Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo - kierunki i uwarunkowania

Main Article Content

Elżbieta Karamalla-Gaiballa

Abstrakt

Funkcjonowanie jednostek gospodarczych w warunkach zmiennego otoczenia wiąże się z koniecznością ciągłego poszukiwania nowych sposobów osiągania sukcesu. Zarówno badania literaturowe, jak i empiryczne wskazują, iż w XXI wieku najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju gospodarczym i społecznym jest wiedza. W kontekście rozważań nad rolą wiedzy we współczesnym świecie autorka podejmuje kwestię zaangażowania przedsiębiorstw w kształcenie ustawiczne pracowników, wskazuje na uwarunkowania tych działań, a także wyszczególnia obszary funkcjonowania jednostek gospodarczych, w których odzwierciedlają się efekty działalności edukacyjnej przedsiębiorstw. Jak wykazują wyniki badań przedstawione w literaturze przedmiotu, w polskich przedsiębiorstwach istnieje świadomość, iż podwyższanie kwalifikacji personelu jest zarówno istotnym warunkiem osiągania przewagi konkurencyjnej, jak i ważnym czynnikiem motywacyjnym, jednak - mimo obserwowanych pozytywnych tendencji w tym zakresie - nie zawsze działalność szkoleniowa jest traktowana jako istotny element strategii przedsiębiorstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karamalla-Gaiballa, E. (2016). Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo - kierunki i uwarunkowania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 57-68. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4770
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Karamalla-Gaiballa, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Karamalla-Gaiballa- doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, p.o. kierownika Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską. Zainteresowania badawcze: zasoby ludzkie w organizacji uczącej się, zaangażowanie przedsiębiorstw w ustawiczne kształcenie pracowników, oddziaływanie edukacji na jednostki gospodarcze.

Referencje

 1. Balicki A. 2003 Badanie stanu ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2002 r., „Rynek Pracy”, wyd. specjalne, grudzień 2003.
 2. Berger K. 2003 Zaangażowanie pracodawców w kształcenie ustawiczne pracowników, „Rynek Pracy”, wyd. specjalne, grudzień 2003.
 3. Bednarczyk H. (red.) 1999 Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 4. Gableta M. 2003 Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 5. Gableta M. (red.) 1998 Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 6. Głuszek E. 2004 Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 7. Haffer M. (red.) 1998 Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Jakubów L. 2000 Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 9. Janowska Z. 2002 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Juchnowicz M. 2003 Motywowanie w organizacji opartej na wiedzy, w: T. Listwan (red.): Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Juchnowicz M. (red.) 2000 Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
 12. Juchnowicz M. (red.) 2004 Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 13. Kierunki... 2004 Kierunki wspierania przedsiębiorstw w zakresie szkoleń zawodowych, ekspertyza opracowana przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (http://www.parp.gov.pl/raport13.html).
 14. Krupińska G., Stobińska K. 1996 Inwestowanie w pracownika, Poltext, Warszawa.
 15. Matysiak A. 2003 Kształcenie ustawiczne w Polsce, Niebieskie Księgi nr 8, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk.
 16. Pawlak Z. 2003 Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa.
 17. Pedler M., Aspinwall K. 1999 Przedsiębiorstwo uczące się, Wydawnictwo Petit, Warszawa.
 18. Pilch T. (red.) 2003 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa.
 19. Rostkowski T. (red.) 2004 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 20. Rybak M. 2004 Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Sajkiewicz A. (red) 2000 Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 22. Sajkiewicz A. (red) 2002 Jakość zasobów pracy: kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 23. Solarczyk-Ambrozik E. 2004 Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 24. Strategia... 2005 Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (www.menis.gov.pl).
 25. Szkolenia... 2006 Szkolenia w Polsce. Badanie dotyczące potrzeb szkoleniowych, raport przedstawiony podczas konferencji „Szkolenia w Polsce”, Warszawa, 17 marca 2006.
 26. Wroczyński R. 1976 Edukacja permanentna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Zimniewicz K. 1999 Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.