Seminaria i prace magisterskie jako element kształcenia specjalistycznego na studiach ekonomicznych - przykład Szkoły Głównej Handlowej

Main Article Content

Piotr Bielecki
Stanisław Macioł

Abstrakt

Artykuł zawiera obszerne fragmenty raportu z badań własnych Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, zrealizowanych w 1998 r. wśród ogółu nauczycieli akademickich prowadzących seminaria magisterskie. Przedstawiony materiał stanowi pierwszą próbę oceny funkcjonowania seminariów magisterskich w zreformowanym (na początku lat dziewięćdziesiątych) systemie studiów w największej polskiej uczelni ekonomicznej. Przedmiot analizy obejmuje zadania, organizację dydaktyki oraz przebieg i efekty pracy seminariów magisterskich. Z racji wyboru grupy celowej objętej badaniami (promotorzy prac magisterskich), prezentowane ustalenia nie pretendują do miana materiału źródłowego, pozwalającego na ocenę jakości oferty tematyki prac magisterskich. Weryfikatorami jakości oferty seminariów magisterskich mogą bowiem być studenci, absolwenci oraz pracodawcy - pośredni użytkownicy usług edukacyjnych. Wyniki badań wskazują m.in. na zagrożenia dla tej formy organizacyjnej zajęć wynikające z realizacji zasady powszechnej indywidualizacji studiów. Znaczna część samodzielnych nauczycieli akademickich, reprezentujących mniej „modne” specjalności, ma problemy z pozyskiwaniem studentów na swoje seminaria. Ponadto obserwuje się niekorzystne zjawisko eliminacji grupowych zajęć seminaryjnych, co negatywnie wpływa na jakość wyników studiowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielecki, P., & Macioł, S. (2016). Seminaria i prace magisterskie jako element kształcenia specjalistycznego na studiach ekonomicznych - przykład Szkoły Głównej Handlowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 102-114. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4579
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Piotr Bielecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, opublikowanych pod redakcją W. Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Acad. Publ. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD, był także kierownikiem zespołu realizującego polską część międzynarodowych badań nad alfabetyzmem funkcjonalnym.

Stanisław Macioł, Szkoła Główna Handlowa

Stanisław Macioł - doktorat z nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomiczno- Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: kształcenie i wykorzystanie kwalifikacji absolwentów studiów ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, dostępność studiów wyższych, problematyka jakości kształcenia.

Referencje

  1. Bielecki P. 1995 Oczekiwania zawodowe studentów Studium Dyplomowego SGH a ich wybory dydaktyczne, w: Zmiany modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej, zbiór wybranych opracowań z projektu badawczego 1 P 11009805, kierowanego przez prof. dr hab. E. Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  2. Rocki M. 1998 Analiza obciążeń związanych z promowaniem prac dyplomowych w Studium Dyplomowym wiatach 1996-1998, „Gazeta SGH”, nr 93.