Uniwersytet dzisiaj - idea, cele i zadania

Main Article Content

Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

W artykule poddano analizie kwestię tożsamości uniwersytetu. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: czy współczesne szkoły wyższe, które osiągnęły duży stopień zróżnicowania, mają tradycyjne cechy przypisywane uniwersytetowi, czy cele i zadania uczelni uległy zmianie oraz jaki jest kierunek tych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wnuk-Lipińska, E. (2016). Uniwersytet dzisiaj - idea, cele i zadania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 5-28. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4492
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - socjolog, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych.

Referencje

 1. Bailey F.G. 1977 Morality and Expediency. Oxford.
 2. Berger P. 1969 Rumor of Angels: Modern Society and Rediscovery of the Supernatural. New York.
 3. Białecki I. i in. (red.) 1995 Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, raport dla OECD. Warszawa.
 4. Bok D. 1982 Beyond the Ivory Tower. Cambridge, Massachusetts - London.
 5. Bovone L. 1990 Cultural Intermediaries: A New Roie for Intellectuals in the Post-Modern Age. W: Jerschina J. (ed): University Today and Tomorrow. Kraków.
 6. Carrier D., Vught F.A. van 1989 Recent Developments in the Governance of Higher Education and Higher Education Curricula. W: Vught F.A. van (ed.): Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education. „Higher Education Policy Series”, nr 7, London.
 7. Clark B.R. 1972 The Organizationai Saga in Higher Education. „Administrative Science Quarterly”, nr 17.
 8. Clark B.R. 1983 The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National PerspectNe. Berkeley.
 9. Clark B.R. 1987 Conciusions. W: tegoż: (ed.): The Academic Profession, Berkeley - Los Angeles - London.
 10. Cobban A.B. 1975 The Medieval Universities: The Development and Organisation. London.
 11. Coombs P.H. 1985 The World Crisis in Education. The View from the Eighties. New York.
 12. Corwin R.G. 1974 Education in Crisis. A Sociological Analysis of Schools and Universities in Transition. New York.
 13. Czeżowski T. 1994a O ideale uniwersytetu. W: Wincławski W. (red.): Tożsamość uniwersytetu. Toruń.
 14. Czeżowski T. 1994b Uniwersytet nowoczesny. W: Wincławski W. (red.): Tożsamość uniwersytetu. Toruń.
 15. Grabowski M. 1994 Słowo Papieża do ludzi nauki dosięga nas. W: Wincławski W. (red.): Tożsamość uniwersytetu. Toruń.
 16. Habermas J. 1970 The University in a Democracy-Democratization of the University, w: tegoż: Toward a Rational Society. Boston.
 17. Hardy C., Langley A., Mintzberg H., Rose J. 1983 Strategy Formulation in the University Setting. „Review of Higher Education”, vol. 4.
 18. Heyns B. 1993 Mikrosocjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 19. Jabłecka J. 1979 Przygotowanie, realizacja i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych. Warszawa.
 20. Jabłecka J. 1993 Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 21. Jackowski S., Kochanowicz J. 1994 Jaki uniwersytet? „Gazeta Wyborcza”, 12 lipca.
 22. Kalembka S. 1994 Uniwersytet wobec współczesności. W: Wincławski W. (red.): Tożsamość uniwersytetu.
 23. Keller G. 1983 Academic Strategy: the Management Revolution in Higher Education.
 24. Kerr C. 1982 The Uses ofthe University. Cambridge, Massachusetts - London.
 25. Kerr C. 1993 Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 26. Kogan M., Youll P. 1988 The Changing Role ofthe Higher Education. W: Boys Ch. J. i in.: Higher Education and the Preparation for Work. London.
 27. Kołakowski L. 1994 Po co uniwersytet?, „Gazeta Wyborcza”, nr 61 (1445).
 28. Kurczewski J. 1994 Nasze uniwersytety. „Res Publica”, nr 10 (73).
 29. Lutyński J. 1990 Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. Warszawa - Łódź.
 30. Najduchowska H. 1990 Pracownicy naukowo-dydaktyczni o wychowywaniu studentów. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa - Łódź.
 31. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1990 Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa - Łódź.
 32. Najduchowska H, Wnuk-Lipińska E. 1993 Konserwatyzm a innowacyjność. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2.
 33. Neave G. 1985 University and the State in Western Europe. W: Jacques D, Richardson J. (eds.): The Future of Higher Education. London.
 34. Neave G. 1988 On the Cultivation of Quality. Efficiency and Enterprise: an Overview of Recent Trends in Higher Education in Western Europę, 1986-1988. „European Journal of Education”, vol. 23, nr 1-2.
 35. Neave G. 1994 O wiedzy do natychmiastowego spożycia i lekarstwie na wszystko. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 36. Neave G., Rhoades G. 1987 The Academic Estate in Western Europę. W: Clark B.R. (ed.): The Academic Profession. Berkeley - Los Angeles - London.
 37. Neave G., Vught F.A. van 1991 Prometheus Bond. The Changing Reiationship between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford.
 38. Newman J.H. 1990 Idea uniwersytetu. Warszawa.
 39. Osiowski J. 1995 Szkolnictwo wyższe - szanse i zagrożenia (wywiad). „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 40. Paulsen M.B., Feldman K.A. 1995 Toward a Reconceptualization of Scholarship. „Journal of Higher Education”, vol. 66, nr 6.
 41. Pelikan J. 1992 The idea of the University. A Reexamination. London.
 42. Reeves M. 1990 The Crisis in Higher Education: Competence, Delightand the Common Good. London.
 43. Ringer F.K. 1979 Education and Society in Modern Europę.
 44. Sagen H.B. 1994 Przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia. Kilka uwag o wzorze amerykańskim. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 3.
 45. Shils E. 1984 The Academic Ethics. Chicago - London.
 46. Smircich L. 1983 Concepts of Culture and Organizationai Analysis. „Administrative Science Quarterly”, nr 28.
 47. Smith P. 1990 Killing the Spirit. London.
 48. Sowell T. 1993 inside American Education. The Decline, the Deception, the Dogmas. New York-Toronto.
 49. Szczepański J. 1993 Granice reform szkolnictwa wyższego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 50. Trow M. 1964 Second Thoughts on Robbins: a Questions of Size and Shape. „University Quarterly”, March.
 51. Trow M. 1970 Reflections on the Transition from Mass to Universal Higher Education. „Daedalus”, Winter.
 52. Trow M. 1985 Comparative Reflections on Leadership in Higher Education. „European Journal of Education”, vol. 20, nr 2-3.
 53. Trow M. (ed.) 1975 Teachers and Students. New York.
 54. Twardowski K. 1933 O dostojeństwie uniwersytetu (wykład wygłoszony na Uniwersytecie Poznańskim z okazji otrzymania godności doktora h.c.), Poznań. Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r., „Dziennik Ustaw” 1990, nr 8, poz. 28.
 55. Volanen M.V. 1990 „Bildung”, Profession, Industries - Some Remarks. W: Jerschina J. (ed): University Today and Tomorrow. Kraków.
 56. Vroeijenstijn A l. 1994 lmprovement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. „Higher Education Policy Series”, vol. 30. London.
 57. Vught F.A. van 1991 Higher Education Quality Assessment in Europę: The Next Step. „Higher Education Policy Studies”, nr 107, CHEPS, Enschede.
 58. Vught F.A. van, Westerheijden D.F. 1993 Quality Management and Quality Assurance in European Higher Education. CHEPS, Enschede.
 59. Williams G., Blackstone T., Metcalf D. 1974 The Academic Labour Market. Amsterdam.
 60. Wnuk-Lipińska E. 1990 Studenci na wyższej uczelni - opinie pracowników naukowych. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa - Lódź.
 61. Wnuk-Lipińska E. 1992 Oferta edukacyjna wyższych uczelni. W: Kulpińska J. i in. (red.): Studenci okresu przełomu. Warszawa - Lódź.
 62. Wood T. 1995 Institutional Responsiveness. Referat wygłoszony na „IV Seminar: Proffesional and Social Competence”, Pilot Project on Regional Co-operation in Reforming Higher Education, OECD, Paryż.
 63. Wójcicka M. 1993 Skutki reform systemów edukacyjnych. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 64. Wróblewski A K. 1993 Dziś i jutro Uniwersytetu Warszawskiego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 65. Ziabicki A. 1995 Reforms in Science and Education in Roland. W: „Science in an Open Society, Strategies and Structure”, Wilno.