Patterns. London: MEDO.
 7. Barber B. 1957 Social Stratification. A Comparative Analysis ofStructure and Process. New York: Harcourt, Brace & Company.
 8. Baron J.N., Bielby W.T. 1980 Bringing the Firms Backin: Stratification, Segmentation, and the Organization of Work. "American Sociological Review", vol. 45, s. 737-765.
 9. Bell D. 1973 The Corning of Post-lndustrial Society. New York: Penguin Books.
 10. Blau P.M., Duncan O.D. 1967 The American Occupational Structure. New York: Academic Press.
 11. Blaikie N. 1977 The Meaning and Measurement of Occupational Prestige. "Australian and New Zealand Journal of Sociology", vol. 13, s. 102-115.
 12. Blishen B. 1958 The Construction and Use of an Occupational Class Scale. "Canadian Journal of Economic and Political Science", vol. 24, s. 519-531.
 13. Blishen B., Carrol W.R. 1978 Sex Differences in a Socioeconomic lndex of Occupations in Canada. "Canadian Review of Sociology and Anthropology", vol. 15, s. 352-371.
 14. Boltanski 1987 Making the Class: Cadres in French Society. Cambrigde: Cambrigde University Press.
 15. Both C. 1902 Life and Labor ofthe People in London. New York: Macmillan.
 16. Boyd M., McRoberts H. 1982 Women, Men and Socioeconomic Indices: an Assessment, W: Powers M. (ed.): Measures of Socio-Economic Status. Current Issues. Coiorado: Westview Press Inc., s. 129-159.
 17. Bravermann H. 1974 Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.
 18. Breen R., Whelan C.T. 1995 Genderand Class Mobility: Evidence from the Republic oflreland. "Sociology", vol. 29, s. 1-23.
 19. Brewer R.l. 1986 A Note on the Changing Status of the Registar GeneraTs Classification of Occupations. "British Journal of Sociology", vol. 37, s. 131-140.
 20. Brint S. 1991 In an Age ot Experts. The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life. Princeton: Princeton University Press.
 21. Burawoy M. 1985 The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism. London: Verso.
 22. Burrage R., Torstendahl R. 1990 Professions in Theory and History. London: Sage.
 23. Cain P.S., Treiman D.J. 1981 The Dictionary of Occupational Titles as a Source of Occupational Data. "American Sociological Review", vol. 46, s. 253-278.
 24. Caplow T. 1964 Sociology of Work. New York: McGraw-Hill Company.
 25. Commons J. i in. 1918 History ofLabor in the United States. New York: Macmillan.
 26. Cottrell W.F. 1940 The Railoader. Stanford: Stanford Universty Press.
 27. Counts G.S. 1925 The Social Status of Occupations: A Problem in Vocational Guidance. "School Review", vol. 33.
 28. Darrah C. 1994 Skill Requirements of Work. "Work and Occupations", vol. 21, s. 64-84.
 29. Davis, K., Moore W.E. 1945 Some Principles of Social Stratification. "American Sociological Review", vol. 10, s. 242-249.
 30. Deveroux, G., Weiner F.R. 1962 The Occupational Status ofNurses. W: Nosow S., Form W.E. (ed.): Man, Work, & Society. A Readerin the Sociology of Occupations. New York: Basic Books, s. 486-492.
 31. Domański H. 1991 Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu. Warszawa: Wydawnicwo IFiS PAN.
 32. Domański H. 1995 Dlaczego zawód? Problemy pomiaru położenia społecznego w badaniach socjologicznych. "Ask", nr 1, s. 61-80 .
 33. Dreyfuss C. 1938 Occupation and Ideology ofSalaried Employee. New York: Columbia University Press.
 34. Drudy S. 1991 The Classification of Social Class in Sociological Research. "Sociology", vol. 42, s. 21-41.
 35. Duke V., Edgell S. 1987 The Operationalisation of Class in British Sociology: Theoretical and Empirical Considerations. "British Journal of Sociology", vol. 38, s. 445-463.
 36. Duncan O.D. 1961 A Socio-economic lndex for Ali Occupations. W: Reiss A. (ed.): Occupations and Social Status. Glencoe: The Free Press, s. 109 -138 .
 37. Durkheim E. 1993 The Dwision of Labour in Society. New York: Academic Press.
 38. Erikson R. 1984 Social Class of Men, Women, and Families. "Sociology", vol. 18, s. 500-514.
 39. Edgell S. 1993 Class. London-New York: Routledge.
 40. Edwards A. 1943 Comparative Occupational Statistics for the United States 1870-1940. Washington D.C.: Government Printing Office.
 41. Featherman D.L., Stevens G. 1982 A Revised Socio-Economic lndex of Occupational Status: Application in Analysis of Sex Differences in Attainment. W: Hauser R.M. i in. (eds): Social Structure and Behavior. New York: Academic Press, s. 141 -181.
 42. Fischer C. 1982 To Dwell among Friends. Chicago: University of Chicago Press.
 43. Ganzeboom H.B. i in. 1992 A Standard International Socio-Economic lndex of Occupational Status. "Social Science Research", vol. 21, s. 1-56.
 44. Giddens A. 1973 The Class Structure ofthe Advanced Societies. London: Hutchinson.
 45. Goldthorpe J.H. 1982 On the Senvice Class: its Formation and Structure. W: Giddens A., McKenzie G. (eds.): Social
 46. Class and DMsion of Labour. Cambridge: Cambridge University Press, s. 162-187.
 47. Goldthorpe J.H. 1987 Social Mobility and Class Structure in Britain. (Mord: Clarendon Press.
 48. Goldthorpe J.H., Hope K. 1974 Social Grading of Occupations. CMord: Clarendon Press.
 49. Gorlach K. 1995 Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy. "Kłopotliwa klasa" w postkomunistycznej Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 50. Hall R.R. 1986 Dimensions of Work. London: Sage.
 51. Hakim C. 1991 Grateful Slaves and Self-made Women: Facts and Fantasy in Women's Work Orientations. "European Sociological Review", vol. 7, s. 101-121.
 52. Hamilton R.F. 1964 The Behamur and Values of Skilled Workers. W: Shostak A.B., Goldberg W. (eds.): Blue Collar Work. New York: Prentice-Hall.
 53. Hamilton R.F., Wright J.D. 1986 The State ofthe Masses. New York: Aldine.
 54. Hiller E.T. 1947 Social Relations and Structures. New York: Harper & Brothers.
 55. Homans G. 1953 Status among Clericai Workers. "Humań Organization", vol. 12.
 56. Jacobs JA. 1992 Introduction. Tom poświęcony segregacji zawodowej płci. "Work and Occupations", vol. 19, s. 339-341.
 57. ISCO 1988 International Standard Classification of Occupations. Geneve: ILO.
 58. Kahl J.A. 1957 The American Class Structure. Holt, Rienhart & Winston.
 59. Kahl J.A., Duncan O D. 1955 Comparison oflndexes of Socioeconomic Status. "American Sociological Review", vol. 20, s. 317-325.
 60. Kalleberg A.L., Berg 1.1987 Work and Industry. Structures, Markets, and Processes. New York-London.
 61. Kerr C., Dunlop J.T., Harbison H., Myers C A. 1960 Industrialism and Industrial Man. Cambridge: Harvard University Press.
 62. Kohn M.L., Schooler C. 1983 Work and Personality: An lnquiry into the Impact of Social Stratification. Norwood: Ablex.
 63. Kowalewski Z. 1962 Chemicy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wrocław: Ossolineum.
 64. Krause E. 1988 Les gildes, Tetat et la progression du capitalisme. "Sociologie et Societes", vol. 20, s. 91-124.
 65. Larson M.S. 1979 The Rise of Professionalism. Berkeley: University of California Press.
 66. Larson M.S. 1988 A propos des professionels et des experts ou comme il est per utile d’essayer de tout dire. "Sociologie et Societes", voi. 20, s. 23-40 .
 67. Loscoco K.A. 1990 Reactions to Blue-Collar Work. "Work and Occupations", vol. 17, s. 157-177.
 68. Loscoco, K.A., Spitze G. 1991 The Organizational Context of Women’s and Men’s Pay Satisfaction. "Social Science Guarterly", vol. 72, s. 3-19.
 69. Lutyńska K. 1965 Pozycja społeczna urzędników w Polsce Ludowej. Wrocław: Ossolineum.
 70. Malanowski J. 1962 Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli. Warszawa: PWN.
 71. Martin E. 1990 Men and Women on the Bench. "Judicature", vol. 73, s. 204-208.
 72. Nosow S., Form W.E. 1962 Man, Work, & Society. A Reader in the Sociology of Occupations. New York: Basic Books.
 73. Pahl R.E. 1988 On Work: Historicai, Comparatm, and Theoretical Approaches. Oxford-New York: BasiS Blackweli.
 74. Parce! T.L., Benito K. 1987 Temporai Change in Occupational Differentiation. "Work and Occupations", vol. 14, s. 514—537.
 75. Parksn F. 1979 Mandsm and Class Theory. A Bourgeois Critique. London: Tavistock.
 76. PearsoR J.B., Baker G.H., Elliot R.D. 1957 Sales Succes and Job Satisfaction. "American Sociological Review", vol. 22.
 77. Perlman S. 1928 The Theory of the Labor Movement. New York: Macmillan.
 78. Polanyi K. 1957 The Great Transformation. Boston.
 79. Powers M.G., Holmberg J.J. 1978 Occupational Status Scores: Changes Introduced by Inclusion of Women. "Demography", vol. 15, s. 183-204.
 80. Roach S.C. 1990 Men and Women Lawyers in In-house Legal Departments. "Gender Sociology", vol. 4, s. 207-279.
 81. Robinson J.P., Athanasiou R., Head K B. 1969 Measures of Occupational Attitudes and Occupational Characteristics. Michigan: Ann Arbor.
 82. Roetlishberger F. 1945 "The Foreman": Master and Victim of Double Talk. "Harvard Business Review", vol. 23.
 83. Salz A. 1933 Occupation. W: International Encyclopedia of Social Sciences. vol. 11, s. 424-435. New York: The MacMillan Company.
 84. Savage M.P., Watt, Arber S. 1992 Social Class, Consumption DMsions and Housing Mobility, s. 52-70. W: Burrows R., Marsh C.: Consumption & Class. London: MacMillan.
 85. Sawiński Z., Domański M. 1994 Kategorie zawodowe i podziały społeczne. W: Sawiński Z. (red,): Klasyfikacje zawodów w badaniach społecznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Społecznych.
 86. Scase R. 1992. Class. Minneapolis: Minnesota University Press.
 87. Seidman J. i in. 1962 Telephone Workers. W: Nosow S., Form W.E. (eds.): Man, Work, & Society. A Reader in the Sociology of Occupations. New York: Basic Books, s. 493-503.
 88. Siegel P. 1971 Prestige in the American Occupational Structure. Nie publikowana rozprawa doktorska. Chicago: University of Chicago Press.
 89. Speier H. 1939 The Salaried Employee in German Society. New York: Works Progress Administration and Department of Social Science, Columbia University.
 90. Smith M. 1943 An Empirical Scale of Prestige Status of Occupations. "American Sociological Review", vol. 8.
 91. Spaeth J.L. 1979 Vertical Differentiation among Occupations. "American Sociological Review", vol. 44, s. 746-762.
 92. Spenner K. 1983 Deciphering Prometheus: Temporal Changes in the Skill Level of Work. "American Sociological Review", vol. 48, s. 824-837.
 93. Spenner K. 1990 Skill: Meanings, Methods, and Measures. "Work and Occupations", vol. 17, s. 399-421.
 94. Szreter S. 1984 The Genesis of the Registar - General's Social Classification of Occupations. "British Journal of Sociology", vol. 35, s. 522-546.
 95. Veblen T. 1946 The Instinct of Workmanship. New York: Viking Press.
 96. Tonnies F. 1988 [1887] Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa: PWN.
 97. Treiman D.J. 1970 Industrialization and Social Stratification. W: Laumann E. (ed.): Social Stratification Research and Theoryforthe 1970s. Indianapolis: Bobbs Merill.
 98. Treiman D.J. 1977 Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York: Academic Press.
 99. Treiman D.J., Roos P. 1983 Sex and Earnings in Industrial Society: a Nine-Nations Comparison. "American Journal of Sociology", vol. 89, s. 612-650.
 100. Treiman D.J., Yip K. 1989 Educational and Occupational Attainment in 21 Countries, s. 373-392. W: Kohn M.L. (ed.): Cross-National Research in Sociology. London: Sage.
 101. Turner B.S. 1988 Status. Minneapolis: Minnesota University Press.
 102. Weber M. 1978 Economy and Society. Berkeley: University of California Press.
 103. Wright E.O .1989 Debate on Classes. London: Verso.
 104. Wright E.O., Singelman J. 1982 Proletarianization in the Changing American Class Structure, s. 176-209. W: Burawoy M., Skocpol T. (eds.): Mandst Inguiries. Chicago: University of Chicago Press.