Czy uniwersytet potrzebuje strategii

Main Article Content

Piotr Dominiak
Krzysztof Leja

Abstrakt

Autorzy przedstawiają argumenty przemawiające za koniecznością planowania strategicznego w szkołach wyższych. Wskazują potrzebę tworzenia wizji i misji uniwersytetu, wyboru domeny jego działania oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Podają również przykłady metod, które mogą być wykorzystywane w planowaniu strategicznym na uczelniach. Są to: SWOT/TOWS, model jakości usług servqual, metoda zrównoważonych ocen (balanced scorecard).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dominiak, P., & Leja, K. (2016). Czy uniwersytet potrzebuje strategii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 26-43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4617
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska

Piotr Dominiak - ekonomista, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w latach 1993-1999 dziekan tego Wydziału. Zajmuje się makroekonomią, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacjami non-profit. Członek Europejskiej Rady Smali Businessu, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Public Relations.

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii na temat efektywności i jakości w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych obronił na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest zastępcą dyrektora administracyjnego ds. gospodarczych Politechniki Gdańskiej.

Referencje

 1. Badania... 1998 Badania uniwersyteckie w okresie przejściowym - streszczenie raportu OECD, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 2. Białecki I., Sikorska J. 1998 Wykształcenie i rynek, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
 3. Clark B R. 1983 The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective, University of California Press.
 4. Clark B R. 1998 Creating Entrepreneurial Universities, Pergamon Press.
 5. Contract Programme... 1997 Contract Programme for a Quality Catalan Technical University at the Service of Society 1997-2000, Universitat Politecnica de Catalunya.
 6. Cross-Durant A. 1992 Total Quality Management in Post-Compulsory Education, 4th International Conference on Assessing in Higher Education, Enschede.
 7. Drucker P. 1989 What Business Can Learn from Nonprofits, „Harvard Business Review”, July - August.
 8. Drucker P. 1995 Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 9. Jabłecka J. 1996 Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa wyższego w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 8.
 10. Kapłan R.S., Cooper R. 2000 Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 11. Kapłan R.S., Norton D.P. 1996 The Balanced Scorecard, Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 12. Kochanowicz J. 2000 Uwagi o projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym", „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/15.
 13. Kotler P. Fox K. 1995 Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 14. Koźmiński A K. 1999 Misje i strategie szkół wyższych, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Kwiatkowski S. 2000 Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 16. Leja K. 2000 Efektywność i jakość w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych, praca doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.
 17. Misja Szkoły... Szkoła Główna Handlowa, http://www.sgh.waw.pl/info/
 18. Obłój K.,1994 Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
 19. Obłój K. 1998a Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 20. Obłój K. 1998b Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 21. Obłój K. 2001 (w druku) Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 22. Parasuraman A., Zeithmal V.A, Berry L. 1985 A Conceptual Model of Sen/ice Quality and Its Implementation for Future Research, „Journal of Marketing”, vol. 49 (Fall).
 23. A Quality... 1995 A Quality Service for Society, Univeristat Politecnica de Catalunya, Barcelona.
 24. Ratajczak Z. 1997 Jakość kształcenia jako przedmiot misji uniwersytetu, w: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 25. Rogoziński K. 1998 Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 26. Sagen H.B. 1994 Przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia. Kilka uwag o wzorze amerykańskim, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 3.
 27. Stoner J.A.F., Freeman R E, Gilbert D R. Jr. 1999 Kierowanie, PWE, Warszawa.
 28. Szuwarzyński A. 2000 Informacja finansowa w zarządzaniu publiczną uczelnią wyższą, w: P. Dominiak (red.): Gospodarka Polski w okresie transformacji, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 29. The Role of... 2000 The Role of Universities in the Transformation of Societies. Outline Project Proposal 2000, (mimeo), Center for Higher Education Research and Information (CHERI).
 30. Uchwała... 1999 Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej nr 25/XLIV/99 z dnia 22 grudnia 1999.
 31. Vorbeck M. 1997 Quality Assessment in Higher Education - A European Perspective, International Seminar on Strategic Management and Quality of Universities Lectures, Barcelona, 19-21 January 1998.
 32. Welie L. van 1998 Ouality, the Story of Academic Staff, w: University: Strategies for Progress, International Seminar on Strategic Management and Quality of Universities Lectures, Barcelona, 19-21 January 1998.
 33. Węgleński P. 2000 Strategia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i proponowane zmiany organizacyjne w latach 2000-2009, http://www.uw.edu.pl/o_uw/strateg.htm
 34. Wnuk-Lipińska E. 1993 Jakość w szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 35. Wnuk-Lipińska E. 1997 Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 10.
 36. Woot Ph. de 1998 Managing Strategic Change, w: University: Strategies tor Progress, International Seminar on Strategic Management and Quality of Universities Lectures, Barcelona, 19-21 January 1998.
 37. Woźnicki J. (red.) 1998 Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
 38. Wójcicka M. 1999 Zapewnianie jakości kształcenia, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.