Model kariery akademickiej – pokolenie niepewności między nauką a dydaktyką

Main Article Content

Aneta Pieniądz

Abstrakt

Zmiany systemowe w polskiej nauce doprowadziły do powstania nowego modelu kariery i zmiany preferowanych strategii zawodowych młodych naukowcow. Zmuszeni do ciągłej rywalizacji w warunkach niestabilności zatrudnienia i sprzecznych wymagań ze strony instytucji oceniających (nauka versus dydaktyka), młodzi badacze są coraz mniej zaangażowani w działalność inną niż naukowa. Zmniejsza się także ich zainteresowanie aktywnością dydaktyczną i grozi zachwianiem równowagi między wysokiej jakości badaniami a dydaktyką, stanowiącej fundament uniwersytetu, a także utratą przez uniwersytet jego funkcji krytycznej. Jednym ze środków zaradczych może być dowartościowanie ścieżki dydaktycznej na uczelniach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieniądz, A. (2017). Model kariery akademickiej – pokolenie niepewności między nauką a dydaktyką. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 305-313. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.17
Dział
Refleksje
Biogram autora

Aneta Pieniądz

dr hab., adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii średniowiecza – doktorat poświęciła historii wczesnośredniowiecznych Włoch, w rozprawie habilitacyjnej zajmowała się dziejami więzi braterskich w epoce karolińskiej. Jest aktywistką ruchu społecznego Obywatele Nauki, angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki.

Referencje

  1. Czerepaniak-Walczak, M. (2016). Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyższej. 20(2): 11-22.
  2. Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian: instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  3. Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.
  4. Wyleżałek, J. (2012). Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych. Warszawa: Wyd. SGGW.