Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy

Main Article Content

Janusz Goćkowski
Katarzyna M. Machowska

Abstrakt

Autorzy przedstawiają podstawowe pojęcia związane ze „społeczeństwem wiedzy” , w powiązaniu z terminem „kultury opartej na nauce” prezentują określone wskaźniki obecności tej kultury, a także warunki pozwalające na połączenie stabilności i funkcjonalności z aprobatą wielości kolektywnych oczekiwań wobec tej kultury. Następnie wymieniają pięć reguł pracy naukowej, których respektowanie pozwala na ochronę tożsamości naukowej perspektywy świata. Opisując, czym jest społeczeństwo wiedzy, zwracają uwagę na to, czego się uczy obywateli w tym społeczeństwie, a także jakie w efekcie cechy będzie mieć obywatel, jeśli taka edukacja zostanie wprowadzona w życie. W kolejnej części artykułu Autorzy omawiają znaczenie pojęć „społeczeństwo postindustrialne”, „społeczeństwo informacyjne” i „społeczeństwo informatyczne” oraz proponują własną definicję społeczeństwa informatycznego, przeciwstawiając tego typu społeczeństwo (będące społeczeństwem mas) społeczeństwu publiczności. W ostatniej części omówione zostały podstawowe cechy obywatela społeczeństwa informatycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goćkowski, J., & Machowska, K. M. (2016). Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 88-108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4716
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Janusz Goćkowski, Uniwersytet Jagielloński

Jerzy Goćkowski - profesor doktor habilitowany, socjolog nauki i antropolog wiedzy, historyk idei. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Etnologii) i Politechnice Wrocławskiej (Studium Nauk Humanistycznych). Jest przewodniczącym Sekcji Socjologii Nauki oraz Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Redakcyjnej kwartalnika „Zagadnienia Naukoznawstwa” . Autor książek: Autorytety świata uczonych (1974), Ethos nauki i role uczonych (1996), Uniwersytet i tradycja w nauce (1999),  Ludzie systemu i ludzie problemu. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego (2000).

Katarzyna M. Machowska, Politechnika Wrocławska

Katarzyna M. Machowska - magister socjologii, europeistka, doktorantka w Zakładzie Socjologii Nauki i Filozofii Politechniki Wrocławskiej. Interesuje się socjologią wiedzy, socjologią literatury, teorią cywilizacji oraz antropologią demokracji.

Referencje

 1. Ajdukiewicz K. 1960-1965 Język i poznanie [Wybór pism], t. I-II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Aronson E. 1997 Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Baohtin M. 1970 Problemy poetyki Dostojewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 4. Bell D. 1973 Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Bloom A. 1997 Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Czeżowski T. 1989 Pisma z etyki i teorii wartości, Ossolineum, Wrocław.
 7. Eco U. 1995 Fenomenologia Mike’a Bongiorno, Czytelnik, Kraków.
 8. Giddens A. 2001 Nowoczesność i tożsamość - „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Goćkowski J. 1997 Uczenie roli i poglądu na świat badacza naukowego, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1-2, s. 435-461.
 10. Goćkowski J. 1999 Uniwersytet i tradycja w nauce, Secesja, Kraków.
 11. Goćkowski J. 2000 Ethos nauki, tradycja naukowa, kadry nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4, s. 467-478.
 12. Goćkowski J. 2000-2001 Mistrz i uczeń w czasach nauki masowej i skomercjalizowanej, „Roczniki Nauk Społecznych”, vol. XXVIII-XXIX, zeszyt 1, s. 49-67.
 13. Goćkowski J. 2001 A University Model for Multiple Problem Areas, „Higher Education in Europe”, vol. XXVI, nr 3, s. 447-455.
 14. Goćkowski J, Kisiel P. (red.) 1999 Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Secesja, Kraków.
 15. Godzić W. 1996 Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas, Kraków.
 16. Ingarden R. 1967 O wychowywaniu uczonych, w: Kierowanie pracą zespołową w nauce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 189-216.
 17. Ingarden R. 1972 O dyskusji owocnej słów kilka, w: Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 187-190.
 18. Jonscher Ch. 2001 Życie okablowane, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 19. Kołakowski L. 1967 Osobowość w sakralnej i ekologicznej wizji społeczeństwa, w: Kultura i fetysze. Eseje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 137-146.
 20. Kuhn T. S. 1985 Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 21. Lakatos I. 1995 Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Machowska K.M. 2000 Społeczeństwo równych? Alexisa de Tocqueville’a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, „Colloquia Communia”, nr 3, s. 47-64.
 23. Machowska K.M. 2002 Antropologia Tocqueville’owska, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej, „Colloquia Communia”, nr 2, s.13-29.
 24. Malinowski B. 2001 Wolność i cywilizacja, w; Dzieła, t. X, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Mannheim K. 1974 Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 26. Mannheim K. 1992 Ideologia i utopia, Test, Lublin.
 27. Merton R.K. 2002 Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Miller G.A., Galanter E., Pribram K.H. 1980 Piany i struktura zachowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Mills C. W. 1961 Elita władzy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 30. Naisbiti J. 1997 Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 31. Oakeshott M. 1999 Racjonalizm w polityce, w: tegoż: Wieża Babel i inne eseje, Fundacja Aietheia, Warszawa, s. 21-58.
 32. O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa 1990.
 33. Ortega y Gasset J. 2002 Bunt mas, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 34. Ossowska M. 1983 O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 35. Ossowski S. 1967 O nauce, Dzieła, t. IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 36. Ossowski S. 1989a Problematyka swobody słowa w dyskusjach naukowych, w: Karpiński J. (red.): Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia), Polonia, Londyn, s. 168-173,
 37. Ossowski S. 1989b Taktyka i kultura, w: Karpiński J. (red.): Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia), Polonia, Londyn, s. 129-139.
 38. Popper K.R. 1992 Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Popper K.R. 1993 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. Popper K .R .1996 Świat skłonności, Znak, Kraków.
 41. Popper K.R. 1999 Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Postman N. 2002 Zabawić się na śmierć, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 43. Riesman D. 1996 Samotny tłum, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 44. Sartori G. 1998 Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 45. Thomas W.l. 1975 Definicja sytuacji, w: Elementy teorii socjologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 46. Toffler A. 1997 Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 47. Znaniecki F. 1984 Społeczne role uczonych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 48. Znaniecki F. 1992 Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 49. Znaniecki F. 2001 Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.