Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności

Main Article Content

Jan Piskurewicz

Abstrakt

Artykuł dotyczy sytuacji kadr badawczych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych oraz niektórych, zasadniczych czynników wpływających na ich kształt i funkcjonowanie. W pierwszej części artykułu pokazano pewne analogie i różnice odnoszące się do stanu kadr naukowych w państwach OECD i w Polsce. Wskazano, że podstawowym czynnikiem wpływającym na aktywność naukowców jest szeroko pojęte zaplecze materialne, a zwłaszcza wynagrodzenie za pracę. Jest to także główny czynnik wpływający na selekcję negatywną do zawodu, na odpływ pracowników naukowych do innych profesji lub na emigrację, a także na podejmowanie przez nich dodatkowych zajęć i wieloetatowość. Ta oczywista w gruncie rzeczy konstatacja została zilustrowana danymi świadczącymi o rozmiarach tych zjawisk, mających podstawowe znaczenie dla działalności kadr badawczych. W drugiej części artykułu wskazano na wagę niektórych instytucjonalnych form wsparcia materialnego i stymulowania kariery naukowej, takich jak stypendia i granty, podkreślając jednocześnie ich niewystarczalność oraz brak skutecznej polityki naukowej w tej dziedzinie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piskurewicz, J. (2016). Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 65-79. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4611
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Piskurewicz, Uniwersytet Warszawski

Jan Piskurewicz - doktor habilitowany, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa oraz Komitetu Kasy im. Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki, a także redaktorem rocznika "Nauka Polska". Prowadzi badania z zakresu historii organizacji nauki, oświaty i polityki naukowej.

Referencje

 1. Białoń L., Wojtowicz T. 1987 Zatrudnienie, doskonalenie i społeczne uwarunkowania działalności kadr badawczych. Synteza prac badawczych, Warszawa 1987.
 2. Dąbrowa-Szefler M. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce - problem dla polityki naukowej?, „Nauka Polska", t. VII (XXXII).
 3. Dąbrowa-Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Świerzbowska-Kowalik E. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Warszawa.
 4. Fundacja na Rzecz Nauki... 1999a Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program 2000, Warszawa.
 5. Fundacja na Rzecz Nauki... 1999b Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Raport roczny 1998, Warszawa.
 6. Glikman P. (red.) 1991 Potencjał badawczo-rozwojowy Polski w latach 1975-2000. Zasoby i ich wykorzystanie, Warszawa 1991.
 7. Hryniewicz J., Jałowiecki B., Mync A. 1997 Ruchliwość pracowników naukowych wiatach 1994-1996, Warszawa.
 8. Kozłowski J. 2000 Grant w opałach?, „Forum Akademickie”, nr 1.
 9. Nauka i technika... 1999 Nauka i technika w 1997 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999.
 10. Nauka, technika... 1999 Nauka, technika, przemysł - przegląd 1998, OECD (wydanie polskie Komitet Badań Naukowych).
 11. Nowakowska E. 1998 Głowy na rynku, „Polityka”, nr 15.
 12. Obrębski T. 1990 Tendencje zmian potencjału kadrowego sfery badań i rozwoju w Polsce, „Życie Szkoły Wyższej”, nr 2.
 13. Piskurewicz J. 1993 W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865-1949), Warszawa 1993.
 14. Przegląd narodowej... 1997 Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej. Polska, OECD.
 15. Rakowski W. 1998 Nauczyciele akademiccy. Praca. Dochody. Warunki życia. Prestiż, Warszawa.
 16. Rocznik... 1996; 1997; 1998 Rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. Sprawozdanie... 1998 Sprawozdanie z działalności Komitetu Badań Naukowych w 1997 roku, KBN, Warszawa.
 18. Sprawozdanie... 1999 Sprawozdanie z działalności Komitetu Badań Naukowych w 1998 roku, KBN, Warszawa.
 19. Stan nauki... 1999 Stan nauki i techniki w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 20. Statistical... 1999 Statistical Yearbook 1999, UNESCO Publishing&Bernan Press 1999.
 21. Westholm G. 1994 Recent Developments in International Science and Technology Personnel Data Collection, w: Trends in Science and Technology Careers. An International Conference, March 28-30,1993, Brussels.
 22. Whiston T.G. 1994 Science and Technology Careers: Individual and Societal Factors Determining Choice, w: Trends in Science and Technology Careers. An International Conference, March 28-30, 1993, Brussels.
 23. Wnuk-Lipińska E. 1996 Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Warszawa.