Kształcenie praktyczne w wyższym szkolnictwie zawodowym - problemy i perspektywy

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problematyce kształcenia praktycznego, realizowanego przede wszystkim w uczelniach zawodowych. Za podstawowy element tego kształcenia autorka uznaje praktyki zawodowe. W opracowaniu omawia praktyki jako obowiązkowy element procesu kształcenia, za którego realizację odpowiedzialna jest uczelnia, a także praktyki jako ofertę pracodawców. Ukazuje podobieństwa i różnice w realizacji praktyk w uczelniach akademickich i zawodowych oraz praktyk realizowanych jako oferta pracodawców. Z przedstawionych rozważań oraz przytoczonych wyników badań można wysnuć wniosek, że organizacja i realizacja praktyk napotykają różnego rodzaju trudności. Jest istotne, aby porozumienia zawierane między uczelnią i pracodawcami umożliwiały jej realizację programu kształcenia, a pracodawcy - przygotowanie i rekrutację przyszłych pracowników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Kształcenie praktyczne w wyższym szkolnictwie zawodowym - problemy i perspektywy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 134-148. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4686
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia zawodowego, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.

Referencje

 1. Bildung... 1996 Bildung fur die Zukunft, Ruhr-Universität, Industriegewerkschaft Metall, Bochum.
 2. Dietl J. 2001 Uwarunkowania dalszego rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/18.
 3. Dietl J., Sapijaszka Z. 2000 Studia menedżerskie w uczelniach niepaństwowych w świetle badań empirycznych. Raport z badań, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, maszynopis.
 4. Drogosz-Zabłocka E. 2001 Praktyki studentów studiów licencjackich i inżynierskich, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 5. Drogosz-Zabłocka E. 2002 Kształcenie zawodowe uniwersyteckie i nieuniwersyteckie we Francji, w: M. Wójcicka (red.): Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Kobylański A. (red.) 1993 Wyższe zawodowe uczelnie techniczne we Francji. Materiały przedstawione przez delegację francuską na seminarium,, Wyższe szkolnictwo zawodowe. Doświadczenia i perspektywy rozwoju", część II, Wałbrzych, 21-22 czerwca.
 7. Les établissements... 1999 Les établissements d’enseignement supérieur face aux besoins régionaux, OCDE, Paris.
 8. Lewandowski J. 1999 Rola kształcenia zawodowego w strategii przedsiębiorstwa przemysłowego (na przykładzie ABB Zamech Ltd.), w: S. Borkowska (red.): Edukacja zawodowa a rynek pracy, Raporty Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, zeszyt 17.
 9. Międzynarodowe Stowarzyszenie... 2000 Międzynarodowe Stowarzyszenie Prezydentów Uniwersytetów: Deklaracja misji uniwersytetu - synteza, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/16.
 10. Minkiewicz B., Szapiro T. (red.) 2001 Biogramy edukacyjne, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Neave G. 1992 On Instantly Consumable Knowledge and Sake OH, „European Journal of Education”, vol 27.
 12. Nowakowska R. 2002 Wyższe szkoty zawodowe w Niemczech, w: M. Wójcicka (red.): Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. Praktyki... 2001, 2002 Praktyki 2001, 2002, Wydawnictwo Communication Partners Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Rozporządzenie... 1991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych, „Dziennik Ustaw” , nr 73, poz. 323.
 15. Rozporządzenie... 2002a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność „Dziennik Ustaw” , nr 8, poz. 64.
 16. Rozporządzenie... 2002b Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia „Dziennik Ustaw” , nr 116, poz. 1004.
 17. Świerzbowska-Kowalik E. 2000 Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/16.
 18. Teichler U., Kehm B.M. 1996 Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym a światem pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 7.
 19. Uchwała... 1998 Uchwala nr 1 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów i (lub) specjalność zawodową, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej” , nr 3, 30 września 1999.
 20. Ustawa... 1990 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” , nr 64, znowelizowana na mocy Ustawy z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym „Dziennik Ustaw” 1998, nr 50, poz. 310.
 21. Ustawa... 1997 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, „Dziennik Ustaw” nr, 96, poz. 590.
 22. Witkowski M. 1998 Koncepcja wyższego szkolnictwa zawodowego, „Polityka Społeczna” , nr 9.
 23. Witkowski M. 2000 Wyższe szkolnictwo zawodowe - nieuniwersytecka droga wyższej edukacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/16.
 24. Witkowski M. 2001 Requiem dla wyższego szkolnictwa zawodowego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/18.
 25. Vesterheijden D.F. 2001 Ex oriente lux? Akredytacja w Europie po zburzeniu muru berlińskiego i podpisaniu Deklaracji Bolońskiej - charakter narodowy i różnorodność systemów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/18.
 26. Vingt années... 2000 Vingt années de reformes dans 1'enseignement supérieur en Europe: de 1980 a nos jours, Etudes Eurydice, Paris.
 27. Wójcicka M. 1996 Granice „upraktyczniania” uniwersytetów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 7.
 28. Wójcicka M. 2001 a Uniwersytety i uczelnie zawodowe w środowisku lokalnym. Doświadczenia wybranych krajów Europy Zachodniej, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2000.
 29. Wójcicka M. 2001 b Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/18.