Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów - na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
PDF

Jak cytować

Górski, P. (2016). Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów - na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 89–102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4572

Abstrakt

Autor przedstawia aspiracje zawodowe studentów AGH, zwracając uwagę na różnice w postawach zawodowych kobiet i mężczyzn. Podstawę opracowania stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w AGH w 1997 r. na wszystkich latach i kierunkach studiów (przy zastosowaniu doboru losowo-warstwowego). Uzyskane wyniki zostały odniesione do podobnych badań przeprowadzanych wcześniej przez różnych autorów (na szerszych reprezentacjach). Opracowanie zawiera też analizę opinii studentów o studiach.

PDF

Bibliografia

Borucki A. 1994 Inteligencja polska przed transformacją systemu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.

Bugiel J., Haber L.H. 1994 Kim są studenci uczelni technicznej (na przykładzie badań prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1970-1993), Kraków.

Górski P. 1996 Przedsiębiorcy i specjaliści, ich pozycja na rynku pracy, aspiracje i postawy wobec pracy, w: Markowski D., Malikowski M. (red.): Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie, Rzeszów.

Kolarska-Bobińska L. (red.) 1994 Pracownicy przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowanych i prywatnych w okresie strukturalnych przemian polskiej gospodarki, Warszawa.

Kulpińska J, Najduchowska H., Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1992 Studenci okresu przełomu, Warszawa - Łódź.

Najduchowska H. 1984 Kwalifikacje i drogi zawodowe dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczno-historyczne, Warszawa - Łódź.

Najduchowska H, Wnuk-Lipińska E. 1992 Dekadencja - edukacja i perspektywy życiowe studentów, Warszawa - Łódź.

Prywatni... 1996 Prywatni wytwórcy, ich firmy i gospodarstwa domowe, „Serwis Informacyjny CESOS” ,nr 2.

Raport... 1998 Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, GUS, Warszawa.

Satysfakcja... 1996 Satysfakcja Polaków z pracy, OBOP, Warszawa.

Wójcicka M. 1992 Społeczne aspekty zawodu inżyniera. Konsekwencje dla systemu studiów technicznych, Warszawa - Łódź.