Założenia i cele unijnego programu edukacyjnego Socrates/Erasmus a ich realizacja w polskich szkołach wyższych

Main Article Content

Dorota Jołkiewicz

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przybliżenie historii, założeń i celów edukacyjnego programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus oraz zwrócenie uwagi na kolosalne znaczenie, jakie program ten miał i nadal ma dla jednoczącej się Europy. Ponadto autorka wiele miejsca poświęciła przedstawieniu zakresu uczestnictwa w programie Socrates/Erasmus zarówno uczelni europejskich, jak i polskich ośrodków akademickich. Szczególnie istotna wydaje się próba prześledzenia, w jakim zakresie polskie uczelnie realizują założone cele programu oraz jakie działania, w ramach programu, są najczęściej podejmowane. Wiadomo, że z roku na rok coraz więcej polskich studentów wyjeżdża, w ramach programu Socrates/Erasmus, na zagraniczne uczelnie partnerskie. Z kolei jednym z najsłabszych ogniw w realizowaniu przez polskie ośrodki akademickie unijnego programu edukacyjnego jest małe zainteresowanie młodych Europejczyków studiowaniem w Polsce. Konkluzję artykułu stanowi próba prześledzenia przyczyn stosunkowo małej popularności polskich ośrodków akademickich za granicą, a tym samym sugerowanie zmian, które należy wprowadzić, by promować Polskę i polskie środowisko akademickie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jołkiewicz, D. (2016). Założenia i cele unijnego programu edukacyjnego Socrates/Erasmus a ich realizacja w polskich szkołach wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(24), 73-86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4737
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Dorota Jołkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dorota Jołkiewicz - absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (2003); magister socjologii o specjalizacji metodologiczno-badawczej. W trakcie studiów uczestniczyła w różnorodnych projektach badawczych, m.in. z zakresu ewaluacji edukacji oraz jakości procesu kształcenia w ramach programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest asystentem w Zakładzie Socjologii Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pracy naukowej i dydaktycznej łączy zainteresowania metodologią badań społecznych z problematyką socjologii zdrowia i choroby; rozpoczęła zbieranie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej obrazowi AIDS w mediach oraz w badaniach opinii społecznej.

Referencje

  1. Dziewulak D. 1997 Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa.
  2. Ekmann B. 1995 Możliwości i granice współpracy międzynarodowej. Subiektywne spostrzeżenia z duńskiego punktu widzenia, w: E. Podoska-Filipowicz, H. Błażejowski, R. Gerlach (red.): Transformacja w edukacji - konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz.
  3. Koskinen I., Jukola-Aho M. 2001 Wyzwania związane z programem Socrates/Erasmus, w: W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Rokicka (red.): Uniwersytety w procesie zmian, Absolwent Sp. z o.o., Łódź.
  4. Kwiatkowski S. M. 1995 Integracja europejska w dziedzinie edukacji, w: E. Podoska-Filipowicz, H. Błażejewski, R. Gerlach (red.): Transformacja w edukacji - konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz.
  5. Narodowa Agencja Programu Socrates (www.socrates.org.pl).
  6. Podróże... 2000 Podróże do krainy europejskiej edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Krajowa Programu Socrates/Erasmus, Warszawa.
  7. Program... 2001 Program Socrates/Erasmus w Polsce 1998-2000, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Krajowa Programu Socrates/Erasmus, Warszawa.
  8. Sanke W. 1997 Transformacja w edukacji w świetle programu „Erasmus”, w: L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji, Warszawa.