Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Artykuł opracowano na podstawie wyników badania przeprowadzonego w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podstawowym celem badania było zgromadzenie informacji, które w zestawieniu z danymi statystycznymi dotyczącymi całej populacji młodych Polaków pozwoliłyby na przeprowadzenie wyliczeń wskazujących na istnienie lub brak nierówności w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. W badaniu dążyłyśmy także do określenia sytuacji materialnej studentów, zakresu korzystania z form pomocy materialnej państwa, opinii studentów na temat roli, jaką te formy pomocy odgrywają w ich budżetach oraz oceny obowiązujących zasad odpłatności za studia. W niniejszym artykule - opierając się na informacjach uzyskanych w badaniu - zajmujemy się jedynie kwestią nierówności w dostępie do wyższego wykształcenia, inne zagadnienia omówione są w raporcie z badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (1). Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 108-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4623
Dział
Oryginalny artykuł naukowy