Miejsce policealnych i wyższych szkół zawodowych w systemie edukacji. Jakie zmiany może przynieść reforma edukacji?

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

Szkoły policealne od dziesięciu lat cieszą się zainteresowaniem młodzieży i trafia do nich co trzeci absolwent liceum ogólnokształcącego. Wprowadzana reforma systemu edukacji przyniesie jednak zasadnicze zmiany w kształceniu zawodowym, ponieważ większość szkół pogimnazjalnych będzie przygotowywać nie jak dotychczas do wykonywania konkretnego zawodu, ale dawać podstawy ogólnozawodowe w danym obszarze kształcenia zawodowego, np. ekonomiczno-społecznym. Nie wiemy dziś, jak będą przebiegać wybory absolwentów liceów profilowanych i w jaki sposób rynek zareaguje na ich przygotowanie ogólnozawodowe. Wydaje się, że na dalsze współistnienie szkół policealnych i wyższych szkół zawodowych mogą mieć wpływ następujące czynniki: zróżnicowana oferta edukacyjna, w tym różne kierunki i formy kształcenia, kwalifikacje zawodowe otrzymywane w szkole i ich poziom, czas kształcenia oraz dostępność, w tym koszty kształcenia i położenie szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania, a także warunki przyjęć do szkół (egzaminy wstępne czy tylko posiadanie świadectwa dojrzałości).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Miejsce policealnych i wyższych szkół zawodowych w systemie edukacji. Jakie zmiany może przynieść reforma edukacji?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 43-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4575
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia zawodowego, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.

Referencje

 1. Adamski W. i in. 1993 Edukacja w okresie transformacji: analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 2. Andrzejczak A. 1996 Rola państwa w tworzeniu systemu podnoszenia kwalifikacji. Doświadczenia brytyjskie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.
 3. Butkiewicz M. (red.) 1995 Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Edukacja i Praca i Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa - Radom.
 4. Dietl J. 1999 Studia zawodowe w świetle wyzwania gospodarki rynkowej, w: Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996. Problemy i wnioski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Handley D. 1993 Kluczowe tematy rozwijania standardów zatrudnienia i kształtu kwalifikacji zawodowych. Doświadczenia Wielkiej Brytanii, w: System standardów kwalifikacji zawodowych. Materiały konferencyjne, Miedzeszyn 1993.
 6. Losy zawodowe... 1998 Losy zawodowe absolwentów w latach 1994-1997, GUS, Warszawa.
 7. Macioł S., Minkiewicz B. 1996 Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Szkoły Głównej Handlowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 6.
 8. Narodowe Obserwatorium... 1998 Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego: Raport 1998, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy, Warszawa.
 9. Oświata i wychowanie... 1998 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1997/98, GUS, Warszawa.
 10. Oświata i wychowanie... 1999 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1998/99, GUS, Warszawa.
 11. Szkolnictwo... 1991 Szkolnictwo 1990/91. Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa.
 12. Szkoły wyższe... 1998 Szkoły wyższe i ich finanse w roku 1997, GUS, Warszawa.
 13. Szkoły wyższe... 1999 Szkoły wyższe i ich finanse w roku 1998, GUS, Warszawa.
 14. Szubański R.1999 Kształcenie zawodowe w polskiej reformie systemu oświaty. Zarys ogólnodostępnego systemu szkolnego dla młodzieży, „Szkoła Zawodowa”, nr 9.
 15. Teichler U., Kehm B. 1996 Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym i światem pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.