Kierunki kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków ekonomicznych oraz technicznych

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Barbara Minkiewicz

Abstrakt

Od początku lat dziewięćdziesiątych w polskim szkolnictwie wyższym zachodzą zmiany w strukturze kierunków kształcenia. W okresie tym w sposób znaczący wzrosło zainteresowanie kierunkami studiów ekonomicznych i pokrewnych, zmniejszyło się natomiast - kierunkami technicznymi. W pierwszej części artykułu autorki omówiły te zmiany i porównały je ze zmianami zachodzącymi w krajach Unii Europejskiej. W drugiej części nawiązały do wybranych wyników badań biogramów edukacyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą przebiegu ścieżek edukacyjnych i zawodowych studentów, a także absolwentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych oraz technicznych. Z badań tych można ostrożnie wnioskować, że absolwentów omawianych kierunków ekonomicznych i technicznych różnicuje droga edukacyjna na poziomie średnim, aktywność zawodowa podejmowana w czasie studiów oraz przejście ze szkolnictwa wyższego do rynku pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2016). Kierunki kształcenia a rynek pracy - na przykładzie kierunków ekonomicznych oraz technicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 122-142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4705
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.

Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Barbara Minkiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor ekonomii. Kierownik Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej i redaktor naczelny „Gazety SGH” . Zainteresowania badawcze: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy, rozwój kształcenia menedżerskiego w Polsce.

Referencje

 1. Aktywność ekonomiczna... 2000, 2001, 2002, 2003 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa.
 2. Aoyama Y, Castells M. 2002 Une évolution empirique de la société Informationnelle: structure de l’emploi dans les pays du G7, 1920-2000, „Revue International du Travail”, vol. 141, nr 1-2.
 3. Białecki I., Sikorska J. (red.) 1998 Wykształcenie i rynek, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
 4. Dietl J. 2002 Kierunek studiów - ilość czy jakość?, w: Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 5. Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Nowakowska-Siuta R. 2002 Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Grzelońska U. 2002 Co to jest kierunek studiów ekonomicznych?, w: Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 7. Key Data... 2002 Key Data on Education in Europe, Eurydice, Brussels.
 8. Kierunki studiów ekonomicznych... 2002 Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 9. Kivinen O., Rinne R. 1993 The Education Market, Qualifications, and European Integration, „Higher Education in Europe", vol. XVIII, nr 2.
 10. Kluczowe dane... 2001 Kluczowe dane o edukacji w Europie 1999/2000, Eurydice, Warszawa.
 11. Kogan M., Brennan J. 1993 Higher Education and the World of Work: An Overview, „Higher Education in Europe”, vol. XVIII, nr 2.
 12. Kowalska A. (red.) 1995 Losy zawodowe absolwentów z lat 1989-1993, GUS, Warszawa.
 13. Kowalska A. (red.) 1998 Losy zawodowe absolwentów z lat 1994-1997, GUS, Warszawa.
 14. Kowalska A. 2000 Przejście między edukacją a rynkiem pracy - uwarunkowania i pomiar, opracowanie wykonane w ramach badań własnych finansowanych przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, maszynopis.
 15. Kowalska A. 2001 Absolwenci w statystyce rynku pracy - doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego, w: U. Jeruszka (red.): Metody badania losów i karier absolwentów szkól zawodowych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 16. Kryńska E. 2003 Rynek pracy a oferta edukacyjna szkół wyższych. Sytuacja absolwentów, w: Raport o szkolnictwie wyższym. Diagnoza stanu i strategia rozwoju, Biuletyn nr 2(46)03 Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RR
 17. Minkiewicz B., Szapiro T. 2001 Ekonomiczne aspekty analizy ścieżek zawodowych - cel, metody i stan badań, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/18.
 18. Minkiewicz B., Szapiro T. (red.) 2001 Biogramy edukacyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 19. Rocznik... 1997; 1999; 2001 Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa.
 20. Schomburg H., Teichler U. 1993 Does the Programme Matter? Approach and Major Findings of the Kassel Graduate Survey, „Higher Education in Europe”, vol. XVIII, nr 2.
 21. Sprawozdanie... 2003 Sprawozdanie z działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2002 roku, Warszawa, styczeń.
 22. Strahl D. 2002 Zasady tworzenia kierunków studiów - dziś i jutro, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 23. Szkoty wyższe... 1996-2002 Szkoły wyższe i ich finanse [w latach 1996-2002], GUS Warszawa.
 24. Teichler U., Kehm B.M. 1996 Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym i światem pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.
 25. Teichler U. 1997 Des changements récents dans la transition de 1’enseignement supérieur a 1’emploi en République Fédérale d ’Allemagne, „Enseignement Supérieur en Europe”, vol. XXII, nr 4.
 26. Wójcicka M. 2002 Studia zawodowe w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 27. Żabiński L. 2002 Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce - rozwój wewnętrzny czy multiplikacja?, w: Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa.