Pressto.

Nagłowek strony

Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015

Aneta Drabek

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.1.9

Abstrakt


W artykule przeanalizowano publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index. Wzięto pod uwagę wszystkie artykuły oraz artykuły przeglądowe z lat 2009-2015 (N = 6109) opublikowane w 1799 czasopismach. Każdemu czasopismu przyporządkowany został odpowiedni kwartyl Impact Factora na podstawie danych z Journal Citation Reports. Badanie pokazało, że polscy naukowcy publikują coraz więcej artykułów w czasopismach z części A „Wykazu czasopism punktowanych” i jednocześnie coraz częściej wybierają czasopisma z I lub II kwartyla Impact Factora.


Słowa kluczowe


Social Sciences Citation Index; Journal Citation Report; kwartyl Impact Factor; ocena parametryczna

Pełny tekst:

Bibliografia


Garfield, E. (2006). The History and Meaning of the Journal Impact Factor. Journal of the American Medical Association. 293: 90-93.

Izdebski, H. (red.) (2017). Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego. Warszawa: Uniwersytet SWPS. http://bit.ly/2rhW03G [6.05.2017].

Kulczycki, E. (2017a). Assessing publications through a bibliometric indicator. The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. 1-12, doi: 10.1093/reseval/rvw023.

Kulczycki, E. (2017b). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 63-78.

Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka. 1: 107-142.

Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka. 3: 35-58.

Kwiek, M. (red.) (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza. http://bit.ly/2pWOS95 [6.05.2017].

Leydesdorff, L. (2012). Alternatives to the journal impact factor: I3 and the top-10% (or top-25%?) of the most-highly cited papers. Scientometrics. 92(2): 355-365. doi: 10.1007/ s11192-012-0660-6.

Radwan, A. (red.) (2017). Plus ratio quam vis consuetudinis: Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyd. 2. Kraków: Oficyna Allerhanda. http://bit.ly/2qvYCtJ [29.04.2017].

Regulamin przyznawania Nagrody im. Prof. Josepha B. Sidowskiego (2014). http://www.kul.pl/files/55/regulamin_nagrody_2_01_2014.pdf [6.05.2017].

Regulamin w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2016). http://bit.ly/2pWJItG [6.05.2017].

Rozporządzenie MNiSW z 12 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 27.12.2016 r., poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Solari, M., Magri, H.-M. (2000). A New Approach to the SCI Journal Citation Reports, a System for Evaluating Scientific Journals. Scientometrics. 47(3): 605-625, doi: 10.1023/ A:1005680202961.

Towpik, E. (2015). IF-mania: Journal Impact factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory. Journal of Oncology. 65(6): 465-475, doi: 10.5603/NJO.2015.0092.

Zabel, M., Rafajłowicz, E., Dahlig-Turek, E., Hanke, W., Mach, B., Brzeziński, P. (2014). Punktoza, czyli wskaźniki bibliometryczne stosowane przez KEJN w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Forum Akademickie. 9. http://bit.ly/2ridHjD [29.04.2017].

Zarządzenie nr 11 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. http://bit.ly/2pOrPkM [6.05.2017].

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 290 PDF - 136

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.