Studia podyplomowe - wybór czy konieczność?

Main Article Content

Barbara Minkiewicz

Abstrakt

Wzrost skali i rozwój rozmaitych form kształcenia na różnych poziomach pokazuje z jednej strony, że edukacja i wydatki na nią traktowane są jako niezbędne inwestycje zwiększające szanse jednostki na rynku pracy, a z drugiej, że szkolnictwo wyższe stara się odpowiedzieć na potrzeby praktyki gospodarczej. Na pytanie, czy inwestycje w wykształcenie, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, są rzeczywiście przepustką do kariery, czy kwalifikacje po ukończeniu studiów są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy i gwarantują osiągnięcie sukcesu zawodowego odpowiadają badania prowadzone na coraz większą skalę w wielu uczelniach krajowych i zagranicznych. Opinie studentów, absolwentów i pracodawców o jakości usług świadczonych przez uczelnie, o oczekiwaniach w stosunku do wiedzy i umiejętności, w które miała wyposażyć szkoła wyższa w konfrontacji z rzeczywistością wskazują na kierunki modyfikacji oferty programowej i konieczność poprawy jakości kształcenia. Prezentowana tu analiza mieści się w nurcie takich badań. Jej celem był pomiar korzyści zawodowych z ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „zarządzanie firmą” , zgromadzenie materiału wyjściowego do doskonalenia tych studiów, a także identyfikacja motywów ich podejmowania. Badania były prowadzone w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Minkiewicz, B. (2016). Studia podyplomowe - wybór czy konieczność?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 88-102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Barbara Minkiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z ekonomii (na temat gospodarowania kadrami ekonomistów w Polsce w latach osiemdziesiątych) uzyskała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Jest kierownikiem Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy, rozwój kształcenia menedżerskiego w Polsce.

Referencje

  1. Bielecki P. 1998 Rynek pracy a zmiana struktur kształcenia w szkolnictwie wyższym (przykład ekonomii i zarządzania - doświadczenia brytyjskie), w: Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  2. Darska A. 1996 Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem a zatrudnieniem, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.
  3. Miciński A. 1999 Oczekiwania współczesnego biznesu wobec umiejętności absolwentów wyższych uczelni, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji „Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Łódź, 5-6 listopada 1999.
  4. Minkiewicz B., Osterczuk A. 1997 Rozwój szkół biznesu - główne tendencje, w: Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w latach 1993-1995, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa.
  5. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińska A. 1998 Studia a kariera zawodowa - absolwenci na rynku pracy, w: Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  6. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińska A. 1999 Zmiany na rynku edukacji menedżerów w latach 1994-1998 - główne tendencje, w: Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa.
  7. Pawłowski K. 1999 a Współpraca między uczelniami a otoczeniem biznesu jako warunek tworzenia kapitału intelektualnego, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji „Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, Łódź, 5-6 listopada 1999.
  8. Pawłowski K. 1999 b Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w Polsce po 1990 r., w: Stan rozwoju niepaństwowych szkół wyższych w Polsce, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Jelenia Góra, 16-18 kwietnia 1999.