Dyskusja nad statystyką nauki i techniki w Polsce

Main Article Content

Jan Kozłowski

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie głównych źródeł ograniczeń wartości danych oraz wskaźników statystyki nauki i techniki w Polsce w stosunku do potrzeb osób decydujących o rozwoju badań naukowych i technologicznych na szczeblu politycznym, a także na szczeblu zarządzania. Autor omawia ograniczenia związane z: charakterem samej statystyki jako źródła danych dla diagnozy i podejmowania decyzji; sposobem prezentacji materiału statystycznego; obecną fazą rozwoju statystyki nauki i techniki w krajach rozwiniętych; błędami interpretacji danych statystycznych; niepełną użytecznością danych i wskaźników skonstruowanych w krajach rozwiniętych gospodarczo w stosunku do potrzeb użytkowników w krajach słabiej rozwiniętych; niedostatecznym zapotrzebowaniem na statystyki nauki i techniki w kręgach decyzyjnych; odchyleniem danych od rzeczywistości wskutek sposobu gromadzenia statystyki przez krajowe urzędy statystyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozłowski, J. (2016). Dyskusja nad statystyką nauki i techniki w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 51-66. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4670
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Kozłowski, Uniwersytet Warszawski

Jan Kozłowski - doktor nauk humanistycznych, specjalista z zakresu historii nauki oraz polityki naukowej, naczelnik Wydziału Statystyki i Informacji w Komitecie Badań Naukowych, pracuje także w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1991 pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1994-1995 krajowy koordynator raportu OECD Reviews of National Science and Technology Policy, w latach 1994-1996 przewodniczący Podzespołu VI Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ds. Członkostwa Polski w OECD. Autor trzech książek, a także wielu artykułów oraz prac przeglądowych i popularyzatorskich dotyczących polityki naukowej, polityki informacyjnej, naukometrii i historii nauki.

Referencje

 1. Apanowicz R 1999 Coraz bardziej komercyjnie, „Rzeczpospolita”, nr 282.
 2. Barre R., Papon P 1993 Indicators: Purpose and Limitations, „World Science Report 1993”, UNESCO, Paris.
 3. Chmiel J. 1997 Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, „Z Prac ZBSE”, z. 243, Warszawa.
 4. Duncan J.W., Gross A.C. 1994 Statistics for the 21 st Century. Proposals for Improving Statistics for Better Decision Making, Irwin.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw... 1998 Dziaialność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa.
 6. Economies in Transition... 1991 Economies in Transition, Science, Technology and lnnovation Policies. Introductory Document, Vienna - Bratislava Conference, 4 -6 March 1991, OECD, Paris,
 7. Heryng Zygmunt 1896 Logika ekonomii, Warszawa 1896.
 8. Irvine J., Martin B.R., Isard Ph. 1990 Investing in the Future: An International Comparison of Government Funding of Academic and Related Research, Edward Elgar.
 9. Lowe I. 1997 Australian Innovation under Threat, „Nature”, nr 188 (711).
 10. „Main Science...” 1991 Main Science and Technology Indicators”, nr 1.
 11. Meulen B. van der 1998 The Use of S&T Indicators in Policy: Analysing the OECD Ouestionnaire, przedruk w: Nauka i technika w OECD, Wspólne seminarium OECD i Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, 23 listopada 1998, maszynopis.
 12. Nauka i technika 1999 Nauka i technika w 1997 roku, GUS, Warszawa.
 13. Nauka i technika... 2002 Nauka i technika w 2000 roku, GUS, Warszawa.
 14. Niedbalska G. 1997 Program badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie nauki i postępu technicznego, Warszawa, maszynopis w posiadaniu autora.
 15. OECD Basic ... 2001 OECD Basic Science and Technology Statistics, OECD, Paris.
 16. OECD Science... 2001 OECD Science, Technology and Innovation Scoreboard, OECD, Paris.
 17. PHARE... 1992 1992 PHARE SCI-TECH Programme Final Report, 1992.
 18. Piekarec T., Rot R, Wojnicka E. 2000 Sektor przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce, Gdańsk 2000.
 19. Podręcznik Frascati... 1999 Podręcznik Frascati 1993. Pomiary naukowych i technologicznych zastosowań. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczorozwojowej, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 20. Radosevic S. 1997 What S&T Indicators Can Tell Us About Transformation and Growth in Countries of Central and Eastern Europe?, NATO Advanced Workshop Quantitative Studies for Science and Technology Policy in Transition Countries, Moscow, October 23-25 ,1997, maszynopis.
 21. Rocznik statystyczny... 1999 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, GUS, Warszawa.
 22. Science and Technology... 1997 Science and Technology Statistical Systems in Central and Eastern Countries: 1996 National Profiles, OCDE/GD (97) 68, Paris.
 23. Science System... 1996 Science System. International Benchmarking, Bureau of Industry Economics, Report nr 96/2, Canberra, January.
 24. Skucińska B, 1998 KBN widziany z prowincji, „Sprawy Nauki”, nr 1.
 25. Stawasz E. 1998 Mata firma technologiczna na rynku polskim, w: K.B. Matusiak, E. Stawasz (red.): Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Żyrardowkie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź - Żyrardów.
 26. Sundbo J . 1998 The Theory of Innovation. Entrepreneurs, Technology and Strategy, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 27. Technology and Economy... 1992 Technology and Economy. The Key Relationships, OECD, Paris.
 28. The Use of S&T Indicators... 1997 The Use of S&T Indicators in Science Policy: Dutch Experiences and Theoretical Perspectives from Science Policy Analysis, "Scientometrics”, vol. 38, nr 1.
 29. Tsipouri L. 1992 Evaluating the Economic Effects of R&D in Less Favoured Countries: The Notion of Complementarity, „Research Evaluation”, vol. 2, nr 1.
 30. Uses of Science ... 1997 Uses of Science & Technology Indicators for Decision Making and Priority Setting, Arlington, Virginia, USA, 8-11 September.
 31. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J. 1997 Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy. Konteksty, miary, tendencje, Phare, Warszawa.
 32. Weimer D.L., Vining A R. 1998 Policy Analysis. Concepts and Practice, Prentice-Hall.