Pressto.

Nagłowek strony

Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy

Andrzej Jajszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3

Abstrakt


W artykule przedstawiono propozycje kluczowych rozwiązań związanych z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. W obszarze kształcenia jest mowa o rezygnacji z wąsko zdefiniowanych kierunków studiów oraz konieczności utrzymania podziału toku studiów zgodnego z systemem bolońskim. Postuluje się uproszczenie ścieżki kariery akademickiej przez likwidację habilitacji na poziomie ogólnopolskim oraz rezygnację lub zmianę znaczenia tytułu profesora. W części dotyczącej ustroju i zarządzania uczelnią zaleca się zmianę sposobu wyboru rektora, a także wzmocnienie jego władzy. Proponuje się zróżnicowanie typów szkół wyższych, na uczelnie typu uniwersyteckiego, wyższe szkoły zawodowe i kolegia akademickie, a także wyłonienie dwóch bądź trzech uczelni badawczych. Osobną kategorię mogłyby stanowić uczelnie artystyczne. Podkreśla się znaczenie umiędzynarodowienia uczelni, a także ważną rolę mobilności akademickiej. W końcowej części artykułu poruszono zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego, omawiając m.in. znaczenie grantów, a także wskazano na zalety wprowadzenia opłat za studiowanie.


Słowa kluczowe


reforma szkolnictwa wyższego; kształcenie na poziomie wyższym; ścieżka kariery akademickiej; ustrój i zarządzanie uczelnią; zróżnicowanie typów uczelni; umiędzynarodowienie; mobilność akademicka; finansowanie szkolnictwa wyższego

Pełny tekst:

Bibliografia


EY/IBnGR (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Warszawa: MNiSW.

Holm-Nielsen, L.B. (2017). Opportunities for Change – University Reforms in Denmark. Final draft. Aarhus University.

Izdebski, H. (2017). Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego. Warszawa: Uniwersytet SWPS.

Jajszczyk, A. (2004). Wyzwania stojące przed AGH a jej struktura. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. 126: 8-10.

Jajszczyk, A. (2005). Skazani na bylejakość? Gazeta Wyborcza. 74: 17.

Jajszczyk, A. (2008). Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce. INFOS. Biuro Analiz Sejmowych. 9(33): s. 1-4.

Jajszczyk, A. (2009). Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego. Kultura i Polityka. 5: 73-85.

Jajszczyk, A. (2010). Polskie uczelnie w objęciach sarmatyzmu. Gazeta Wyborcza. 24.09. 2010: 22-23.

Jajszczyk, A. (2013). Polskie uczelnie – czas na jakość. W: J. Woźnicki (red.). Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (ss. 218-226). Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Fundacja Rektorów Polskich.

Jajszczyk, A. (2016a). Uniwersytet elitarny. PAUza Akademicka. 329: 1.

Jajszczyk, A. (2016b). Kolegia akademickie. PAUza Akademicka. 338/339: 1.

Jajszczyk, A. (2017a). Komitet Polityki Naukowej o ustawie 2.0. Forum Akademickie. XXIV, 4(281): 42-43.

Jajszczyk, A. (2017b). Mobilność – konieczność i wyzwanie. PAUza Akademicka. 385: 1.

Kwiek, M. i in. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Radwan, A. (red.) (2017). Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Kraków: Oficyna Allerhanda.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 467 PDF - 498

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.