Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania

Main Article Content

Dominik Antonowicz

Abstrakt

W artykule zawarte są refleksje Autora na temat książki The Enterprising University. Reform, Excellence and Equity  (Open University Press, Buckingham 2003). Zbiór tekstów zebranych i opracowanych przez czołowego brytyjskiego badacza problemów szkolnictwa wyższego - Garetha Williamsa - wpisuje się w nurt dyskusji na temat przyszłości uniwersytetu, jego kształtu, funkcji oraz wzorów działania. Książka, zawierająca czternaście opracowań autorów związanych ze szkolnictwem wyższym, poświęcona jest wieloaspektowej analizie procesu urynkowienia uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i krajach Commonwealthu. Autorzy opracowań zawartych w pierwszej części tomu podejmują próbę diagnozy sytuacji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii w perspektywie równoległych procesów upowszechnienia studiów wyższych oraz stopniowego ograniczania środków publicznych przeznaczanych na szkolnictwo akademickie. Część druga jest poświęcona zmianom w organizacji i zarządzaniu instytucji akademickich, które znajdują się w centrum procesu liberalizacji szkolnictwa wyższego. Autor recenzji zwraca szczególną uwagę na nowe formy współpracy między szkołami wyższymi a sektorem przedsiębiorstw, a także na zagrożenia rozwoju uniwersytetu wynikające z urynkowienia instytucji akademickich oraz na konieczność redefinicji roli uczonego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antonowicz, D. (2016). Przyszłość uniwersytetu, jego kształtu, funkcji i wzorów działania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 63-72. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4700
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dominik Antonowicz - ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzanie w Birmingham University (Joseph Conrad Scholarship). Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika i przygotowuje rozprawę doktorską Plus ratio quam vis - modele polityki rządowej wobec uniwersytetów.

Referencje

 1. Barnett Ronald 1992 Improving Higher Education, Total Quality Care, Open University Press, Buckingham.
 2. Bok Daniel 1982 Beyond the Ivory Tower, Cambridge University Press, Cambridge (Massachusetts) - London.
 3. Newman John Henry 1990 Idea uniwersytetu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Palfreyman David, Warner David 1988 Higher Education and the Law: A Guide for Managers, Open University Press, Buckingham.
 5. Pelikan Jan J. 1992 The Idea of the University: A Reexamination, Yale University Press, New Haven.
 6. Pragensis Carolina (ed.) 1994 Rethinking the University: A Collection of Texts on the Idea of University, with the Reference to the Present Time, Karolinum, Prague.
 7. Shattock Michael (ed.). 1996 The Creation o f a University System, Blackwell Publishers, Oxford.
 8. Stawek Tadeusz 2002 Mistrz jako wicemistrz, „Res Publica Nowa”, nr 11.
 9. Twardowski Kazimierz 1932 O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań.
 10. Williams Gareth (ed.) 2003 The Enterprising University. Reform, Excellence and Equity, Open University Press, Buckingham.
 11. Wincławski Włodzimierz (red.) 1994 Tożsamość uniwersytetu, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 12. Żytkowicz Helena (red.) 1997 Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa.