Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight

Main Article Content

Anna Kononiuk
Andrzej Magruk

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja metod i technik badawczych wykorzystywanych w programach foresight. Autorzy szczegółowo charakteryzują metody i techniki najczęściej wykorzystywane w projektach typu foresight realizowanych w krajach Unii Europejskiej, tj. analizę scenariuszową, metodę delficką, panele eksperckie, analizę SWOT, burzę mózgów oraz metodę ekstrapolacji trendów. Dokonują klasyfikacji poszczególnych metod według różnych kryteriów, wyodrębniając metody: eksploracyjne - normatywne; ilościowe - jakościowe; bottom-up - top-down; heurystyczne - analityczne; twórcze - oparte na dowodach naukowych; oparte na pracy w środowisku realnym - oparte na pracy w środowisku wirtualnym. Analizują również stopień wykorzystania wybranych metod na różnych obszarach: narodowym, międzynarodowym, transeuropejskim i transgranicznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kononiuk, A., & Magruk, A. (2016). Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 28-40. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4830
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Anna Kononiuk, Politechnika Białostocka

Anna Kononiuk - pracuje w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, jest członkiem Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Andrzej Magruk, Politechnika Białostocka

Andrzej Magruk - pracuje w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, jest członkiem Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"

Referencje

 1. Developing... 1997 Developing Long-term Strategies for Science and Technology in Australia. Findings of the Study: Matching Science and Technology to Future Needs 2010, Appendix 1: More about Foresight, AGPS, Canberra.
 2. European... 2003 European Knowledge Society Foresight, The EUFORIA Project Delphi Report, listopad.
 3. Foresight... 2008 Foresight technologiczny. Podręcznik, t. 1, Organizacja i metody, UNIDO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2008.
 4. Gierszewska G., Romanowska M. 1999 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Kononiuk A., Magruk A. 2008 Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym, w: L. Kiełtyka, J. Nazarko (red.): Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Difin, Warszawa.
 6. Krupowicz J. 2002 Metody heurystyczne, w: M. Cieślak (red.): Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Miles I., Keenan M., Kaivo-Oja J. 2004 Handbook of Knowledge Society Foresight, Prepared by PREST and FFRC for the European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, październik.
 8. Nazarko J. (red.) 2004 Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część II. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 9. Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Fuenta G.S. 2007 Global Foresight Outlook 2007, The European Foresight Monitoring Network.
 10. Popper R., Korte W.B. 2004 Xtreme Euforia: Combining Foresight Methods, EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods, Seville, 13-14 maja.
 11. Practical... 2002 Practical Guide to Regional Foresight in the Ireland, European Commission, Belgium.
 12. Radzikowska B. 1997 Scenariusze, w: M. Cieślak (red.): Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Santos D.M, Fellows Filho L. 2007 The Role of Foresight Experience in the Promotion of BraziTs National innovation System, Technology Foresight Summit 2007, Water Productivity in Industry, Budapest.
 14. Technology... 2004 Technology Futures Analysis: Toward Integration of the Field and New Methods, Technology Futures Analysis Methods Working Group, „Technological Forecasting & Social Change”, nr 71.