Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu problematyki mobilności kadry naukowej, poruszanej w literaturze zachodniej. Pierwsza część opracowania poświęcona jest podstawowym kwestiom terminologicznym, rodzajom mobilności i zakresowi tego pojęcia. W następnych częściach przedstawiono zagadnienia związane z różnymi formami mobilności: znaczenie mobilności międzynarodowej, bariery jej rozwoju i politykę stymulowania, problemy związane z mobilnością pracowników naukowych między sektorami badawczo-rozwojowymi, kwestie uwarunkowań mobilności pionowej - karier w nauce, a wreszcie specyficzne problemy mobilności poziomej i pionowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 31-48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4402
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat przygotowania, realizacji i oceny reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania naukowe: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Battaglini A, Lesage M., Merloni F. 1992 Scientific Research in France, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden.
 2. Breakwell G. 1993 Developing Data Systems on Trends in Science and Technology Careers, w: Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 3. Careers... 1995 Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 4. Court G., Jagger N. 1995 Recruitment ot Non-national Scientists and Engineers in Europę, „Industry and Higher Education”, June.
 5. Fenger P. 1995 Introduction to Utilizing Points of Intervention to Enhance and Sustain Interest in Science and Technology Careers, w: Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 6. Fulton O. 1993 Paradox or Professional Closure, Criteria and Procedures for Recruitment to the Academic Profession, „Higher Education Management”, vol. 5, nr 2.
 7. Hansen W. 1993 Overview of Technical Papers, w: Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 8. International Mobility... 1981 International Mobility of Scientists and Engineers. Report of a Workshop. Sponsored by NATO Science Committee, European Science Foudation, United States National Research Council, Lisbon, June.
 9. Karpen U. 1993 Flexibility and Mobility of Academic Staff, „Higher Education Management”, vol. 5, nr 2.
 10. Lonsdale A. 1993 Changes in lncentives, Rewards and Sanctions, „Higher Education Management”, vol. 5, nr 2.
 11. Mid-term Evaluation... 1993 Mid-term Evaluation of the Human Capital and Mobility Programme, Research Evaluation, Report nr 62, European Commission, Brussel.
 12. Manual... 1995 Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S+T, „Canberra Manual”, OECD, Paris.
 13. McLaren A. 1993 Critigue of Technical Papers, w: Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 14. Murris R. 1993 Improving Internal Mobility to Alleriate Brain Drain, w: Proceedings of the International Seminaron Brain Drain Issues in Europe, UNESCO, „Technical Report”, nr 15.
 15. Neave G. 1994 Global and Regional Trends for Internationalization, w: Mobility in Higher Education, Seminar II, Pilot Project on Regional Cooperation in Reforming Higher Education, Tallin, Estonia 26-28 April 1994, OECD, Paris.
 16. NSF 1990a National Science Foundation: Industry/University Cooperative Research Centers Program 1990, Washington D.C.
 17. NSF 1990b National Science Foundation: Science and Technology Research Centers, 1990. Washington D.C.
 18. NSF 1990c National Science Foundation: Engineering Research Centers, 1990, Washington D.C.
 19. Pearson R. 1995 Why the Glut Should Stop Here, „New Scientist”, 24 June.
 20. Ringe M. 1993 The Migration of Scientists and Engineers, 1984-1992 „Sepsu Policy Study”, nr 8, November 1993, Science and Engineering Policy Studies Unit of the Royal Society and the Royal Academy of Engineering, London.
 21. Science Board... 1991 Science Board and Industry. Report of the Industrial Strategy Panel Chaired by Professor D.G. Scotter, to The Science Board, SERC.
 22. Science, Engineering... 1996 Science, Engineering and Technology Statistics 1996, Department of Trade and Industry Office of Science and Technology, London.
 23. System... 1989 [The] System of Science and Technology in Spain, Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia, Madrid.
 24. Tavernier K. 1993 An Organizational Framework forStaffing Policies in Unimsities, „Higher Education Management”, vol. 5, nr 2.
 25. Teichler U. 1996 The Conditions of the Academic Profession: An International, Comparative Analysis of the Academic Profession in Western Europę, Japan and USA, w: Maassen P., Van Vught F. (eds.): insi de Academia: New Challenges for the Academic Profession, De Tijdstroom, Utrecht.
 26. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J. 1997 Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy. Konteksty, miary, tendencje, Warszawa.
 27. Westholm G. 1993 Recent Developments in International Science and Technology Personnel Data Collection, w: Careers in Science and Technology, National Research Council.
 28. Whiston T. 1993a Education and Employment for a Sustainable World. A Report for The Fast Programme Commission ofthe European Communities, Directorate General Science, Research and Development.
 29. Whiston T. 1993b Science and Technology Careers: lndividual and Societal Factors Determining Choice, w: Careers in Science and Technology, National Research Council, Washington D.C.
 30. Whiston T. 1993c U.K. Manufacturing Competivity: The Contribution of SERC Postgraduate Training Programmes and Related Policy Issues, SPRU, University of Sussex, Falmer, Brighton.
 31. Wilson T. 1993 The Influence of the Funding System on the Academic Payment Systems and the Supply of the Academic Staff, „Higher Education Management”, vol. 5, nr 2.