Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy

Main Article Content

Dorota Jewdokimow

Abstrakt

Tekst jest omówieniem treści książki autorstwa Anety Prymaki-Oniszk w kontekście współczesnej refleksji historiograficznej. Podstawowym, branym tu pod uwagę problemem pozostaje kwestia pamięci w jej etycznym ujęciu. Pamięć w takim jej rozumieniu łączy się bezpośrednio z kategorią zobowiązania odnoszącą się do tych, których opowieść nie została wypowiedziana i wysłuchana. Prymaka-Oniszk przywraca pamięć doświadczenia chłopów uczestniczących w ucieczce na Wschód z terenów objętych działaniami wojennymi w roku 1915. Oddając głos tym, którzy pozostawali dotychczas na marginesie dominującej narracji o minionych wydarzeniach, autorka książki realizuje główne założenia antropologii historycznej, będącej szczególnym rodzajem pisarstwa historycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Dorota Jewdokimow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota Jewdokimow – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Autorka książek: Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego (Poznań 2009), Na stycznej. Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej (Poznań 2017) oraz wraz z Karoliną Kizińską Cultural Theory and History: Sign and Context (Poznań 2014). W centrum jej zainteresowań naukowych sytuuje się problematyka semiotyki historii oraz zagadnienia z zakresu rosyjskiej refleksji filozoficzno-religijnej i społecznej.

Referencje

 1. Ankersmit Franklin R., 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Domańska E. (red. i przeł.), Kraków.
 2. Domańska Ewa, 2005, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.
 3. Domańska Ewa, 2014, Montaillou – ziemia obiecana błędów, w: Le Roy Ladurie Emmanuel, Montaillou. Wioska heretyków 1294-1324, Czerwonak, s. 5-23.
 4. Friedländer Saul, 1992, Introduction, w: Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution”, Friedländer S. (red.), Cambridge, s. 1-21.
 5. Grochowski Grzegorz, 2005, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, w: Polonistyka w przebudowie, Czermińska M. (red.), Kraków.
 6. Guriewicz Aron, 1997, Historia i antropologia historyczna, Żyłko B. (przeł.), „Konteksty. Sztuka Ludowa”, nr 1-2, s. 13-20.
 7. Guriewicz Aron, 1993, Istoriczeskij sintez i szkoła „Annałow”, Moskwa.
 8. Hirsch Marianne, 2001, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, Vol. 14, No 1.
 9. Lejeune Philippe, 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Grajewski W., Grabowski S., Labuda A., Lubas-Bartoszyńska R. (przeł.), Lubas-Bartoszyńska R. (red.), Kraków.
 10. Mach Anna, 2016, Świadkowie Świadectw, Warszawa – Toruń.
 11. Nora Pierre, 2009, Między pamięcią a historią: Les lieux de mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4-12.
 12. Prymaka-Oniszk Aneta, 2016, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec.
 13. Ricoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, Margański J. (przeł.), Kraków.
 14. Zajas Paweł, 2011, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań.