Podstawowe cechy systemów finansowania szkół wyższych w krajach OECD

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Autorka omawia rolę publicznego finansowania szkół wyższych w krajach zachodnioeuropejskich i w Stanach Zjednoczonych w trzech aspektach: 1) udziału finansowania publicznego w całości nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe; 2) finansowania prac badawczych w szkołach wyższych; 3) udzielania pomocy materialnej studentom. Drugim wątkiem analizy są zmiany w wielkości i formach publicznego finansowania szkół wyższych, ich uwarunkowania oraz skutki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Podstawowe cechy systemów finansowania szkół wyższych w krajach OECD. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 211-228. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4489
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor hab. nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce postępu technicznego oraz polityki nauki i technicznej. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio opublikowała pracę Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej. Kierowała przygotowaniem dla MEN ekspertyzy na temat systemów pomocy finansowej państwa dla studentów w krajach Europy Zachodniej.

Referencje

 1. Ainsworth P.F. 1992 Les universites en Grande Bretagne et i’aide financiere directe aux etudiants. W: 24-eme colloque franco-allemand. Paris.
 2. Altbach Ph.G., Johnstone D.B. 1993 Finansowanie szkolnictwa wyższego. Perspektywy międzynarodowe. New York-London (tłumaczenie na konferencję MEN i CBPNiSzW).
 3. Annual... 1992 Annual Review ot Gomnment Funded Research and Development 1991. Cabinet Office. London.
 4. Denison E.F. 1962 The Sources ofEconomic Growth in the U.S. and the Alternative before U.S. New York.
 5. Eicher J.C., ChevaillierT. 1992 Repenser le financement de Fenseignement superieur. „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 6. Froomkin J. 1991 The Impact of Changing Levels of Financial Resource on the Structure of Colleges and Universities. W: The Economics o f American Universities. New York.
 7. Fulton D. 1991 Slouching towards a Mass System: Society, Government and Institutions in the U.K. „Higher Education”, nr 2(4).
 8. Gladieux L.E., Lewis G L. 1991 The Federal Government and Higher Education. ASHE-ERIC, „Higher Education Reports”, nr 8.
 9. Gmytrasiewicz M. 1969 Finansowanie kształcenia. Warszawa: PWE.
 10. Johnstone B. 1989 Sharing the Costs of Higher Education. W: Financial Support for Students: Grants, Loans or Graduate Tax? London: Institute of Education, University of London.
 11. Kerr C. 1993 Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 12. Memorandum... 1991 Memorandum on Higher Education in the European Community. Brussels: Commission of the E.C., November, 5.
 13. National... 1992 National Patterns of R+D Resources 1992. London: National Science Foundation.
 14. „Nauka ...” 1994 „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 4.
 15. Neave G. 1992 Ressources limitees. „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 16. Regard... 1993 Regard sur l’education. Indicateurs OECD. Paris: OECD.
 17. Otten Ch., Savenije B. 1994 Budget Devolution and Institutional Effectmness. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 18. Passman S. 1992 An Independent Look at Organizational Structures of Science in the USA. W: Society, Science, Government. Warszawa: KBN.
 19. Paul J.C., Bailly F. 1992 La participation des entreprises en fonctionnement des etablissement franęais de Lenseignement superieur, „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 20. Quebec... 1991 Ouebec Science Indicators 1991, Compendium Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Science.
 21. Sagen H.B.1994 Przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 3.
 22. Solow K. 1957 Technical Change and the Aggregate Production Function. „Review of Economics and Statistics”, August.
 23. Stager D.A. 1992 Le financement des unimsites du Canada. „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 24. Teichler U. 1994 Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 25. Vught van F. 1989 Creating lnnovation in Higher Education. „European Journal of Education”, nr 3.
 26. Walford G. 1991 Changing Relationship between Government and Higher Education. W: The Changing Relationship between Governmentand Higher Education in Western Europe. New York: Pergamon Press.
 27. Waygaman J.S. 1991 Managing the Costs in Higher Education. ASHE-ERIC, Higher Education Reports, nr 8.
 28. Williams G. 1992 L ’Enseignement superieur britannique et les nouveaux mechanismes de financement: Queiques aspects micro-economiques et de management institutionnel. „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 29. Woodhall M. 1992 Changement des sources et des modalites de financement de i ’enseignement superieur: un apergu des tendances actuelles dans le monde. „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 30. Zarządzanie... 1994 Zarządzanie w szkolnictwie wyższym - dialog polsko-amerykański. Materiały międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Łódź, 23-24 czerwca 1994.