Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy
PDF

Słowa kluczowe

pamięć
postpamięć
zobowiązanie
antropologia historyczna
uchodźca

Jak cytować

Jewdokimow, D. (2017). Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Polonistyka. Innowacje, (6), 85–98. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.6

Abstrakt

Tekst jest omówieniem treści książki autorstwa Anety Prymaki-Oniszk w kontekście współczesnej refleksji historiograficznej. Podstawowym, branym tu pod uwagę problemem pozostaje kwestia pamięci w jej etycznym ujęciu. Pamięć w takim jej rozumieniu łączy się bezpośrednio z kategorią zobowiązania odnoszącą się do tych, których opowieść nie została wypowiedziana i wysłuchana. Prymaka-Oniszk przywraca pamięć doświadczenia chłopów uczestniczących w ucieczce na Wschód z terenów objętych działaniami wojennymi w roku 1915. Oddając głos tym, którzy pozostawali dotychczas na marginesie dominującej narracji o minionych wydarzeniach, autorka książki realizuje główne założenia antropologii historycznej, będącej szczególnym rodzajem pisarstwa historycznego.

https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.6
PDF

Bibliografia

Ankersmit Franklin R., 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Domańska E. (red. i przeł.), Kraków.

Domańska Ewa, 2005, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.

Domańska Ewa, 2014, Montaillou – ziemia obiecana błędów, w: Le Roy Ladurie Emmanuel, Montaillou. Wioska heretyków 1294-1324, Czerwonak, s. 5-23.

Friedländer Saul, 1992, Introduction, w: Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution”, Friedländer S. (red.), Cambridge, s. 1-21.

Grochowski Grzegorz, 2005, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, w: Polonistyka w przebudowie, Czermińska M. (red.), Kraków.

Guriewicz Aron, 1997, Historia i antropologia historyczna, Żyłko B. (przeł.), „Konteksty. Sztuka Ludowa”, nr 1-2, s. 13-20.

Guriewicz Aron, 1993, Istoriczeskij sintez i szkoła „Annałow”, Moskwa.

Hirsch Marianne, 2001, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, Vol. 14, No 1.

Lejeune Philippe, 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Grajewski W., Grabowski S., Labuda A., Lubas-Bartoszyńska R. (przeł.), Lubas-Bartoszyńska R. (red.), Kraków.

Mach Anna, 2016, Świadkowie Świadectw, Warszawa – Toruń.

Nora Pierre, 2009, Między pamięcią a historią: Les lieux de mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4-12.

Prymaka-Oniszk Aneta, 2016, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec.

Ricoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, Margański J. (przeł.), Kraków.

Zajas Paweł, 2011, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań.