Rynki pracy przyszłości: wyzwanie dla polityki edukacyjnej

Main Article Content

Jarl Bengtsson

Abstrakt

Analiza relacji występujących między nowymi technologiami i „zasobami ludzkimi” wymaga równoczesnego stosowania wielu metodologii. Potrzebę tę wymusza złożoność zjawiska. Bogata literatura przedmiotu dotyczy głównie poziomu mikro: przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, przede wszystkim zaś - zmian o charakterze ilościowym. Artykuł ujmuje problem z dwóch perspektyw: mikro i makro, lecz dominują wnioski odnoszące się do szerszego planu. Skoncentrowano się w nim na aspekcie zmian i związków występujących między podażą i popytem. W końcowej części zostały określone główne wyznaczniki polityki edukacyjnej rządów w tym zakresie, ze wskazaniem potrzeby rozszerzenia dostępności danych w celu lepszego zrozumienia problemu. Wiąże się to ściśle z pracami nad tym zagadnieniem, podjętymi przez Centrum Badań Edukacyjnych i Innowacji (Centre for Educational Research and lnnovation - CERI), działającym przy Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bengtsson, J. (2016). Rynki pracy przyszłości: wyzwanie dla polityki edukacyjnej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 24-45. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4372
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Jarl Bengtsson, OECD

Jarl Bengtsson - ekonomista, zajmuje się problemami relacji między edukacją a rynkami pracy. Jest doradcą organizacji międzynarodowych w zakresie tej problematyki, m.in. Centre for Educational Research and lnnovation (CERI) przy Organisation for Economic Co-operation and Deve!opment (OECD).

Referencje

 1. Barcer A. 1989 French National Report on the Sen/ice Sector. Paris: CERI.
 2. Bertrand O., Novelle T. 1988 Human Resources and Corporate Strategy: Technical Change in Banks and Insurance Companies. Paris: OECD/CERI.
 3. Bessant J. i in. 1981 The Impact of Microelectronics: A Review ot the Literaturę. London: Frances Printer.
 4. Bourdieu F. 1985 Propositions pour Tenseignement de Tavenir. Paris: College de France
 5. Boyer R. 1990 New Directions in Management Practices and Work Organization. Helsinki: OECD International Conference on „New Technologies in the 1990s”, December.
 6. Choffel, Cuneo, Kramarz 1988 Des trajectories marqueesparła structure de l’enterprise, „Economie et Statistique”, nr 213. Paris, September.
 7. Drucker P. 1983 Ouality Education - the New Growth Era. „Wall Street Journal” (New York), 19 July.
 8. CERI (Dutch Goverment) 1989 Conference on Human Resources and New Technology. Utrecht, November.
 9. Eliasson G., Ryan P. 1986 The Human Factorin Economie and Technological Change. Paris: CERI.
 10. Ford G. 1989 Conceptual Changes and lnnovation in Skill Formation at Enterprise Level. Paris: CERI.
 11. Freeman G., Soete L. 1987 Technical Change and Fuli Employment. Oxford: Basil Blackwell.
 12. Gardner M. 1993 Frames of Mind: The Theory ofMultiple Intelligences. Cambridge.
 13. Kirst M. 1988 Recent State Education Reforms in the US: Looking Backward and Forward, „Education Administration Ouarterly”, nr 24(3). Washington.
 14. MAS Committee 1989 A New Framework for Labour Market Policies. „MAS”, nr 89 (9).
 15. MAS Committee 1990 New Framework for Labour Market Policies: Challenges and Opportiunities in the 1990s. „MAS”, nr 90 (10).
 16. Massachussetts Institute of Technology 1989 Made in America. Cambridge: MIT Press.
 17. OECD 1973 Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning. Paris: OECD/CERI.
 18. OECD 1975 Recurrent Education: Trends and Issues. Paris: OECD/CERI.
 19. OECD 1986 New Information Technologies. Paris: OECD/CERI.
 20. OECD I989a Education and the Economy in a Changing Society. Paris: OECD.
 21. OECD 1989b New Technologies in the 1990s: A Socio-Economic Strategy. Paris: OECD.
 22. OECD 1989c Technological Change and Human Resources Development: The Service Sector: Educational Implications (secretariat paper presented atthe lntergovernmental Conference on „Technological Change and Human Resources Development” ). Paris: OECD/CERI/CW 90.02.
 23. OECD 1989d Towards an Enterprising Culture. Paris: OECD/CERI.
 24. OECD 1990 Human Resources and New Technology: Main Trends and Issues. Paris: OECD/CERI/CW/90.01.
 25. Press F. 1990 The Role of Education in Technological Competitiveness. „Siemens Review”, February.
 26. Resnick L. 1987 Educations and Learning to Think. Washington DC: National Academy Press.
 27. Schmitter P. (w druku) Comparative Governance of Economic Sectors.
 28. Stern D. 1989 Elements of Learning-intensm Production (paper presented at the AERA Conference).
 29. The Conference Board 1988 Beyond Business/Education Partnerships: The Business Experience. Washington DC.