Podstawowe elementy funkcjonalne i strukturalne oraz przesłanki zapewnienia jakości w elastycznym systemie studiów

Main Article Content

Jerzy Woźnicki
Andrzej Kraśniewski

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólną koncepcję i podstawowe elementy elastycznego systemu studiów opracowanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych1 Politechniki Warszawskiej, gdzie od 1990 r. następuje jego ewolucyjne wdrażanie. System ten zapewnia wieloopcjonalność w zakresie realizacji zróżnicowanych zainteresowań i oczekiwań studentów, gwarantuje międzynarodową porównywalność programów i dyplomów, a także ma zdolność adaptacji do zmieniających się warunków funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Ze względu na swoje właściwości strukturalne, elastyczny system studiów oferuje względną łatwość wprowadzania mechanizmów proefektywnościowych, pod warunkiem wspomagania go przez zaawansowany system informacyjny działający w sieci informatycznej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. Elastyczny system studiów z natury zawiera elementy sprzyjające utrzymywaniu jakości. We wdrażanym systemie istnieją jednak również procedury zapewnienia jakości wprowadzone celowo. Można wśród nich wyróżnić omówione w artykule mechanizmy stymulowania, nadzorowania i oceny jakości. Prezentowany model systemu studiów jest szczególnie odpowiedni dla dużego wydziału, kształcącego na kilku kierunkach studiów. Może on jednak działać z równym powodzeniem w ramach federacji mniejszych wydziałów, kolegium lub szkoły stanowiącej podstawową jednostkę organizacyjną uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźnicki, J., & Kraśniewski, A. (2016). Podstawowe elementy funkcjonalne i strukturalne oraz przesłanki zapewnienia jakości w elastycznym systemie studiów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 67-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4480
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska

Jerzy Woźnicki - dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i profesor nadzwyczajny tej uczelni, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w Politechnice Warszawskiej, członek: Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Rady Konsultacyjnej Ministra Łączności, Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jest specjalistą w dziedzinie optoelektroniki i techniki przetwarzania obrazu. W ostatnich latach zajmuje się także systemowymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkół wyższych.

Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska

Andrzej Kraśniewski - doktor habilitowany nauk technicznych, specjalista w dziedzinie projektowania i testowania systemów cyfrowych. Prodziekan ds. organizacji wydziału na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, sekretarz Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w Politechnice Warszawskiej, członek Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for Computing Machinery, American Association of University Professors.

Referencje

 1. Accreditation Board ...1992 Accreditation Board for Engineering and Technology, IEEE Engineering Accreditation Commission: Program Evaluators Manual.
 2. Antoszkiewicz K., Woźnicki J. 1994 Wspomagana komputerowo organizacja procesu kształcenia na dużym wydziale szkoły wyższej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studiować inaczej”, Szczecin, maj.
 3. Bordogna J., From E., Ernst E. 1993 Engineering Education: lnnovation through Integration. „Journal of Engineering Education”, January.
 4. Designing... 1992 Designing a Curriculum for the 90’s - Why Change. Special Report. „Currents”, Winter.
 5. Flisowski Z. T. 1993 Dylematy szkolnictwa wyższego w Polsce. „Przegląd Akademicki”, nr 15.
 6. Green D., Harvey L. 1993 Quality Assurance in Western Europe: Trends, Practices and Issues. Proceedings of the 5th International Conference on Assessing Quality in Higher Education, Bonn, Juty.
 7. Kraśniewski A. 1994 Definiowanie planów studiów i programów nauczania w systemie studiów dwustopniowych, opracowanie wewnętrzne. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, styczeń.
 8. Macewicz W., Toczyłowski E., Traczyk T. 1990 Założenia użytkowe do projektu technicznego systemu rejestracji studentów dla Wydziału Elektroniki - ERES, raport techniczny. Warszawa: Instytut Automatyki PW, listopad.
 9. Manley B. W. 1992 Engineering Education: Serving the Customer? Proceedings of the 3rd World Conterence on Engineering Education, vol. 1, Portsmouth, September.
 10. Newton K. A. 1994 Exploring a TOMApproach to Technical Curriculum Development. Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference, Edmonton, June.
 11. Normy... 1990 Normy międzynarodowe ISO 8402, ISO 9000-9004: Zarządzanie jakością, systemy zapewnienia jakości. Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
 12. Podoski J. 1993 O potrzebie modernizacji programów wyższych studiów technicznych. „Przegląd Elektrotechniczny”, rocznik LXIX, z. 10.
 13. Reforma... 1990 Reforma studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, opracowanie zbiorowe. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, maj.
 14. Toczyłowski E. 1992 Zasady finansowania dydaktyki w szkole - projekt, opracowanie wewnętrzne. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, listopad.
 15. Toczyłowski 1993a Informacja o zmianach organizacyjnych i proefektywnościowych przeprowadzonych na Wydziale Elektroniki PW w latach 1991-1993, opracowanie wewnętrzne. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, czerwiec.
 16. Toczyłowski E. 1993b Zasady organizacyjne definiowania planów studiów w elastycznym systemie studiowania, opracowanie wewnętrzne. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, maj.
 17. Toczyłowski E., Traczyk T. 1994 On Cost-Effectiye Flexible Enrollment Information System ERES. Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference, Edmonton, June.
 18. Toczyłowski E., Wożnicki J. 1994 Restructuring an Electronic Engineering Faculty. Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference, Edmonton, June.
 19. Wnioski... 1993 Wnioski Dziekańskiej Komisji ds. Elastycznego Systemu Studiowania, opracowanie zbiorowe. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, czerwiec.
 20. Wnuk-Lipińska E. 1993 Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 21. Wożnicki J., Kraśniewski A. 1994 Systems of Study vs. University Management in a Competitive Environment. Proceedings of the First International Symposium on Higher Education Management: A Polish-American Dialogue, Lódź, June.
 22. Wożnicki J 1992 Program ustaleń, posunięć i zmian odnoszących się do organizacji funkcjonowania Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, opracowanie wewnętrzne. Warszawa: Wydział Elektroniki PW, grudzień.
 23. Wożnicki J. 1994a Aktualne uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 24. Wożnicki J. 1994b Elastyczność i efektywność studiów jako warunki adaptacji systemu kształcenia inżynierów elektroników. Materiały V Konferencji Naukowej „Technologia Elektronowa - ELTE'94”, Szczyrk, kwiecień.