Mobilność pracowników naukowych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w instytutach naukowych

Main Article Content

Hanna Gulczyńska
Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Artykuł jest relacją z badania mobilności pracowników naukowych, podjętego z inicjatywy KBN Autorki przyjęły założenie, że mobilność, jako cecha towarzysząca zwykle pracy naukowej, sprzyja pełnionej misji, gdy polega na poszukiwaniu najbardziej korzystnych z punktu widzenia celów działalności naukowej warunków pracy oraz nawiązywaniu trwałych i okresowych kontaktów z instytucjami i osobami funkcjonującymi w sferze nauki i poza nią. Podjęły zatem próbę określenia: z jakimi przejawami mobilności pracowników naukowych mamy do czynienia najczęściej w ostatnim pięcioleciu; jakie są postawy pracowników naukowych w tej dziedzinie; jaki jest ich zdaniem pożądany model mobilności; jakie czynniki sprzyjają mobilności nastawionej na wypełnianie misji pracownika naukowego oraz jakie są najistotniejsze bariery ograniczające tę mobilność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gulczyńska, H., & Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Mobilność pracowników naukowych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w instytutach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 49-74. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4405
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Hanna Gulczyńska, Uniwersytet Warszawski

Hanna Gulczyńska - doktorat z polityki społecznej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: aspiracje edukacyjne i ich realizacja a zapotrzebowanie rynku pracy; możliwości i potrzeby dorosłych w zakresie kształcenia.

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską na temat diagnozy, oceny i rozwiązań modelowych studiów przemiennych obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych oraz dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.