Rola państwa w tworzeniu systemu podnoszenia kwalifikacji - doświadczenia brytyjskie

Main Article Content

Aldona Andrzejczak

Abstrakt

Dostrzegając w Polsce pilną potrzebę zbudowania systemu umożliwiającego ludziom dorosłym podnoszenie kwalifikacji stosownie do potrzeb gospodarki rynkowej, autorka omawia doświadczenia brytyjskie, które mogą być przydatne w tym przedsięwzięciu. Charakteryzując podejście rządu Wielkiej Brytanii do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego autorka przedstawia zasady polityki państwa w tej dziedzinie, tj.: partnerstwo, kompetencyjne podejście do kwalifikacji, decentralizację oraz finansowanie przedmiotowe, a także ukazuje przyjęte priorytety i sposób ich realizacji, koncentrując się na instrumentach motywujących pracodawców, pracowników oraz instytucje edukacyjne. Najwięcej miejsca poświęca jednak procesowi przekształcania centralnej, rządowej organizacji Manpower Service Commission (MSC) w sieć lokalnych Rad Szkolenia i Przedsiębiorczości (Training and Enterprise Councils) oraz charakterystyce i ocenie ich działalności. W ten sposób podkreśla znaczenie decentralizacji dla realizacji nowej strategii szkolenia zawodowego przyjętej przez rząd brytyjski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrzejczak, A. (2016). Rola państwa w tworzeniu systemu podnoszenia kwalifikacji - doświadczenia brytyjskie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 119-132. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4378
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Aldona Andrzejczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aldona Andrzejczak - ekonomista. Doktorat na temat wykorzystania wskaźników liczbowych w zarządzaniu szkołą wyższą uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jako kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego AE zajmuje się problematyką kształcenia ekonomistów i nauczycieli oraz organizuje badania nad oceną procesu dydaktycznego. Ostatnio interesuje się zwłaszcza przemianami systemu kształcenia pod wpływem potrzeb rynku pracy i gospodarki rynkowej.

Referencje

 1. Andrzejczak A. 1995 Czynniki kształtujące popyt na szkolenie. „Edukacja Dorosłych” , nr 4 - 5.
 2. Bartlett W, 1992 Quasi-markets and Educational Reforms. A Case Study. Bristol: University of Bristol.
 3. Beneft M. 1995 Strategie Anaiysis of NORTEC Training Agency. DMS Dissertation. Nottingham: Nottingham Trent University,
 4. Butkiewicz M. 1995 Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa - Radom: EP i ITE.
 5. Crowley-Bainton T. 1993 TEC’s and Employers. Developing Effectm Links. Part 2. London: Employment Department.
 6. Education Statistics... 1994 Education Statistics for United Kingdom. London.
 7. Evans B. 1992 The Politics of the Training Market. From Manpower Services Commission to Training and Enterprise Councils. London: Routledge.
 8. Hamlin B. 1992 National Training Policies in Britain. Handbook of Training and Development by Steve Trueiove. Blackwell.
 9. Haughton G., Hart I., Strange I., Thomas K., Peck J. 1995 TEC’s and Their Non-employer Stakeholders. London: Employment Department.
 10. Lindley R.M. 1991 Individuals, Humań Resources and Market.
 11. Shackleton J.R. 1992 Training too Much? A Sceptical Look at the Economics of Skill Provision in the UK. Hobart Paper 118.
 12. Spilsbury M., Everett M. 1993 Achiemg the National Education and Training Targets. London: Institute of Manpower Studies.
 13. Stevens J., Mackay R. 1991 Training and Competiveness. London: Kogan Page
 14. TEC Participation... 1993 TEC Participation in National Development ActMty. Ernst & Young. London: Employment Department.
 15. Training and... 1993 Training and Enterprise Councils: a Prospectus for the 1990’s. London: Employment Department.
 16. Training in... 1994 Training in Britain. A Guide. London: Employment Department 1994.
 17. Vaughan P. 1993 TEC’s and Employers. Developing Effective Links. Part 1. London: Employment Department