Misja organizacji a misja uniwersytetu

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnych definicji misji uniwersytetu, jej obecnego znaczenia, zróżnicowanych funkcji, jakie pełni, oraz kontekstu, w jakim jest tworzona i wykorzystywana. Autorka ukazuje także powody uzasadniające nowy sposób rozumienia misji. Wynikają one z jednej strony z charakteru zmian w otoczeniu uczelni i w stosunkach między państwem a szkołami wyższymi, które zadecydowały o karierze tego pojęcia, z drugiej zaś z oczekiwań stawianych wobec współczesnego uniwersytetu oraz zmian w prowadzeniu dydaktyki i uprawianiu nauki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Misja organizacji a misja uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 7-25. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4616
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji poświęconych zarządzaniu nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Byars L.L, Neil T.C. 1987 Organizational Philosophy and Mission Statements, „Planning Review”, July - August.
 2. Clark B. 1983 The Higher Education System, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
 3. David F.R. 1989 How Companies Define Their Mission? „Long Range Planning”, vol. 22, nr 1, s. 90-97.
 4. Davies J. 1985a Institutional Mission and Purpose, w: G. Lockwood, J. Davies: Universities, the Management Challenge, SRHE, NFER Nelson, Oxford.
 5. Davies J. 1985b Policy Formation, w: G. Lockwood, J. Davies: Universities, the Management Challenge, SRHE, NFER Nelson, Oxford.
 6. Davies S.W, Glaister K.W. 1996 Spurs to Higher Things? Mission Statements of UK Universities, „Higher Education Quarterly”, vol. 50, nr 4.
 7. Frohman M., Pascarella P. 1987 How to Write a Purpose Statement? „Industry Week”, 23 March.
 8. Gerth D. 1992 Institutional Policy and Planning, w: Adaptation of University Management Structures and Strategies for New Requirements, International Association of Universities, Paris.
 9. Gieysztor A. 1998 Misja uniwersytetu dawniej i dzisiaj, w: Misja uczelni, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 10. Groof de J., Neave G., Svec J. (eds.) 1998 Democracy and Governance in Higher Education, Legislative Reform Programme for Higher Education, Council of Europe, „Kluwer Law International”, vol. 2.
 11. Husen T. 1994 The Idea of the University, Changing Roles, Current Crisis and Future Challenges, w: T. Husen (ed.):The Role of the University, a Global Perspective, UNESCO, Paris.
 12. Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia 1997, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa.
 13. Jones P, Kahaner L. 1995 Say It and Live It: The 500 Corporate Mission Statements the Hit the Mark, Doubleday, New York.
 14. Jóźwiak J. 1998 Misja współczesnego uniwersytetu i jej znaczenie dla środowiska akademickiego, w: Misja uczelni, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 15. Jóźwiak J. 1999 Tradycyjne koncepcje instytucji akademickiej, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Kotler P. Fox K. 1995 Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 17. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 1996 Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 18. Koźmiński A.K. 1998 Misje i strategie szkół wyższych - ujęcie pragmatyczne, w: Misja uczelni, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 19. Koźmiński A.K. 1999 Misje i strategie szkół wyższych, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 20. Lockwood G. 1985 Universities as Organizations, w: G. Lockwood, J. Davies: Universities: The Management Challenge, SRHE & NFER, Nelson, Oxford.
 21. Maassen P, Van Vught F. (eds.) 1997 Inside Academia, De Tijstroon, Utrecht.
 22. Misja i strategia uczelni 1997, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 23. Misja uczelni 1998, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 24. Neave G. 1988 On the Cultivation of Quality, Efficiency and Enterprise, An Overview of Recent Trends in Higher Education in Western Europe, „European Journal of Education”, vol. 23, nr 1.
 25. Neave G. 1996 The Evaluation of the Higher Education System in France, w: Cowen R. (ed.): The Evaluation of Higher Education Systems, Kogan Page, London.
 26. Neave G., Van Vught F. 1991 Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe, Pergamon Press, Oxford - New York.
 27. Nowak-Far A. 2000 Globalna konkurencja, PWN, Warszawa - Poznań.
 28. OECD 1987 Universities under Scrutiny, Paris.
 29. Obłoj K. 1998 Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 30. Payne A. 1997 Marketing usług, PWE, Warszawa.
 31. Pearce II J.A. 1982 The Company Mission Statement as a Strategic Goal, „Sloan Management Review”, Spring.
 32. Pearce II J.A, David F. 1987 Corporate Mission Statements, the Bottom Line, „Academy of Management Executive”, vol. 1, nr 2.
 33. Ploman E. 1994 Universities in Post-Industrial Society, w: T. Husen (ed.): The Role of the University, a Global Perspective, UNESCO, Paris.
 34. Ratajczak Z. 1997 Jakość kształcenia jako przedmiot misji uniwersytetu, w: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kształcenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 35. Stearns J.M., Borna S. 1998 Mission Statements in Business Higher Education: Issues and Evidence, „Higher Education Management”, March, vol. 10, nr 1.
 36. Thomas H. 1996 Strategie Planning, w: D. Warner, D. Palfreyman (eds.): Higher Education Management: The Key Element, The Society for Research into Higher Education, Open University Press, Buckingham.
 37. Warner D, Palfreyman D. (eds.) 1996 Higher Education Management: The Key Element, The Society for Research into Higher Education, Open University Press, Buckingham.
 38. Zbiegień-Maciąg L. 1999 Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.