Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej

Main Article Content

Janusz Goćkowski

Abstrakt

Autor charakteryzuje demokrację masową jako świat, w którym mamy do czynienia z wielką nauką, wielką patologią nauki i wielkim pomieszaniem języków; omawia kwestię statusu i funkcji demagogii i demagogów oraz sofistyki i sofistów w świecie człowieka masowego, a także sprawę ułatwienia działania demagogów i sofistów dzięki przekazowi medialnemu. Przedstawia również konkluzje dotyczące życia intelektualnego w demokracji masowej, wspomina także o tym, co należy czynić w celu obrony autentycznej kultury wiedzy przed ekspansją demagogii/demagogów i sofistyki/sofistów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goćkowski, J. (2016). Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 30-43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4806
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Janusz Goćkowski, Uniwersytet Jagielloński

Janusz Goćkowski - profesor doktor habilitowany, socjolog nauki i antropolog wiedzy, historyk idei. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Etnologii) i Politechnice Wrocławskiej (Studium Nauk Humanistycznych). Jest przewodniczącym Sekcji Socjologii Nauki oraz Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Redakcyjnej kwartalnika „Zagadnienia Naukoznawstwa”. Autor książek: Autorytety świata uczonych (1974), Ethos nauki i role uczonych (1996), Uniwersytet i tradycja w nauce (1999), Ludzie systemu i ludzie problemu. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego (2000).

Referencje

 1. Arendt H. 1991 Myślenie, przekład H. Buczyńska-Garewicz, Czytelnik, Warszawa.
 2. Bachtin M. 1970 Problemy poetyki Dostojewskiego, przekład N. Modzelewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 3. Besançon A. 1989 Pomieszanie języków, w: Pomieszanie języków i inne szkice, przekład J.M. Kłoczowski, b.m.w.
 4. Bloom AD. 1997 Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, słowo wstępne S. Bellów; przekład T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 5. Bocheński, J.M. 1999 Marksizm-leninizm. Nauka czy wiara?, Antyk - M. Dybowski, Komorów.
 6. Broch H. 1997 Lunatycy, przekład S. Bławut, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 7. Gadamer M.G. 2000 Cóż to jest prawda?, w: H.G. Gadamer: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa.
 8. Ingarden R. 1961 O dyskusji owocnej słów kilka, „Przegląd Kulturalny”, nr 48.
 9. Kohn A. 1996 Fałszywi prorocy. Oszustwo i błąd w nauce i medycynie, przekład R Zborowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Krimsky S. 2006 Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, przekład B. Biały, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Mannheim K. 1992 Ideologia i utopia, przekład J. Miziński, Test, Lublin.
 12. Ortega y Gasset J. 1995 Bunt mas, przekład R Niklewicz, Muza, Warszawa.
 13. Ossowski S. 1983 O osobliwościach nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 14. Popper K.R. 1977 Logika odkrycia naukowego, przekład U. Niklas, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,
 15. Solla Price de D. 1967 Mała nauka - wielka nauka, przekład R Grass, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 16. Znaniecki F. 1986 Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Głos, Warszawa.