Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje

Main Article Content

Dominik Bień

Abstrakt

Celem poniższego tekstu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o zasadność funkcjonowania studiów trzeciego stopnia w polskich uczelniach w aktualnej formie. Do realizacji tego celu posłużą wyniki badań „Doktoranci 2011” i „Doktoranci 2015” oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki zostały zaprezentowane w ramach podziału na następujące obszary: finanse i kwestie stypendialne, jakość kształcenia i dydaktyki, badań i nauki, samorządności oraz innych. W ostatniej części tekstu przedstawione zostały również rekomendacje, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy funkcjonowania studiów trzeciego stopnia w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bień, D. (2016). Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 247-277. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.10
Dział
Spis treści

Referencje

 1. Andrałojć M. (2006). Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 5: 109-123.
 2. Batorski D., Olcoń-Kubicka M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia socjologiczne. 3(182): 99-132.
 3. Bień D. (2013). Studia doktoranckie w Polsce w świetle wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce „Prodok 2012”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(42): 62-72.
 4. Dąbrowa-Szefler M. (2001). Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
 5. Dąbrowa-Szefler M. (2002). Studia doktoranckie: kształcenie dla kariery naukowej czy kariery zawodowej? Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój. XI(XXXVI): 27-51.
 6. Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński P.B. (2008). Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
 7. Dokowicz M. i in. (2014). Diagnoza stanu studiów doktoranckich 1.0. Najważniejsze p roblemy. http://www.krd.ogicom.pl/include/user_file/Rumianek_pliki/DIAGNOZ%20STUDIOW/Diagnoza%20Stanu%20Studiow%20Doktoranckich%201_0.pdf [26.08.2016].
 8. Domaradzka A., Walczak D. (2013). Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(42): 73-94.
 9. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 10. Gdański Uniwersytet Medyczny (2016). Informator o strukturze Uczelni. http://www.informator.gumed.edu.pl/153 [26.08.2016].
 11. GUS (2011). Szkoły wyższe i ich finanse w 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. GUS (2015). Szkoły wyższe i ich finanse w 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Jajszczyk A. (2013). Długofalowe przedsięwzięcia badawcze a system grantowy. Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności. 202: 1-2.
 14. Kowzan P., Krzymiński D. (2012). Pomiędzy alienacją a emancypacją: rola rad doktoranckich w ustalaniu pozycji doktorantów na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego. W: M. Trawinska, M. Maciejewska (red.). Uniwersytet i emancypacja (57-71). Wrocław: Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies.
 15. Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) (2014). Opis nieprawidłowości i zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich. http://samorzaddoktorantow.pan.pl/wp-content/uploads/2014/10/Zjawiska-Patologiczne-na-Studiach-Doktoranckich.pdf [26.08.2016].
 16. Kraśniewski A. (2009). Kształcenie. W: R.Z. Morawski (red.). Polskie Szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy (253-259). Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Kulczycki E. (2015). Drapieżne konferencje w Polsce. Robienie w balona czy „forma oporu”? http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/drapiezne-konferencje-w-polsce-robieniew-balona-czy-forma-oporu/ [26.08.2016].
 18. Kwiek M. (2015). Umiędzynarodowienie badań naukowych - polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45): 39-74.
 19. Lewicki J, Kurowska K., Suligowski D. (red.) (2011). Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze - szanse i zagrożenia współpracy. Kraków: Libron.
 20. Merton R. (1968). The Matthew Effect in Science. Science. 159(3810): 56-63.
 21. MNiSW (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/cccde12e22cdc548b16002ab2c199ba7.pdf [26.08.2016].
 22. Morawski R.Z. (2009). Uwarunkowania międzynarodowe i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. W: R.Z. Morawski (red.). Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy (133-212). Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. NIK (2015). Informacja o wynikach kontroli. Kształcenie na studiach doktoranckich. https://www.nik.gov.pl/plik/id,9897,vp,12191.pdf [26.08.2016].
 24. Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak.
 25. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Dz.U. poz. 179.
 26. Senat Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Senat [26.08.2016].
 27. Senat UWr w kadencji 2012-2016. http://uni.wroc.pl/wladze/senat [26.08.2016].
 28. Siuda P. (2006). Kwestionariusze internetowe - nowe narzędzie badawcze nauk społecznych.
 29. Sceno Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zeszyty Naukowe. 2: 265276.
 30. Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, kadencja 2012-2016. http://senat.uw.edu.pl/text.php?cat=24 [26.08.2016].
 31. Sobkowiak A. (red.) (2015). Raport nr 3/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców. Warszawa. http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/b1d7b57bd78ae523c9ed9bd36b06a793.pdf [26.08.2016].
 32. Szreder M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
 33. Szreder M. (2015). Krótki przewodnik po finansach uczelni, część 1. Dotacja podstawowa. Gazeta Uniwersytecka. 2(146): 13-15. http://gazeta.ug.edu.pl/pdfarch/GU_kwiecien_maj_net.pdf [26.08.2016].
 34. Wawrzyński P. (2015). Zanim zgaśnie światło... 11 pomysłów na studia doktoranckie. https://wawrzynski.wordpress.com/tag/czy-doktoranci-to-leniwi-durnie/ [26.08.2016].
 35. Z archiwum nieuczciwości naukowej. Forum Akademickie. https://forumakademickie.pl.