Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk

Main Article Content

Julita Jabłecka
Hanna Gulczyńska
Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad strategią przetrwania i rozwoju organizacji naukowych w warunkach towarzyszących transformacji sfery badań naukowych w Polsce po 1990 r. Przyjęto, iż przetrwanie organizacji zdeterminowane jest zdolnością pozyskiwania i utrzymania takich zasobów jak środki finansowe, materialne (infrastruktura), zasoby ludzkie, a także (co jest charakterystyczne dla instytucji naukowych) autonomia, prestiż i pozycja organizacji w systemie nauki oraz legitymizacja instytucji w jej otoczeniu społecznym. Wyniki badań opierają się na studium trzech instytutów Polskiej Akademii Nauk. Analiza empiryczna objęła następujące zagadnienia: 1) strategie związane z przedefiniowaniem podstawowych zadań i merytorycznego profilu organizacji (domena, zakres działania, prace badawcze, podjęcie zadań edukacyjnych, realizacja prac pozabadawczych); 2) strategie pozyskiwania oraz utrzymania istniejących zasobów ludzkich (zmiany poziomu i struktury zatrudnienia, problemy z rekrutacją pracowników i polityką personalną, systemem płac itp.); 3) strategie zdobywania zasobów finansowych oraz rozwój infrastruktury materialnej (zmiany poziomu i struktury przychodów według różnych strumieni finansowania budżetowego i pozabudżetowego, sytuacja lokalowa, wyposażenie); 4) rola autonomii instytutów, zdobywanie pozycji naukowej i legitymizacji w otoczeniu, a także zmiany systemu kierowania oraz przedsięwzięcia nastawione na zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J., Gulczyńska, H., & Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 66-89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat Przygotowanie, realizacja i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w Szkole Głównej Handlowej (SGPiS). Jest autorką wielu publikacji na temat zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Hanna Gulczyńska, Uniwersytet Warszawski

Hanna Gulczyńska - doktorat z polityki społecznej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1993 r. pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: aspiracje edukacyjne i ich realizacja a zapotrzebowanie rynku pracy; możliwości i potrzeby dorosłych w zakresie kształcenia.

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską na temat diagnozy, oceny i rozwiązań modelowych studiów przemiennych obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych oraz dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.

Referencje

 1. Aldrich H. 1979 Organizations and Environments. New York: Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 2. Emery F., Trist E. 1965 The Casual Texture of Organizational Environments. „Human Relations”, vol. 18.
 3. Etzkowitz H. 1989 The Second Academic Revolution. The Role of the Research University in Economic Development. W: S. Cozzens, P. Healey, A. Rip, J. Ziman (eds.): The Research System in Transition. NATO ASI Series, Behavioral and Social Sciences, vol. 57, Dordrecht: Kluwer Acad. Publ.
 4. Pfeffer J., Salancik G. 1978 The External Control of Organization. New York: Mc Graw Hill.
 5. Scott R, 1965 Reactions to Supervision in a Heteronomous Professional Organization. „Administrative Science Quarterly”, vol. 10.
 6. Scott R. 1992 Organizations: Rational, Natural and Open Systems. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall, Simon & Schuster.
 7. Simon H.A, 1976 Działanie administracji. Warszawa: PWN.
 8. Sprawozdania... KBN Sprawozdania z wykonania budżetu w 1992, 1993 i 1994 roku, część 48. Warszawa: KBN.
 9. Sprawozdanie PAN.. . 1995 Sprawozdanie Polskiej Akademii Nauk za 1994 rok. Warszawa: PAN.
 10. Ziman J. 1987 Science in a "Steady State”. The Research System in Transition. London: Science Policy Support Group.
 11. Ziman J. 1989 What is Happening to Science? W: S. Cozzens, P. Healey, A. Rip, J. Ziman (eds.): The Research System in Transition. NATO ASI Series, Behavioral and Social Sciences, vol. 57. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ.