Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?

Main Article Content

Jerzy Kleer

Abstrakt

Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej Autor zwraca uwagę na podejście do problematyki gospodarki opartej na wiedzy jako procesu ekonomicznego lub cywilizacyjnego, w drugiej przedstawia trzy definicje: wychodzącą od przedsiębiorstwa, wynikającą z ujęcia makroekonomicznego oraz wynikającą z podejścia cywilizacyjnego, a także łączące się z tymi ujęciami kontrowersje i spory. Pierwszy obszar sporu rysuje się w ujęciu mikroekonomicznym, wiążąc się z kwestią współpracy w procesie tworzenia i upowszechniania wiedzy versus konkurencji oraz wartości kreowanych przez rynek, któremu podlega także wiedza. Drugi obszar kontrowersji dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy gospodarka oparta na wiedzy jest przedłużeniem cywilizacji przemysłowej, czy też początkiem nowej cywilizacji postindustrialnej. W tym kontekście Autor przedstawia sześć cech charakteryzujących gospodarkę opartą na wiedzy, by następnie postawić pytanie o stopień dojrzałości Polski do tego rodzaju gospodarki oraz ocenić sytuację Polski w świetle charakterystycznych cech gospodarki opartej na wiedzy, a także poziomu zaawansowania krajów Unii Europejskiej w dążeniu do takiej gospodarki. W ostatniej części artykułu Autor podsumowuje swój wywód, udzielając dwóch możliwych odpowiedzi w zależności od omówionych wcześniej układów odniesienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kleer, J. (2016). Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 42-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4710
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jerzy Kleer, Uniwersytet Warszawski

Jerzy Kleer - profesor doktor habilitowany, rektor „Olympus" - Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie; kierownik Katedry Ekonomii Sfery Publicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Jego obecne zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół trzech obszarów badawczych: szeroko pojętej analizy porównawczej transformacji, roli sektora publicznego we współczesnych gospodarkach oraz problematyki globalizacji wraz z konsekwencjami cywilizacyjnymi związanymi z pojawieniem się gospodarki opartej na wiedzy.

Referencje

 1. Czyżewski A.B., Kolasa M. 2002 „Knowledge economy” - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej?, w : L. Zienkowski (red.): Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa.
 2. Galar R. 2003 Gospodarka oparta na wiedzy - treść, wątpliwości, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 3. Gibbson H. i in. 1994 The Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London.
 4. Gospodarka... 2002 Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Warszawa - Kraków.
 5. Harrison L.E., Huntington S. (red.) 2003 Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań.
 6. Karpiński A ., Paradysz S, Penconek B., Swoboda E. 2003 Zmiany w strukturach gospodarki Unii Europejskiej i Polski 1989-2000-2025. Analiza porównawcza i wnioski na przyszłość. Ekspertyza, Warszawa, tekst powielony.
 7. Kleer J.2003a Czym jest GOW, w : Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 8. Kleer J. 2003b Transformacje i problemy z nimi związane, w : M. Bednarski, J. Wilkin (red.): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa.
 9. Korea... 2000 Korea and Knowledge-based Economy. Making in the Transition, OECD, The World Bank Institute, Paris-Washington D.C.
 10. Koźmiński A.K. 2001 Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy, w : Strategie rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 11. Kukliński A. (red.) 2001 Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski, Warszawa.
 12. Kukliński A. (red.) 2003 Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 13. Pomian K. 2002 Oblicza dwudziestego wieku, Lublin.
 14. Szacki J. 2002 Historia myśli socjologicznej, Warszawa.
 15. Świat... 2003 Świat w liczbach 2003, „The Economist”, polskie tłumaczenie, Warszawa.
 16. Wierzbicki A.P. 1999 Megatrendy cywilizacji informacyjnej u progu XXI wieku, w : Perspektywy awangardowych dziedzin nauki i technologii roku 2010, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 17. Wierzbicki A.P, Kabaj M., Karpiński A., Paradysz S. 2002 Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę. Ekspertyza dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 18. Zienkowski L. (red.) 2003 Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa 2003.