Pomoc zagraniczna dla Polski w zakresie kształcenia zawodowego

Main Article Content

Tadeusz Kozek

Abstrakt

Opierając się na doświadczeniach z realizacji programów pomocy zagranicznej, ukierunkowanej na wspieranie reformy systemu kształcenia zawodowego w Polsce, autor przedstawia różne formy tej pomocy oraz dokonuje szacunku jej skali. Prezentowane podejście daje pogląd na możliwości wpływu pomocy zagranicznej na proces reformy systemu edukacyjnego. Na podstawie charakteru pomocy zagranicznej, założeń dotyczących sposobów jej wykorzystania i osiąganych realnych efektów, autor formułuje we wnioskach warunki powodzenia realizacji omawianych programów. Wskazuje m.in. na konieczność partnerstwa w tym procesie, a także na potrzebę traktowania pomocy zagranicznej jako elementu szerszego planu przedsięwzięć związanych z reformą systemu edukacji. Powodzenie w tej ostatniej dziedzinie będzie miało - zdaniem autora - decydujące znaczenie dla oceny efektywności realizacji podobnych programów w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozek, T. (2016). Pomoc zagraniczna dla Polski w zakresie kształcenia zawodowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 133-142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4379
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Tadeusz Kozek, Politechnika Warszawska

Tadeusz Kozek - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Od 1978 r. adiunkt w Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja naukowa: optoelektronika. Od stycznia do września 1990 r. doradca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od października 1990 r. kieruje Biurem Koordynacji Kształcenia Kadr w Funduszu Współpracy, fundacji Skarbu Państwa podległej Pełnomocnikowi Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Odpowiedzialny za realizację programów w dziedzinie kształcenia i szkolenia, finansowanych w ramach pomocy bilateralnej państw zachodnich dla Polski oraz za programy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, finansowane w ramach programu PHARE Unii Europejskiej. Autor kilkunastu artykułów i opracowań dotyczących efektywności programów pomocy zagranicznej oraz zagadnień związanych z przeobrażaniem systemów kształcenia i szkolenia w okresie transformacji systemowej.

Referencje

  1. Adamski W. i in. 1993 Edukacja w okresie transformacji: analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.
  2. Barre R. i in. 1992 Final Report of the IEWS Task Force on Western Assistance to Transition in the Czech and Slovak Federal Republic, Hungary and Poland: Moving Beyond Assistance. New York: Institute for East - West Studies.
  3. Gesselschaft... 1995 Gesselschaft fur Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden - Wiirtenberg MBH - GWZ, Evaluation of I/ET 90, UPET and Language Programmes in Poland. Ekspertyza wykonana na zlecenie Komisji Europejskiej.
  4. GUS 1995 Mały rocznik statystyczny. Warszawa: GUS,
  5. Husen T. 1990 Problems of Educational Reforms in a Changing Society. Wykład wygłoszony na „Annual Meeting of the Comparative and International Education Society”, Anaheim, 25 marca 1990 r.
  6. Ners K.J. i in. 1995 Assistance to Transition Sun/ey 1995. Warsaw: IEWS Policy Education Centre on Assistance to Transition.
  7. Schumacher E.F. 1973 Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. Blond and Briggs Ltd.
  8. Zielińska K. 1994 Przemiany kształcenia zawodowego w społecznym dialogu z edukacją zachodnioeuropejską. Ewaluacja programu „Modernizacja przez partnerstwo”. Warszawa.