Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

W wielu krajach od drugiej połowy lat osiemdziesiątych zachodzą zmiany w stosunkach między państwem i szkołami wyższymi oraz rozwija się działalność legislacyjna nastawiona na stworzenie nowego modelu zarządzania szkołą wyższą. W artykule wyjaśniono, jak zachodzące zmiany są interpretowane przez badaczy problematyki szkolnictwa wyższego za pomocą koncepcji państwa ewaluacyjnego i menedżeryzmu. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy - mimo specyficznych cech rozwoju historycznego i tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych szkolnictwa różnych krajów - zarysowały się wspólne tendencje do zmian systemów zarządzania. Analiza została ograniczona do sektora uniwersytetów i zilustrowana przykładami krajów zazwyczaj pomijanych w badaniach, tzn. Danii, Norwegii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, w której zmiany zaczęły się najwcześniej i są najbardziej radykalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 30-50. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4533
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat przygotowania, realizacji i oceny reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Jest autorką wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania naukowe: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, .ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Bache P., Maassen P. 1994 Higher Education Policy in Denmark, w: Goedegebuure L., Kaiser F., Maassen P. i in. (eds.): Higher Education Policy. An International Comparative Perspective, Oxford - New York - Seoul - Tokyo, Pergamon Press.
 2. Bast G. 1998 Austria, w: Groof De J., Neave G., Svec J. (eds.): Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 3. Boer de H., Denters B., Goedegebuure L. 1998 On Boards and Councils; Shaky Balances Considered. The Governance ot Dutch Universities, „Highet Education Policy”, vol. 11, nr 2/3.
 4. Dearlove J. 1998 Fundamental Changes in Institutional Governance Structures: United Kingdom, „Higher Education Policy”, vol. 11, nr 2/3.
 5. Dimmen A., KyvikS. 1998 Recent Changes in the Governance of Higher Education in Norway, „Higher Education Policy”, vol. 11, nr 2/3.
 6. Groof De J, Meave G, Svec J. (eds.) 1998 Democracy and Gomnance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 7. Jenssen R.K., Vige G.B. 1998 Norway, w: Groof De J., Neave G, Svec J. (eds.): Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 8. Jorgensen U., Planck J. 1998 Denmark, w: Groof De J., Neave G, Svec J. (eds.): Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 9. Kells H.R. 1993 The Development of Performance Indicators for Higher Education, Paris, OECD.
 10. Kempson Ch. 1998 United Kingdom, w: Groof De J., Neave G., Svec J. (eds.): Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 11. Maassen P., Wan Vught F. (eds.) 1997 Inside Academia, Utrecht, De Tijstroon.
 12. Neave G. 1988 On the Cultivation of Quality, Efficiency and Enterprise, An Overview of Recent Trends in Higher Education in Western Europe, „European Journal of Education”, vol. 23, nr 1.
 13. Neave G. 1996 The Evaluation of the Higher Education System in France, w: Cowen R. (ed.): The Evaluation of Higher Education Systems, Kogan Page, London.
 14. University Research... 1998 University Research in Transition. Country Reports, OECD, Paris.
 15. Pechar H., Pellert A. 1998 Managing Change: Organizational Reform in Australian Universities, „Higher Education Policy”, vol. 11, nr 2/3.
 16. Rasmussen P. 1995 A Danish Approach to Quality in Education, Conference Papers on Institutional Responses to Quality Assessment, OECD, Paris, 4-6 December 1995.
 17. Rasmussen J.G. 1998 New Rules of University Governance in Denmark, „Higher Education Policy”, vol. 11, nr 2/3.
 18. Veldin’t R, Fussel H.P, Neave G. 1996 Relations between State and Higher Education, seria Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 1.
 19. Thume C. 1995 The Balance between Accountability and lmprovement, the Danish Experience, Conference Papers on Institutional Responses to Quality Assessment, Paris, 4-6 December 1995, OECD.
 20. Trow M. 1993 Managerialism and the Academic Profession, the Case of England, „Studies of Higher Education and Research”, nr 4.
 21. Wan Vught F. 1995 The New Context for Academic Quality, w: Diii D., Sporn B. (eds.): Emerging Patterns of Social Demand and University Reform: Through a Glass Darkly, (Mord, Pergamon, Elsevier Science Ltd.
 22. Williams G 1997 The Market Route to Mass Higher Education: British Experience 1979-1996, „Higher Education Policy”, vol. 10, nr 3/4.