Granice "upraktyczniania" uniwersytetów

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

Istnieje pogląd, że przedłużający się proces „upraktyczniania” działalności uniwersytetów może doprowadzić do zmiany funkcji tradycyjnie przypisywanych tym uczelniom, do których zwykło się zaliczać prowadzenie badań o charakterze podstawowym i kształcenie ogólne. Ale jest również inny pogląd. Taki mianowicie, że tradycyjny uniwersytet charakteryzuje niezwykła adaptabilność, co czyni go odpornym na zmiany mogące być zagrożeniem dla cech konstytutywnie z nim związanych. Adaptabilność powoduje, że uniwersytet, nie poddając się głębokim przeobrażeniom, ale jedynie adaptując własny styl działania do bieżących potrzeb, wymusza zmiany otoczenia, a tym samym inspiruje innowacyjność na zewnątrz. Autorka przychyla się do tej drugiej tezy i próbuje ją rozwinąć na przykładzie skutków strategii rządowych, podejmowanych w krajach Europy Zachodniej w celu ściślejszego powiązania pracy uniwersytetów z gospodarką. W kontekście podejmowanych w naszym kraju prób reformowania szkolnictwa wyższego i dostrzeganych w tym zakresie barier różnorakiej natury, problem wydaje się ważny. Może warto zwrócić uwagę, iż przynajmniej niektóre z tych barier czy ograniczeń mają wymiar ponadlokalny, a nawet ponadczasowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). Granice "upraktyczniania" uniwersytetów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 143-153. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4380
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - doktor hab. w zakresie pedagogiki szkoły wyższej. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami przemian strukturalnych w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe).

Referencje

 1. Berning E., Schindler B. 1993 Diplomarbeit und Studium. Aufwand und Ertrag von Diplom- und Magisterarbeiten an Universitaten in Bayern. Miinchen: IFH.
 2. Carrier D., Vught F.A. van 1989 Government and Curriculum lnnovation in France. W: Vught F.A. van (ed.): Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education. EHP Series 7. London: Jessica Kingsley Publishers.
 3. Cerych L., Sabatier P. 1986 Great Expectations and Mixed Performance. The implementation of Higher Education Reforms in Europę. Trentham Books.
 4. Clark B R. 1983 Governing the Higher Education System. W: Shattock M. (ed.): The Structure and Governance of Higher Education. Guilford: Society for Research into Higher Education.
 5. Gellert C. 1993 Structures and Functional Differentiation: Rernarks on Changing Paradigms of Tertiary Education in Europe. W: Gellert C. (ed.): Higher Education in Europe. London: Jessica Kingsley Publishers.
 6. Goedegebuure L.C.J., Westerheijden D.F. 1991 Changing Balances in Dutch Higher Education. „Higher Education”, nr 4.
 7. Higher Education... 1991 Higher Education. A New Framework. White Paper 5 (presented to Parliament). London.
 8. Jones P. 1992 CNAA Revises Part-time Study Rules. „The Times. Higher Education - Supplement”, nr 530.
 9. Kerr C. 1982 The Uses ofthe University. New York: MacMillan.
 10. King R. 1995 What is Higher Education for? Strategie Dillemas for the Twenty-First Century University. Paper to the Strategy, Ouaiity and Direction: Making Policy Decisions in Higher Education. Conference, Nice, February 1995.
 11. Kupisiswicz Cz. 1978 Przemiany edukacyjne wświecie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 12. Mommsen W. 1980 Eine Illusion von Freibeit. „Deutsche Universitats Zeitung”, nr 15.
 13. Musselin Ch. 1992 Steering Higher Education in France: 1981 - 1991, „Higher Education in Europę”, nr 3.
 14. Neave G. 1991 The Reform of French Higher Education, or the Ox and the Toad a Fabulous Tale. W: Neave G., Vught F.A. van (eds.): Prometheus Bound: the Changing Relations between Government and Higher Education in Western Europę. (Mord: Pergamon Press.
 15. Newman J.H. 1990 Idea uniwersytetu. Warszawa: PWN.
 16. Szarras H. 1987 Francuskie szkolnictwo wyższe w połowie lat osiemdziesiątych. Warszawa - Łódź: PWN.
 17. Teichler U. 1994 Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 18. Weiland J.S. 1990 Kształtowanie Europy. „Życie Szkoły Wyższej”, nr 9.
 19. Wójcicka M. 1993 Skutki reform systemów edukacyjnych (na przykładzie wybranych krajów). „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 20. Zwischen... 1991 Zwischen regionaler Verantwortung und europaischer Dimension Fachhochschulen in Deutschland. Koln. Opracowanie materiałów z konferencji naukowej Fundacji Maxa Taegera (materiał powielony.