AKA - UKA: pokojowe współistnienie czy wybór między samoregulacją a centralnym sterowaniem?

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione ważniejsze projekty systemów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, powstałe w Polsce w latach 1993-1998. Teza, iż w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej agencje akredytacyjne stanowią substytut centralnej kontroli państwa nad szkolnictwem wyższym omawiana jest na wybranych przykładach istniejących w tych krajach rozwiązań problemu monitorowania jakości. Na podstawie badań, obserwacji oraz wyników dyskusji toczącej się od wielu lat w środowisku akademickim autorka wskazuje na możliwe scenariusze rozwoju i zmian obecnie wdrażanych koncepcji. Przedstawia również własną propozycję optymalnego rozwiązania problemu. Określenie optymalne rozwiązanie oznacza tu w istocie rozwiązanie, które może w mniejszym stopniu wynikać z realnej analizy potrzeb, ale za to ma szanse akceptacji przez środowisko akademickie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). AKA - UKA: pokojowe współistnienie czy wybór między samoregulacją a centralnym sterowaniem?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 75-86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4406
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - doktor habilitowany w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami przemian strukturalnych w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe).

Referencje

 1. Dill D.D., Massy W.F., Williams P.R., Cook Ch.M. 1996 Accreditation and Academic Quality Assurance. Can We Get There from Here?, „Change”, September-October.
 2. Grigorescu D. 1997 Quality Assurance System and Procedures in Romanian Higher Education. Referat przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education Institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 3. Kawecki J. 1995 System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych opracowany i weryfikowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, w: Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Lesakova D. 1997 Accreditation and Evaluation in Slovak Republic. Referat przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 5. Łoboda M. 1995 System akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 6. Quality... 1997 Quality Assurance System in Bułgaria. Materiał przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education Institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 7. Rocznik... 1997 Rocznik statystyczny 1997, GUS, Warszawa.
 8. Vroeijenstijn A. I. 1995 Experiences with External Quality Assessment in Dutch Universities, w: Wnuk-Lipińska E.,
 9. Wójcicka M. (eds.): Quality Review in Higher Education. TEMPUS CME+ grant, University of Warsaw, Warsaw.
 10. Wnuk-Lipińska E. 1995 Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 11. Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. 1995 Projekt recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach, w: Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (eds.) 1995 Quality Review in Higher Education. TEMPUS CME+ grant, University of Warsaw, Warsaw.
 13. Wolff R.A. 1993 The Accreditation of Higher Education Institutions in the United States, „Higher Education in Europe”, vol. XVIII, nr 3.
 14. Woźnicki J. (red.) 1998 Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia. Zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
 15. Zewnętrzna... 1997 Zewnętrzna ocena jakości - cel, potrzeba, metoda. Dyskusja panelowa przeprowadzona na konferencji „Szkoły wyższe - problemy minionej i przyszłej kadencji rektorskiej”, w: Wójcicka M. (red.): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.