Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy

Main Article Content

Małgorzata Góral
Dominika Walczak

Abstrakt

Transformacja ustrojowa po 1989 r. oraz postępujący proces integracji europejskiej stworzyły w Polsce zupełnie nowy kontekst funkcjonowania szkolnictwa wyższego. W wyniku działania takich procesów jak umasowienie, umiędzynarodowienie i urynkowienie w krótkim czasie pojawiły się problemy, z którymi polskie uczelnie radziły sobie na ogół z dużymi trudnościami. Stało się jasne, że niezbędne są reformy strategiczne, a przede wszystkim - zmiana obowiązującej od 1990 r. Ustawy o szkolnictwie wyższym, której regulacje w coraz mniejszym stopniu przystawały do realiów funkcjonowania uczelni. Prace nad projektem nowej ustawy rozpoczęły się 10 grudnia 2002 r,, wraz z powołaniem przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zespołu ekspertów, a zakończyły 22 stycznia 2005 r. przyjęciem projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Równolegle toczyła się publiczna debata, która rozgorzała z nową siłą po ogłoszeniu projektu ustawy. Niniejszy artykuł jest relacją z tej debaty: próbie analizy poddano wypowiedzi różnych osób, publikowane na łamach czołowych polskich dzienników i tygodników oraz na niektórych stronach internetowych. Autorki odnoszą się do kilku najszerzej dyskutowanych problemów, tj. uwzględnienia w projekcie nowej ustawy założeń procesu bolońskiego, form zatrudnienia pracowników naukowych, ich wieloetatowości, ścieżek kariery akademickiej (habilitacja i belwederskie tytuły profesorskie), kwestii odpłatności za studia oraz zagadnienia autonomii uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Góral, M., & Walczak, D. (2016). Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 71-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Małgorzata Góral, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Góral - studentka Wydziału Pedagogicznego (V rok) oraz Wydziału Psychologii (IV rok) Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowywana przez nią na Wydziale Pedagogicznym praca magisterska dotyczy przemian szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r. Interesuje się także problematyką karier akademickich oraz mobilnością pracowników naukowych i studentów.

Dominika Walczak, Uniwersytet Warszawski

Dominika Walczak - magister socjologii, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania badawcze: systemy szkolnictwa wyższego, kariery akademickie, mobilność pracowników naukowych.

Referencje

 1. Achmatowicz O. 2003 Socjalny profesor. Rozmowa z prof. Osmanem Achmatowiczem, „Forum Akademickie”, nr 5.
 2. AS 2004 Prawo o szkolnictwie wyższym. Profesor doktor niehabilitowany, „Forum Akademickie”, nr 12.
 3. Białecki I. 2000 OP - byt zmienny i wymyślony, „Res Publica Nowa”, nr 7.
 4. Dembczyński J. 2003 Musimy dbać o poziom kształcenia, „Forum Akademickie”, nr 7/8
 5. Dybalska W. 2005 Ważą się losy profesorów wyższych uczelni, zatrudnionych na wielu etatach, „Gazeta Wyborcza”, 22 lutego.
 6. Filip G. 2004 Uczelnie i media, „Forum Akademickie”, nr 3.
 7. Góra J. 2005a Sejm. Prawo o szkolnictwie wyższym w komisji. Rodzime bagno z tytułem w tle, „Gazeta Prawna”, nr 49.
 8. Góra J. 2005b W komisjach sejmowych. Szkolnictwo wyższe. Równe prawa dla wszystkich uczelni, „Gazeta Prawna”, nr 100.
 9. Grzelak J. (b.r.w.) Ile państwa w szkołach wyższych?, (www.ii.uni.wroc.pl/~psw/index.php/psw/content/download/201/1116/file/panstwo-w-szkolach.pdf).
 10. Jackowski S. 2004 Uczelnie na zakręcie, „Forum Akademickie”, nr 3.
 11. Jałowiecki B. 2002 Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Warszawa.
 12. Jałowiecki B. 2004 O projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, „Forum Akademickie”, nr 1.
 13. Kalisz J. 2004 Habilitację zlikwidować czy zostawić?, „Rzeczpospolita”, nr 279.
 14. Kołaczek B. 2004 Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 15. Kalisz J. 2005 Polska nauka i szkolnictwo wyższe potrzebują reform, Niezależne Forum Akademickie (www.nfa.pl/articles.php?id=56).
 16. Khmara 2005 Mury Jerycha a Europa, czyli niebezpieczeństwa wynikające z integracji europejskiej Niezależne Forum Akademickie (www.nfa.pl/articles.php?id=53).
 17. Koteja R, Hoffmann M. 2003 Propozycje zmian w projekcie, „Forum Akademickie”, nr 7/8.
 18. Osiowski J. 2003 A może jednak inaczej?, „Forum Akademickie”, nr 11/12.
 19. Pacholski L. (b.r.w.) Jakie uniwersytety? (http://www.ii.uni.wroc.pl/~pacholsk).
 20. Pawłowski K. 2004 Społeczeństwo wiedzy. Szansa dla Polski, rozdział Amerykańska konkurencja dla europejskich uczelni, Kraków.
 21. Projekt... 2004 Projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - uzasadnienie Fundacji Rektorów Polskich (http://www.frp.org.pl/uzasadnienie.htm).
 22. Sadlak J. 2002 Atrakcja czy konieczność?, „Forum Akademickie”, nr 12.
 23. Sobczak R. 2003 Badania, dydaktyka, habilitacja, „Forum Akademickie”, nr 10.
 24. Sosnowska H. 2003 O prezydenckim projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym. Opracowanie własne, publikowane na forach internetowych.
 25. Stanowisko Stowarzyszenia... 2004 Stanowisko Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w sprawie projektów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (http://www.smd.org./pl/doki/uchwalaJ 1_2004.doc)
 26. Stanowisko... 2005 Stanowisko w sprawie projektów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Niezależne Forum Akademickie)(http://www.nauka-edukacja.p4u,pl).
 27. Turski Ł. 2004 Cholera w Sejmie „Wprost”, nr 1132.
 28. Urbańczyk R 2004 Czy w Polsce można zrobić karierę naukową - dziś glos prof. Przemysława Urbańczyka, „Gazeta Wyborcza”, 26 lutego.
 29. Wieczorek J. 2004 Czy nowa ustawa o szkolnictwie wyższym da nam szanse na wyjście z czwartej ligi?, „Polityka”, nr 44.
 30. Wieczorek J., Wójcik C. 2004 Nomadyzm niemobilnych, „Forum Akademickie”, nr 12.
 31. Woźnicki J. 2003 Uwarunkowania i treści projektu, „Forum Akademickie”, nr 11/12.
 32. Zagrodzka D. 2004 Czy w Polsce można zrobić karierę naukową? Ciąg dalszy dyskusji, „Gazeta Wyborcza”, 18 lutego.
 33. Zdolińska A. 2005 Niezależne Forum Akademickie krytyczne wobec Prawa o szkolnictwie wyższym, Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 9 marca (http://www.naukawpolsce.pap.pl/cgi-bin/index.pl?id_depeszy=PAP20050309W05517&polecenie=info&k=0).
 34. Ziejka F. 2004 Dwie propozycje, „Dziennik Polski”, 14 września.