Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło?

Main Article Content

Piotr Rodzik

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest trendom w obszarze nadawanych w kraju stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, stopni w zakresie sztuki oraz tytułu naukowego profesora i tytułu profesora w zakresie sztuki. Podczas prezentacji wyników uwzględniono podział osób uzyskujących stopnie i tytuły według płci. Pokazano, jak zmienia się liczba osób, którym nadano stopnie i tytuły w kolejnych latach. Omówiono strukturę nadanych stopni/tytułów w poszczególnych obszarach nauki i sztuki. Określono również, jak zmienia się liczba nadanych stopni i tytułów w poszczególnych latach w zależności od wieku osób uzyskujących stopień lub tytuł. Analizy oparto na danych jednostkowych znajdujących się w Bazie Wiedzy o Nauce Polskiej i obejmujących ostatnie 16 lat (2000-2015).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rodzik, P. (2016). Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 48(2(48), 139-174. https://doi.org/10.14746/nisw.2016.2.7
Dział
Raporty z badań

Referencje

  1. Jegorow, D. (2014). Zmiany w rozwoju zawodowym pracowników naukowych w kontekście zmian ilościowych w szkolnictwie wyższym. Człowiek – Gospodarka – Współpraca – Rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 2, CIVIS & Sun Solution.
  2. Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  3. She Figures (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  4. Rodzik, P. (2009). Kto zdobywa stopnie i tytuły naukowe – trochę statystyki. Sprawy Nauki. 4: strony.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. nr 179, poz. 1065.
  6. Uchwała Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. MP nr 40, poz. 586 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. nr 96, poz. 619.