Uwagi o zarządzaniu zmianą w uczelniach ekonomicznych
PDF

Jak cytować

Szapiro, T. (2016). Uwagi o zarządzaniu zmianą w uczelniach ekonomicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 90–100. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4540

Abstrakt

W artykule wskazano mechanizmy, które przesądziły o dynamice wydarzeń w reformującym się sektorze wyższego szkolnictwa ekonomicznego. Punktem wyjścia do rozważań jest wskazanie okoliczności reform 1989 roku: nacisku na zmiany, braku przygotowania reformatorów, załamania się hierarchii autorytetów oraz niedostosowania do realiów zarządzania rynkowego. Wskazano powody, dla których wpływ tych czynników na procesy transformacyjne nie był równomierny. Następnie scharakteryzowano czynniki, które zdeterminowały sukces pierwszej fazy zmian oraz podjęto próbę analizy konfliktu interesów w obecnej sytuacji. Analiza - wykorzystująca mechanizmy analogiczne do dysonansu poznawczego - wskazuje na powstawanie postaw sprzyjających stagnacji. Syndrom ten określono jako zmianoholizm, a przeciwstawiono mu działania celowe i świadome, odnoszące się wizji czytelnego układu celów instytucjonalnych oraz wiarygodne mechanizmy przełożenia ich na ścieżki karier osobistych.

PDF

Bibliografia

Aronson E., Wilson T.D., Akert R M. 1997 Psychologia społeczna. Serce i umysł, Warszawa, Wydawn. Zysk i S-ka.

Beksiak J, Chmielecka E., Grzelońska U. 1992 Kierunki zmian w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, Warszawa, Wydawn. Uczelniane SGH.

Beksiak J., Chmielecka E., Sulejewicz A. 1993 Instytucjonalne warunki działania szkół wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2, s. 10-22.

Belton V., Elder M ., Szapiro T. 1996 Multimedialne wsparcie dydaktyki. Studium przypadku - Mentor-PL, materiały z konferencji „Zastosowania badań operacyjnych”, Ustroń.

Domański H., Sawiński Z. 1992 Wzorce prestiżu a struktura społeczna, Wrocław, Ossolineum.

Duda R. 1992 Higher Education in Poland - Challenges and Perspectives, wystąpienie na konferencji „The Strategy on the Humań Resources Development and the Coordination of External Assistance”, Warszawa.

Drucker P. 1986 Innovation and Entreneurship, Perennial Library.

Grabowska A., Budohoska W. 1992 Procesy percepcji, w: Tomaszewski T. (red.): Psychologia ogólna, Warszawa, PWN.

Kozielecki J. 1992 Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji, w: Tomaszewski T. (red.): Psychologia ogólna, Warszawa, PWN.

Kryteria ...1993-1998 Kryteria i tryb przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych, Warszawa, Komitet Badań Naukowych.

Mika S. 1987 Psychologia społeczna, Warszawa, PWN.

Osterczuk A. 1993 Private Higher Education in Poland, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, maszynopis.

Osterczuk A., Szapiro T. 1993 An Attempt to Describe Factors Shaping Relation between Education and Unemployment, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, maszynopis.

Reykowski J. 1992 Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, w: Tomaszewski T. (red.): Psychologia ogólna, Warszawa, PWN.

Ross L., Nisbett R.E. 1991 The Person and the Situation, New York, McGraw Hill.

Senge P. 1994 The Fifth Discipline, New York, Currency Doubleday.

Slater S., Narver J. 1991 Market Orientation and the Learning Organization, „Journal of Marketing”, vol, 59, nr 3, s. 63-74.

Solso R.L. 1995 Cognitive Psychology, IV-th ed., New York, Allyn and Bacon.

Szapiro T. 1994 Business Education, w: Gołębiowski J.W. (red.): Transforming the Polish Economy, vol. II, part II, p. 170-183, Warsaw, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics.

Szapiro T. 1995 Barriers to Transforming the Institutions of Higher Education and How to Overcome Them?, materiały z konferencji Stowarzyszenia Absolwentów Fullbrighta.

Szapiro T, 1998a Between Liberał Arts, Case-based Skills‘ Formation and Procedural Woodenheadedness, III CEMS Academic Conference, Louvain-l-Neuve.

Szapiro T. 1998b Mechanizmy zarządcze jakością edukacji, materiały z konferencji „Jakość studiów w zakresie ekonomii i zarządzania”, Łódź.

Tyszka T. 1993 Wybory: ocena i strategie, w: Materska M., Tyszka T. (red.): Psychologia i poznanie, Warszawa, PWN.

Ustawa... 1990 Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r., „Dziennik Ustaw”, nr 65, poz. 385.

Ziabicki A. 1993 Obiektywizacja oceny naukowców i zespołów naukowych, „Biuletyn Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk”, nr 12, s. 35-47.