Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy

Main Article Content

Andrzej Jajszczyk

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycje kluczowych rozwiązań związanych z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. W obszarze kształcenia jest mowa o rezygnacji z wąsko zdefiniowanych kierunków studiów oraz konieczności utrzymania podziału toku studiów zgodnego z systemem bolońskim. Postuluje się uproszczenie ścieżki kariery akademickiej przez likwidację habilitacji na poziomie ogólnopolskim oraz rezygnację lub zmianę znaczenia tytułu profesora. W części dotyczącej ustroju i zarządzania uczelnią zaleca się zmianę sposobu wyboru rektora, a także wzmocnienie jego władzy. Proponuje się zróżnicowanie typów szkół wyższych, na uczelnie typu uniwersyteckiego, wyższe szkoły zawodowe i kolegia akademickie, a także wyłonienie dwóch bądź trzech uczelni badawczych. Osobną kategorię mogłyby stanowić uczelnie artystyczne. Podkreśla się znaczenie umiędzynarodowienia uczelni, a także ważną rolę mobilności akademickiej. W końcowej części artykułu poruszono zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego, omawiając m.in. znaczenie grantów, a także wskazano na zalety wprowadzenia opłat za studiowanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jajszczyk, A. (2017). Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 77-90. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3
Dział
Propozycje
Biogram autora

Andrzej Jajszczyk

Andrzej Jajszczyk – profesor w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera, doktora i doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Poznańskiej, odpowiednio w latach: 1974, 1979 i 1986. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. jako pierwsza osoba zatrudniona wyłącznie w uczelni niepublicznej. Pracował przez wiele lat na Politechnice Poznańskiej, a także we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz za granicą, m.in. w University of Adelaide w Australii, Queen’s University w Kanadzie i École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Jest autorem bądź współautorem 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych, 70 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego, a także 19 patentów. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii współczynnika wpływu). Był dyrektorem ds. czasopism IEEE Communications Society. Obecnie jest dyrektorem Regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka tego samego stowarzyszenia. W latach 2008-2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. Był zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. W 2008 r. otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto Kraków, członkiem Academia Europaea, Polskiej Akademii Nauk i prezesem Oddziału PAN w Krakowie. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, a od stycznia 2017 r. – członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Referencje

 1. EY/IBnGR (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Warszawa: MNiSW.
 2. Holm-Nielsen, L.B. (2017). Opportunities for Change – University Reforms in Denmark. Final draft. Aarhus University.
 3. Izdebski, H. (2017). Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego. Warszawa: Uniwersytet SWPS.
 4. Jajszczyk, A. (2004). Wyzwania stojące przed AGH a jej struktura. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. 126: 8-10.
 5. Jajszczyk, A. (2005). Skazani na bylejakość? Gazeta Wyborcza. 74: 17.
 6. Jajszczyk, A. (2008). Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce. INFOS. Biuro Analiz Sejmowych. 9(33): s. 1-4.
 7. Jajszczyk, A. (2009). Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego. Kultura i Polityka. 5: 73-85.
 8. Jajszczyk, A. (2010). Polskie uczelnie w objęciach sarmatyzmu. Gazeta Wyborcza. 24.09. 2010: 22-23.
 9. Jajszczyk, A. (2013). Polskie uczelnie – czas na jakość. W: J. Woźnicki (red.). Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (ss. 218-226). Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Fundacja Rektorów Polskich.
 10. Jajszczyk, A. (2016a). Uniwersytet elitarny. PAUza Akademicka. 329: 1.
 11. Jajszczyk, A. (2016b). Kolegia akademickie. PAUza Akademicka. 338/339: 1.
 12. Jajszczyk, A. (2017a). Komitet Polityki Naukowej o ustawie 2.0. Forum Akademickie. XXIV, 4(281): 42-43.
 13. Jajszczyk, A. (2017b). Mobilność – konieczność i wyzwanie. PAUza Akademicka. 385: 1.
 14. Kwiek, M. i in. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 15. Radwan, A. (red.) (2017). Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Kraków: Oficyna Allerhanda.