Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa

Main Article Content

Aleksander Kobylarek

Abstrakt

W artykule zawarte są refleksje na temat sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów uniwersytetu w okresie transformacji ustrojowej państwa. Podstawą do sformułowania tez stały się wyniki badań przeprowadzonych na celowo dobranej próbie absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w 2002 r., które zostały skonfrontowane z wynikami podobnych badań z lat wcześniejszych. Analiza otrzymanych danych w kontekście teorii Jarla Bengtssona ujawnia powszechnie występujące tendencje do wybierania przez absolwentów uniwersytetów liniowego typu kariery oraz dążenia do stabilności zawodowej w ramach struktur przedsiębiorstw tradycyjnych (postfordowskich, industrialnych), takich jak szkoła czy urząd. Nadmierne dążenie do wykonywania zawodów zgodnych z ukończonym kierunkiem i brak elastyczności zawodowej mogą jednak stanowić poważną przeszkodę w rozwoju społeczeństwa transformacyjnego, którego rynek pracy podlega gwałtownym i nieprzewidzianym zmianom i w którym istotną rolę odgrywają odpowiednie proporcje między pracownikami wyspecjalizowanymi a elastycznymi zawodowo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobylarek, A. (2016). Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 40-62. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Aleksander Kobylarek, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Kobylarek - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, słuchacz Studium Doktoranckiego Pedagogiki. Zainteresowania naukowe: edukacja wobec gwałtownej zmiany społeczno-kulturowej, relacje między uniwersytetem a rynkiem pracy, metody kształtowania kariery zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu absolwentów.

Referencje

 1. Białecki I., Sikorska J. (red.) 1998 Wykształcenie i rynek, Warszawa.
 2. Bauman Z. 2000 Globalizacja, Warszawa.
 3. Bauman Z., 1999 Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Barcelona.
 4. Bengtsson J. 1996 Rynki pracy przyszłości: wyzwanie dla polityki edukacyjnej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 6.
 5. Bourdieu R, Passeron J. C. 1990 Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa.
 6. Bromberek B. 1992 Studia uniwersyteckie młodzieży jako droga kształtowania je j dojrzałości społecznej, „Neodidagmata", nr 20.
 7. Brzeziński J. 2002 Erozja norm akademickich. Próba diagnozy, w: Uczeni i uczelnie w III Rzeczypospolitej, Warszawa.
 8. Buczyńska B. 1991 Szkolnictwo wyższe - gospodarka - rynek pracy (kierunki dyskusji w krajach zachodnioeuropejskich), „Życie Szkoły Wyższej”, nr 3.
 9. Drucker R 1999 Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa.
 10. Eco U. 1998 Semiologia życia codziennego, Warszawa.
 11. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 1999 Strategie Polaków wobec zmiany systemowej, w: J. Kurczewska (red.): Zmiana społeczna, Warszawa.
 12. Handy Ch. 1996 Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa.
 13. Kargul J., Zalewska D. 1993 Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego o nietypowej karierze zawodowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Pedagogiczne, t. 96.
 14. King A., Schneider B. 1992 Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?, Warszawa 1992.
 15. Kobylarek A. 2001 Edukacja w kontekście globalnych przemian cywilizacyjnych, „Kultura i Edukacja”, nr 2.
 16. Kobylarek A. 2002 Uniwersytet - zarys idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1 (19).
 17. Kosińska-Dec K., Jelonkiewicz I. 1997 Poczucie koherencji a style radzenia sobie, „Psychologia Wychowawcza”, nr 3.
 18. Kotowska I. 1998 Koreferat do referatu J.Z. Holzera pt. Dylematy demograficzne świata, w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej. Problemy społeczne i demograficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 19. Kultura studiowania... 2001 Kultura studiowania w okresie transformacji. Studium porównawcze, praca zbiorowa, Warszawa.
 20. Lutyńska K. 1959 Losy społeczne i zawodowe byłych studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, w: Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 21. Macieja D. 2000 Ucieczka w przyszłość, „Wprost”, nr 10.
 22. Makin R, Cooper C, Cox Ch. 2000 Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa.
 23. Marody M. 1987 Antynomie zbiorowej podświadomości, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 24. Marody M. (red.) 2000 Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, Warszawa.
 25. Maslow A. 1997 Humanistic Education, w: N.J. Entwistle, D. Hounsell (eds.): How Students Learn, Lancaster.
 26. Naisbitt J. 1997 Megatrendy, Warszawa.
 27. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1992 Dekadencja. Edukacja i perspektywy życiowe studentów, Warszawa - Łódź.
 28. Okólski M. 1997 Demograficzno-instytucjonalne antynomie współczesności, w: J. Reykowski, T. Bielicki (red.): Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka, Poznań 1997.
 29. Paciorek A. 1996 Nauczyciel uznawany i nie dopłacany, „Rzeczpospolita”, nr 240.
 30. Pawłowski K. 2003 Polskie grzechy wyższe, „Tygodnik Powszechny”, nr 4.
 31. Podgórecki A. 1994 Społeczeństwo polskie, Rzeszów.
 32. Siwiński W. 1997 Uniwersytet we współczesnym świecie - rozmowa z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego Włodzimierzem Siwińskim (przeprowadził G. Benedyk), „Sprawy Nauki”, nr 1.
 33. Struktura społeczna... 1996 Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, praca zbiorowa, Warszawa.
 34. Szczepański J. 1963 Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Warszawa 1963.
 35. Świda-Ziemba H. 1998 Człowiek wewnętrznie zniewolony, Warszawa.
 36. Thurow L. 1999 Przyszłość kapitalizmu, Wrocław.
 37. Toynbee A.J., Ikeda D. 1999 Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości, Warszawa.
 38. Tyszka Z. 1997 Rodzina w krajach cywilizacji postindustrialnej, „Problemy Rodziny”, nr 4.
 39. Zagórski Z. 1996 Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski, Wrocław.
 40. Ziółkowski M. 2000 Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań.