Oczekiwania studentów wobec studiów i wybranego kierunku

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych, których celem było określenie, jakimi względami kieruje się młodzież podejmująca studia. Przyjęto, że deklaracje na ten temat może różnicować kierunek oraz tryb (stacjonarny, inne) studiów. Badaniami objęto dwa kolejne roczniki (1996/97 i 1997/98) studentów I roku wybranych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym roczniku dominowały kierunki społeczne i ekonomiczne, a wśród nich te, które przygotowują do zawodów uznawanych obecnie przez młodzież za atrakcyjne i stwarzające szansę szybkiej kariery oraz wysokich dochodów. W drugim - występowały kierunki przyrodnicze i ścisłe, dające przyszłym absolwentom nie tyle poczucie stabilnej przyszłości i zawód konkurencyjny na rynku pracy, ile możliwość realizacji zainteresowań wybraną dyscypliną wiedzy akademickiej. Uzyskane wyniki pozwoliły ująć zebrane wypowiedzi w pewne reguły. Dotyczy to zarówno oczekiwań związanych z wyborem drogi zawodowej poprzez studia, jak i z wyborem określonego kierunku studiów. Badania ukazały, że - mimo zróżnicowania poglądów w zależności od kierunku studiów - w obu objętych obserwacją próbach najwyraźniej rysuje się prorynkowa orientacja młodzieży.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). Oczekiwania studentów wobec studiów i wybranego kierunku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 56-71. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4576
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - doktor habilitowany w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami przemian strukturalnych w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe).

Referencje

 1. Białecki I. 1982 Wybór szkoły a reprodukcja struktury społecznej, Ossolineum, Wrocław.
 2. Białecki I., Sikorska J. (red.) 1998 Wykształcenie i rynek, TEPIS, Warszawa.
 3. Edukacja.. 1996 Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, przygotował zespół pod kierunkiem I. Białeckiego, MEN, TEPIS, Warszawa.
 4. Gellert C. 1993 Structures and Functional Differentiation: Remarks on Changing Paradigms of Tertiary Education in Europe, w: C. Gellert (ed.): Higher Education in Europe, Jessica Kingsley Publishers, London.
 5. Koralewicz-Zębik J. 1974 System wartości a struktura społeczna, Ossolineum, Wrocław.
 6. Misztal M. 1979 Rola wartości i aspiracji w procesie osiągnięć edukacyjnych i zawodowych, PWN, Warszawa.
 7. Meighan R. i in. 1993 Socjologia edukacji, red. nauk. Z. Kwieciński, Toruń, UMK.
 8. Wiśniewski W. (red.) 1984 Miejsce wykształcenia w systemie wartości, w: Oświata w społecznej świadomości, PWN, Warszawa.
 9. Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. 1997 Studia odpłatne i nieodpłatne na Uniwersytecie Warszawskim. Raport z I etapu badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Wójcicka M., Wnuk-Lipińska E. 1997 Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Komunikat z badań, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 10.
 11. Wójcicka M. 1999 Uwarunkowania dążeń edukacyjnych oraz motywy podejmowania studiów, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.