Studenci akademii medycznych wobec wybranych zagadnień kultury fizycznej

Main Article Content

Elżbieta Rutkowska
Adam Fijewski

Abstrakt

Badania prowadzone w latach 1988-1996 wśród studentów pięciu akademii medycznych w Polsce miały na celu określenie przygotowania przyszłych kadr medycznych do aktywnego uczestnictwa w rekreacji fizycznej, a także do korzystania z różnych form kultury fizycznej w wypełnianiu przyszłych zadań zawodowych. Badaniom ankietowym i sprawdzianowi wiedzy poddano 2248 studentów wydziałów lekarskich oraz wydziału pielęgniarskiego. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na niedostatek przygotowania przyszłych lekarzy i magistrów pielęgniarstwa do stosowania rozmaitych form ćwiczeń fizycznych w opiece medycznej sprawowanej nad osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi (promocja zdrowia, terapia i rehabilitacja). Zastrzeżenia budzi także poziom osobistej kultury fizycznej ankietowanych studentów. Wyniki badań sugerują konieczność modyfikacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w akademiach medycznych. Konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, a także akcentowanie przydatności wiedzy i umiejętności z obszaru kultury fizycznej w dydaktyce przedmiotów medycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rutkowska, E., & Fijewski, A. (2016). Studenci akademii medycznych wobec wybranych zagadnień kultury fizycznej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 93-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4408
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Elżbieta Rutkowska, Akademia Medyczna w Lublinie

Elżbieta Rutkowska - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, magister rehabilitacji ruchowej, doktor nauk kultury fizycznej, adiunkt Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, organizatorka i autorka programów dydaktycznych oraz kierunku studiów „dydaktyka medyczna w zakresie fizjoterapii” , współautorka programów wychowania fizycznego dla akademii medycznych. Zainteresowania naukowe: miejsce kultury fizycznej w kształceniu i pracy zawodowej kadr medycznych.

Adam Fijewski, Akademia Medyczna w Lublinie

Adam Fijewski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (filia w Białej Podlaskiej), magister wychowania fizycznego, starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej w Lublinie, współautor programów wychowania fizycznego dla akademii medycznych. Zainteresowania naukowe: postawy studentów medycyny wobec kultury fizycznej.

Referencje

  1. Cendrowski Z. 1992 Rola liderów w promocji zdrowia w społeczeństwie, w: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa.
  2. Health... 1995 Health, Physical Education and Recreation, The University of North Dakota, Grand Forks N.D.
  3. Narodowy... 1996 Narodowy Program Zdrowia 1996-2000, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa.
  4. Pepłowski A. 1991 Wychowanie fizyczne i sport w akademiach medycznych w roku akademickim 1989/90. Zespół ds. Koordynacji Pracy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Medyczna w Lublinie (materiał powielony).
  5. Pepłowski A. 1994 Wychowanie fizyczne i sport w akademiach medycznych (1992/93). Zespół ds. Koordynacji Pracy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Medyczna w Lublinie (materiał powielony).
  6. Program rozwoju... 1978 Program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkole wyższej na lata 1978-1985, Zarządzenie nr 38 ministrów nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, kultury i sztuki, zdrowia i opieki społecznej oraz handlu zagranicznego i gospodarki morskiej, z dnia 15 grudnia 1978.
  7. Rutkowska E. 1990 „Zielona recepta" - sprawdzian umiejętności studentów VI roku medycyny w zakresie profilaktycznego i leczniczego stosowania ćwiczeń fizycznych, „Kultura Fizyczna”, nr 9-12.
  8. Rutkowska E., Fijewski A. 1992 Prospekcja w wychowaniu fizycznym młodzieży akademickiej na przykładzie studentów medycyny, w: Przewęda R. (red.): Wychowanie fizyczne w Polsce, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.
  9. Study Programme... 1986 Study Programme - Faculty of Medicine, University of Bergen.
  10. The College.. 1993 The College Handbook - All New Annual Edition, New York.